Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Medové dny ve školce

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Miroslava Strakatá
Anotace: Pod tímto názvem se skrývá další integrovaný blok vycházející z celoročního environmentálního programu naší mateřské školy. Jeho prostřednictvím získávaly děti vlastními prožitky a hrou poznatky a vědomosti o způsobu života včel a jejich užitku. Tento tematický celek probíhal opět ve spolupráci s Ochranou fauny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Komunitní kruh

Pomůcky:

 • obrazový materiál;
 • knihy o zvířatech.

Popis činnosti:
Petra s dětmi pomocí obrazové dokumentace nejdříve zopakuje to, co již znají - poznat a pojmenovat domácí zvířata a jejich užitek. Děti pohotově vyprávějí Petře, že pes hlídá dům, kočka chytá myši, kůň pomáhá lidem v lese nebo v horách tam, kam se nedostane traktor nebo jiná technika, koza i kravička dávají mléko, ze kterého se vyrábí sýry, máslo, jogurt..., z ovečky máme vlnu a z té vlny po dalších úpravách třeba teplý svetr nebo čepici apod. Děti ale také vědí, že některá zvířátka žijí v lese i doma na dvorku, jako například prase. Znají divoké prase, které žije v lese, a to ochočené - prase domácí - žije v chlívku. A podobně je to vlastně i se včelami. Lidé je začali chovat doma pro jejich užitek. Dávají nám med, který je velmi zdravý. Včela je vlastně také domácí zvířátko.

Petra dětem vysvětlí, že včely žijí jen krátce, a proto musí stihnout za svůj život hodně práce. A každá včelička má svůj úkol, ale vzájemně si pomáhají a spolupracují, aby vše v úlu fungovalo.

Největší a nejdůležitější včela je královna, která nepracuje, ale naklade hodně vajíček a stará se, aby bylo hodně včeliček. Co mají za úkol ostatní včely, si děti vyzkoušejí následujícími hrami.

Včely uklízečky

Pomůcky:

 • různobarevné geometrické tvary z papíru.

Popis činnosti:
Děti - včelky mají za úkol udržet v úlu čistotu a pořádek, a musí tedy sesbírat všechen nepořádek, který jim vítr do úlu navál. Děti dle pokynů sbírají nejdříve všechny trojúhelníky, pak čtverce, kruhy, obdélníky. Poté, co vše sesbírají, zopakují si znovu jednotlivé tvary i barvy.

Tato činnost klade důraz na orientaci v prostoru a pohotové reakce, děti si také zopakují geometrické tvary a barvy.

Včely chůvy

Pomůcky:

 • 3 lahve s vodou;
 • 3 prázdné lahve;
 • injekční stříkačky.

Popis činnosti:
V úlu je hodně včelích miminek, a to dá práci a létání všechna miminka rychle nakrmit. Miminka se krmí mateří kašičkou, kterou včely vyrobily z pylu a pyl nasbíraly na květech. Děti - včely nabírají injekční stříkačkou vodu a vypouštějí ji do prázdných lahví.

U dětí je rozvíjena zodpovědnost poradit si s daným úkolem, aby miminka nezůstala hladová, a zároveň je procvičována jemná motorika.

Včely stavitelky

Pomůcky:

 • špejle;
 • modelína.

Popis činnosti:
Včelky stavitelky mají za úkol stavět plástve - komůrky pro své larvičky. Děti u stolečku vytváří kuličky z modelíny a dle instrukcí napojují špejle do tvaru pláství. Přitom musí dávat pozor, aby plástve na sebe navazovaly a měly správný tvar.

Tato činnost vede k procvičování orientace na ploše, k procvičování jemné motoriky, ale především ke vzájemné spolupráci a komunikaci všech dětí.

Včelky létavky

Pomůcky:

 • nafouklé balónky.

Popis činnosti:
Děti - včelky létají nad rozkvetlou loukou a sbírají z květů pyl, který na nožičkách přenášejí do úlu. Z pylu se pak vyrábí med. Děti mají balónek mezi koleny a snaží se ho donést na vyznačené místo (do úlu).

U dětí se projevuje zdravá soutěživost a snaha zdolat překážku. Dále si tímto způsobem děti osvojují poznatky o způsobu života včel a hierarchii v úlu. Děti mají také možnost seznámit se s včelími produkty a jejich použitím. Kromě medu a vosku je to také propolis, který se koupí v lékárně a používá se proti zánětům a tiší bolest, a mateří kašička, která posiluje odolnost organizmu.

K prozkoumání medu použijí děti téměř všechny smysly - pozorují jeho hustotu a barvu, přivoní si, prstíkem zjistí, jak je hustý a lepkavý, a když ten prstík olíznou, vědí také, jak výborně a sladce chutná. Z plátků vosku si každé dítě vyrobí pěknou svíčku.

Úly

Pomůcky:

 • červené, modré a zelené papírové květy;
 • 3 papírové čtverce ve stejných barvách;
 • 3 jednoduché rozstříhané obrázky (puzzle) ve žluté barvě.

