Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pohádka O dvanácti měsíčkách

Ikona zkusenostIkona kratkodobe
Autor: Bc. Radmila Michlíčková
Anotace: Příspěvek nabízí hry, činnosti a aktivity společné, skupinové i individuální, které jsou zaměřené na rozvoj pozornosti, paměti, dovedností předčtenářských, předmatematických a komunikativních.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 3. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

 • Rozvíjet pozornost a paměť.  
 • Procvičovat komunikativní dovednosti, verbální i neverbální.  
 • Rozvíjet prvky předčtenářských a předmatematických dovedností.  

Integrovaný blok: JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

Tematický celek: ZIMA JE TU, DĚTI

Dílčí téma: Pohádka O dvanácti měsíčkách

Věk: 4–6 let

Pomůcky: viz hry, činnosti a aktivity

Didaktické prostředky:

PC, interaktivní tabule, pohádka Dvanáct měsíčků – ČT 1996.

demonstrační obrázky, Ostrava : Grafie, 2006. II. Volně žijící živočichové. ISBN 80-902560-0-7.  

LOGICO PICCOLO. Prvouka, Roční období – Počasí Čas. Praha : Mutabene, 2010. ISBN 978-80-86745-51-0.  

Motivace

 • úvodní motivační nápěv uč. (melodie písně Pec nám spadla)

Hustým lesem,
nebojte se,
vede úzká pěšina. 
Chaloupka tam v lese stojí,
bydlí v ní zlá Holena.

(autorkou textu je Bc. R. Michlíčková)

společné hry, činnosti a aktivity  

 • hádáme, kdo je Holena, do které pohádky patří, kdo další v pohádce vystupuje  
 • vyhledáváme a třídíme obrázky známých pohádek  4 pohádkové karty z každé pohádky
 • „jdeme do kina“  sledujeme pohádku Dvanáct měsíčků, ČT 1996 (interaktivní tabule)    
 • povídáme si o obsahu pohádky, charakterizujeme postavu matky, Holeny, Marušky, Měsíců, sestřičky Země, Ondráše a Janíčka
 • reprodukujeme pohádku podle obrázků
 • hrajeme sluchovou hru Matka hledá Holenu, naleznete ji na http://www.predskolaci.cz/?s=O+dvan%C3%A1cti+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1ch
 • dramatizujeme pohádku (hl. postavy + vedlejší postavy – stromy v lese)
 • posloucháme básně o jednotlivých měsících v roce, naleznete je na http://nartaya.blog.cz/1012/dvanact-mesicku
 • v odpočinkových chvilkách posloucháme jinou verzi pohádky O dvanácti měsíčkách, porovnáváme, naleznete ji na http://www.detskestranky.cz/clanek/961-o_dvanacti_mesickach.htm

hry, činnosti a aktivity skupinové, individuální

JAZYKOVÉ

 • „Ztratil se kousek pohádky“ – vyprávíme část děje, který chybí
 • vymýšlíme „jiné verze pohádky“  jak by to bylo, kdyby..., co by se stalo, kdyby...  
 • rozkládáme na slabiky jména postav z pohádky, provádíme záznam
 • hledáme první písmeno – rozhlédni se a najdi věc, která začíná stejnou hláskou
 • seznamujeme se s názvy měsíců v roce  
 • seznamujeme se s básní Leden, naleznete ji na http://www.detskestranky.cz/clanek/1286-lednova_basnicka.htm
 • hrajeme si se symboly zimy přiřazujeme symboly k textu básně Leden (beranice, rukavice, tváře, oči, hrnek s čajem)          

LOGICKO-MATEMATICKÉ

 • posloupně řadíme popletený děj pohádky (obrázky)    
 • počítáme mužské a ženské postavy z pohádky (kromě měsíců), provádíme záznam, porovnáváme více x méně
 • vytváříme labyrinty cest ke dvanácti měsíčkům; kudy vede dlouhá cesta; kudy vede krátká cesta (papírové stromy, papírové lidské stopy)
 • individuálně zakreslujeme labyrint v pracovním listě
 • pracujeme s kartami LOGICO PICCOLO. Prvouka, Roční období Počasí Čas

PROSTOROVÉ

 • stříháme, slepujeme, „vyrážíme“ a nalepujeme symboly jednotlivých měsíců na papírové čelenky
O dvanácti měsíčkách 1
1. O dvanácti měsíčkách 1
Autor díla: Bc. Radmila Michlíčková
O dvanácti měsíčkách 2
2. O dvanácti měsíčkách 2
Autor díla: Bc. Radmila Michlíčková
 • obkreslujeme lidské stopy podle šablony, vystřihujeme podle čáry
 • vystřihujeme, slepujeme stromy (prostorový model z formátu A3)  
 • vystřihujeme sněhové vločky  
 • malujeme pohádku O dvanácti měsíčkách (tuš, vodové barvy, formát dle volby dítěte – A3, A4)  
 • vyrábíme papírové maňásky dvanácti měsíců (rolováním, lepením, mačkáním, vystřihováním)
O dvanácti měsíčkách 3
3. O dvanácti měsíčkách 3
Autor díla: Bc. Radmila Michlíčková

HUDEBNÍ

 • hrajeme si s úvodním nápěvem „Hustým lese, nebojte se...“ – rytmizujeme, měníme dynamiku i tempo, hrajeme na ztracenou písničku, zkoušíme jinou variantu melodizace (1–3–5–3 nebo1–2–3–4) 
 • individuálně improvizujeme pohyb k nápěvu   
 • rytmizujeme a melodizujeme postavy z pohádky, hledáme pro ně příznačné hudební nástroje (zvukové vyjádření postavy) např. 

matka – bubínek
Holena – tamburína
Maruška – malé činelky
měsíc Leden – klavír
sestřička Země – triangl apod.

