Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Krok za krokem gymnastikou (cvičení s tyčí)

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Tereza Bížová
Anotace: Program metodických řad s názvem "Cvičíme aneb Krok za krokem gymnastikou" je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností dítěte předškolního věku. Obsah této i následných metodických řad pomáhá pedagogům při tvorbě vzdělávací nabídky, resp. při správném zařazení základů gymnastických aktivit do tématu z hlediska metodiky a didaktiky tělesné výchovy. Ve třetí části se zaměříme na cvičení s tyčí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zachovávat správné držení těla
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: tyč
Klíčová slova: dítě a jeho tělo, gymnastika
Úvod

Metodická řada podporuje především přirozené zařazení základů gymnastických aktivit do vzdělávací nabídky MŠ. Obecným cílem pedagogů je rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dětí, podporování rozvoje jejich pohybových a manipulačních dovedností.

Očekávané kompetence
 • zdokonalování pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností
 • rozvoj samostatnosti a sebedůvěry dítěte v sebe sama a kolektiv, začlenění se do kolektivu
 • vytrvalost v činnosti
 • vytvoření pravidelné potřeby pohybu a sportovních aktivit
 • osvojení si správného životního stylu a základních bezpečnostních, organizačních a hygienických zásad
Hesla k zapamatování
 • nácvik - opakování - upevňování
  • každý pohyb nejdříve nacvičujeme, pak opakujeme a dále upevňujeme např. v jiných podmínkách
 • protahovat - zpevňovat - uvolňovat
  • každé cvičení by mělo začínat protahováním, zpevňováním a následně uvolňováním
Příprava podmínek

Zajistit dostatečný cvičební prostor, a tak předcházet možným zraněním.

Pravidla
 • pokud jde o první seznámení, měl by pedagog slovní výklad doplnit i názorným předvedením nebo požádat o pomoc některé z dětí, které bude instruovat
 • děti se učí osvojit si pravidla chování v tělocvičně, kdy smí či naopak nesmí cvičit na nářadí nebo s náčiním
 • pedagog by si měl uvědomit, že dlouhé prostoje, tzn. zástup dětí, zvyšují riziko, že děti budou znuděné, nepozorné a budou vyrušovat
 • pedagog by měl vést organizaci tak, aby jednotlivé činnosti probíhaly proudovou metodou
3. část

Metodický postup cvičení

Evaluace a závěr

Zvolený průřez cvičením s tyčí je pro děti předškolního věku přiměřená činnost, pojatá zajímavou a zábavnou formou. Takto pojatá metodika gymnastiky je pro děti přirozenější a vede je ke správné koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, správnému držení těla, samostatnosti, sebeovládání, prohlubuje důvěru v kolektiv a upevňuje organizační, bezpečnostní a hygienické zásady.

Literatura:
Hájková, J.: Kapitoly s gymnastiky na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 1998, ISBN 80-7184-641-4.
Hájková, J. - Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 1994, ISBN 80-7066-895-4.

Citace a použitá literatura:
[1] - HÁJKOVÁ, J. Kapitoly s gymnastiky na 1. stupni základní školy. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-641-4. 
[2] - HÁJKOVÁ, J.; VEJRAŽKOVÁ, D. Základní gymnastika. Praha : Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-895-4. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 06. 2007
Zobrazeno: 16086krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BÍŽOVÁ, Marcela. Krok za krokem gymnastikou (cvičení s tyčí). Metodický portál: Články [online]. 29. 06. 2007, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PAA/1466/KROK-ZA-KROKEM-GYMNASTIKOU-CVICENI-S-TYCI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.