Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Svatý Václav

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Dana Moravcová
Anotace: Integrovaný blok zaměřený na seznamování dětí s historickou postavou sv. Václava.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Nutné pomůcky: Čtvrtky, olejové pastely, uhel, tuš, vodové a temperové barvy, textil, krepové a barevné papíry, lepidlo, nůžky, dětská nástěnná mapa ČR, pohledy a fotografie k tématu

1. den
a) Seznámení dětí s pověstí o knížeti Václavovi. Četba z knihy České báje a pověsti pro malé děti (Praha: Sid & Nero, 2006).
b) Formulování otázek a odpovědí k pověsti:

  • Jak se jmenoval bratr knížete Václava?
  • Jak se jmenovala babička a maminka knížat Václava a Boleslava?
  • Dokážeš nám říct, ve kterém městě, popřípadě kde se nachází kostel sv. Ludmily? (Náměstí Míru, Praha 2)
  • Dokážeš nám říct, jak se zachoval kníže Boleslav ke knížeti Václavovi a proč?
  • Proč byl kníže Václav u lidu oblíbený?
  • Dokážeš nám vysvětlit, proč není správné, když si lidé ubližují?
  • Jak se zachováte ke svým sourozencům nebo kamarádům, když vám nechtějí něco půjčit?
  • Co tě na pověsti dále zaujalo?

c) Výtvarné vyjádření děje pověsti ve výtvarném seriálu, výtvarný materiál - olejové pastely.
d) Zpěv a pohybové ztvárnění písně „Já mám koně".

2. den
a) vycházka na Václavské náměstí v Praze k soše sv. Václava
b) Formulování otázek a odpovědí:

  • Na jakém zvířeti sv. Václav sedí?
  • Dokážeš pojmenovat předměty (výzbroj), které drží v pravé a levé ruce?
  • K čemu se tyto předměty používaly?
  • Do čeho je kníže oblečen a jak se nazývá výzbroj, kterou má na hlavě?

c) kresba sochy sv. Václava uhlem - kompozice, kresba postavy
d) práce s knihou - prohlížení knih s fotografiemi Prahy, diskuse o místech, která děti znají nebo by je chtěly navštívit

3. den
a) Seznámení s pověstí Blaničtí rytíři - četba z knihy České báje a pověsti pro malé děti 2 (Praha: Sid & Nero, 2004).
b) Formulování otázek a odpovědí:

 • Dokážeš mi svými slovy převyprávět pověst o blanických rytířích?
 • Jaký měli blaničtí rytíři úkol?
 • Jak se jmenuje hora, kde rytíři čekají, až bude naší zemi nejhůře?

c) Práce s mapou, vyhledání hory Blaník na nástěnné mapě, prohlížení fotografií a pohledů k tématu. Polodenní výlet na horu Blaník.
d) výtvarné ztvárnění děje pověsti - kresba tuší, kolorování vodovými barvami

4. den
Výtvarné ztvárnění pověsti o blanických rytířích, vytvoření seriálu výtvarných prací, které budou svázány do knihy. Výtvarný materiál - olejové pastely

Tvorba osnovy výtvarného seriálu:

 1. Nepřátelské vojsko bojuje proti vojákům české země.
 2. Nepřátelé zvítězili.
 3. Padlí vojáci zmizeli.
 4. Ovčák, který hledá ovečku, která zabloudila do hory.
 5. Před ovčákem se otevřela hora Blaník.
 6. V hoře ovčák nalezl schovanou ovečku a spící rytíře.
 7. Blaničtí rytíři vyjíždí na pomoc české zemi.

Každé z dětí se stane historikem, který zkoumá starodávnou knihu.

5. den
1) Výtvarná chvilka, kolektivní práce dětí na téma „Blaničtí rytíři a jejich zbroj". Kombinace výtvarných technik - malba, kresba tuší, koláž. Formát čtvrtky A1.

a) ztvárnění hory Blaník - malba temperovými barvami, dle obrázků a na základě citového prožitku z výletu
b) zachycení postavy rytíře, detail jeho zbroje - kresba tuší
c) koláž - propojení výtvarných technik

2) Pohybová hra „ Na blanické rytíře" - obdoba hry „židličková"

 • Děti ztvárňují spící blanické rytíře, sedí na židličkách, které jsou umístěny opěradly do středu kruhu.
 • Na předem domluvený zvukový signál, úder do bubínku a zvolání: „Česká země volá o pomoc!", se zvedají a běhají po směru hodinových ručiček kolem kruhu.
 • Při dalším úderu do bubínku si sedají na nejbližší volnou židli.
  Během hry učitelka židle odebírá.
 • Rytíř, který získá poslední volnou židli, se stává vítězem - knížetem Václavem, který by vyvedl spící rytíře zhory Blaník, když by bylo naší zemi nejhůře.

3) Výroba koruny pro knížete Václava. Práce s nůžkami, kolorování koruny dle fantazie dětí, nabídka různorodých výtvarných technik (kresba, malba, koláž, asambláž).

Hodnocení
Zakončení dne připomenutím nově získaných poznatků, volní slovní projev dětí, zhodnocení náplně dne.

Citace a použitá literatura:
[1] - ČORNEJ, Petr. Dějiny českých zemí. Praha : Fragment, 2003. ISBN 80-7200-760-2. 
[2] - DRIJVEROVÁ, Martina. České pověsti pro malé děti. Praha : Sid & Nero, 2006. ISBN 80-86753-04-2. 
[3] - DRIJVEROVÁ, Martina. České pověsti pro malé děti 2. Praha : SID a NERO, 2004. ISBN 80-86 753-00-X. 
[4] - JIRÁSEK, A. Staré pověsti české. Praha : Albatros, 2003. ISBN 80-00-01213-8. 
[5] - PLICKA, K. Praha ve fotografii. Praha : Panorama, 1980.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 07. 2008
Zobrazeno: 16274krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MORAVCOVÁ, Dana. Svatý Václav. Metodický portál: Články [online]. 30. 07. 2008, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PBAF/2470/SVATY-VACLAV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.