TĚLESNĚ-KINESTETICKÉ

 • chodíme v labyrintu – Cesta ke dvanácti měsíčkům je dlouhá x krátká
 • cvičíme v překážkové dráze, procvičujeme různé druhy chůze – chůzi s překračováním různě vysokých překážek, chůzi krátkými a dlouhými kroky
 • pohybově ztvárňujeme říkanku Chumelenice, naleznete ji na http://www.predskolaci.cz/?p=9235 (využíváme nastříhaných sněhových vloček)
 • hrajeme hru „Vycházka důvěry“, SCHMIDT, F. FREIDMAN, A. BRUNT, E. SOLOTOFF, T. Jak řešit konflikty a lépe jim porozumět v předškolním věku, s. 36.

DRAMATICKÉ

 • s papírovými maňásky nebo s čelenkami dramatizujeme pohádku O dvanácti měsíčkách
 • improvizujeme dialogy mezi postavami
 • hrajeme si s pantomimou „Hádej, kdo to je a co dělá?“
 • „strojíme se“ jako Holena, Maruška – srovnáváme
 • přehráváme situace

Maruška přiběhla bezradná na kraj lesa. Rozhlédla se kolem sebe... co bylo dál?
Maruška přišla na mýtinu, kde sedělo dvanáct měsíců... co bylo dál?
Maruška domů donesla fialky, ale Holena... jak to bylo dál? apod.

hry, činnosti a aktivity pro pobyt venku

 • v lese hrajeme sluchovou hru Matka hledá Holenu, zdroj viz společné hry, činnosti a aktivity
 •  „kreslíme“ do sněhu velký x malý (stromeček, domeček)
 • „otiskujeme“ do sněhu vlastní stopy – srovnáváme velikost, tvar
 • vyšlapáváme ve sněhu cestičky (labyrinty)
 • „stavíme si ohniště a zahříváme se“ (jako dvanáct měsíčků)
 • procvičujeme chůzi v hlubokém sněhu  
 • „hledáme a sbíráme v lese jahody“ (přírodniny)
 • hrajeme hru „Vycházka důvěry“, SCHMIDT, F. FREIDMAN, A. BRUNT, E. SOLOTOFF, T. Jak řešit konflikty a lépe jim porozumět v předškolním věku, s. 36.

Reflexe:

Pohádka O dvanácti měsíčkách byla pro některé děti zcela nová. Nejvíce k seznámení s ní přispěly hry, činnosti a aktivity společné, dále pak aktivity jazykové a dramatické. Starší i mladší děti měly v oblibě úvodní nápěv, který si při jakékoliv dramatizaci či improvizaci prozpěvovaly. 

Citace a použitá literatura:
[1] - JANOVSKÁ, O. Malým zpěváčkům. 1986. [cit. 2012-05-14].  
[2] - SCHMIDT, F. Jak řešit konflikty a lépe jim porozumět v předškolním věku. 1996. [cit. 2012-05-14].  
[3] - sluchová hra Matka hledá Holenu. [cit. 2012-3-19]. Dostupný z WWW: [http://www.predskolaci.cz/?s=O+dvan%C3%A1cti+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1ch...].  
[4] - báseň Měsíce. [cit. 2012-3-19]. Dostupný z WWW: [http://nartaya.blog.cz/1012/dvanact-mesicku ].  
[5] - Pohádka o dvanácti měsíčkách. [cit. 2012-3-19]. Dostupný z WWW: [http://www.detskestranky.cz/clanek/961-o_dvanacti_...].  
[6] - báseň Leden. [cit. 2012-3-19]. Dostupný z WWW: [http://www.detskestranky.cz/clanek/1286-lednova_basnicka.htm...].  
[7] - hudební pohádka O dvanácti měsíčkách. [cit. 2012-3-19]. Dostupný z WWW: [http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/sverak-zden...].  
[8] - říkanka Chumelenice. [cit. 2012-3-19]. Dostupný z WWW: [http://www.predskolaci.cz/?p=9235].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 05. 2012
Zobrazeno: 36194krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MICHLÍČKOVÁ, Radmila. Pohádka O dvanácti měsíčkách. Metodický portál: Články [online]. 14. 05. 2012, [cit. 2020-03-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PBAF/15563/POHADKA-O-DVANACTI-MESICKACH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 14. 05. 2012 09:10
Článek je vhodný pro PV a vychází z RVP PV. Námět, pohádka je pěkně a zajímavě rozpracována do oblastí RVP PV. Článek je inspirativní.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.