Popis činnosti:
Učitelka s dětmi zopakuje, jak vypadají úly, že jsou to malé barevné domečky a každá včelka si svůj domeček podle barvy pozná. Zkusíme, jestli jsme šikovné jako ty včeličky. Na stolku jsou 3 papírové čtverce - červený, modrý a zelený, které simulují úly. Na koberci jsou položené papírové květy ve stejných barvách a ve středu každého květu je žlutý prostředek - část rozstříhaného obrázku. Děti - včelky mají za úkol letět na louku a sednout si každý na jednu květinu. Žlutý střed z květu seberou a podle barvy květu, na kterém seděly, dají do stejně barevného úlu. Když jsou všechny středy ve správném úlu, složí z nich obrázek. V červeném úlu vzniklo sluníčko, v zeleném kočka a v modrém ptáček. Pokud se jednoduché obrázky podaří ve všech třech úlech složit, znamená to, že se včelky v barvách nespletly a každá dolétla do svého úlu.

U této hry si děti procvičují barvy, orientaci v prostoru i na ploše, logické uvažování, postřeh.

Hledání cesty

Pomůcky:

 • labyrinty na papíře;
 • kuželky;
 • lano;
 • strachový pytel;
 • bubínek.

Popis činnosti:
Paní učitelka vypráví dětem, že jednoho dne krásně svítilo sluníčko a bylo teplo, a tak některé včeličky letěly od svých úlů dál než obvykle a stalo se, že zabloudily. Najednou zahřmělo a blížila se bouřka. Pomůžeme najít včeličkám cestu zpět do svých domovů? Ve třídě jsou z pomůcek (kuželky, lano, strachový pytel...) postavené různé klikaté cestičky, které mají 3 východy ke třem barevným úlům a není jednoduché rychle najít ten správný. Děti mají na svém oblečení květ v barvě některého z úlů. Učitelka ťukne do bubínku a děti vědí, že zahřmělo a bude bouřka, proto musí najít správnou cestu do svého úlu.

Obdobný způsob labyrintu si zkoušíme i na papíře. Všechny včely jsou již před bouřkou schované v úlu, pouze jedna včelka zabloudila. Pomůžeme ji najít mezi tolika klikatými cestami tu správnou cestu do úlu?

Děti si procvičují pohotovost, orientaci v prostoru a na ploše, barvy, rozvíjí se snaha pomáhat si navzájem.

Jazykové hry

Pomůcky:

 • obrázky s písmeny;
 • předměty ve třídě;
 • různá písmena ze čtvrtky.

Popis činnosti:
Děti před sebou mají z velkých písmen složené slovo VČELA, které s paní učitelkou rozeberou na jednotlivá písmena a snaží se je poznat sluchově i vizuálně. Na jednotlivá písmena se pak snaží vymyslet jiná slova, nebo najít související předměty a hračky ve třídě. Podobně pracujeme i s dalšími slovy, například MED, VOSK, PYL, ÚL. Děti se také seznámí s novou básničkou o medvědovi, který měl rád med. Na závěr si každé dítě vybere jedno písmeno vystřižené ze čtvrtky, a to si dle vlastní fantazie vybarví pastelkami nebo vymaluje vodovými barvami.

Děti se seznamují se základy čtení a psaní, rozvíjí se představivost, paměť a pozornost.

Vycházka do přírody

Popis činnosti:
Během vycházky na zahradě a v okolí mateřské školy děti pozorují létající včely, ale také motýly, hledají různé jarní květiny, které se snaží správně pojmenovat, určit jejich barvu, zjistit, zda voní a jestli je na některých květinách pyl. Pyl zkoumají hmatem, určují barvu a vzpomínají, na co ho včely potřebují.

Pozorování v přírodě děti velmi baví, předhánějí se, kdo objeví něco zajímavého. Během zkoumání jarních květin, včel, motýlů i různých broučků přímo v přírodě děti široce uplatňují všechny smysly.

Hrneček na medový čaj

Pomůcky:

 • různé tvary hrnečků ze čtvrtky;
 • vodové barvy.

Popis činnosti:
Děti si vyberou tvar hrnečku, který se jim líbí. Na chvilku zavřou oči a představují si, jak by ten hrneček měl vypadat, aby jim z něj voňavý čaj s medem chutnal. Následně si ho vymalují vodovými barvami. Když jsou hrnečky suché, uděláme si "hrnečkovou výstavu". Každý hrneček je jiný, originální a všechny krásné. Vzniknou hrnečky s motýlkem, sluníčkem, stromečkem, puntíkaté...

Touto činností si děti rozvíjí fantazii, představivost, smysl pro estetické vnímání a cit pro barvy.

Medové posezení

Pomůcky:

 • bylinkové a ovocné čaje;
 • med;
 • svíčka ze včelího vosku.

Popis činnosti:
Uvaříme si různé bylinkové a ovocné čaje a paní kuchařka nám ke svačince připraví chléb s máslem. Na mističkách mají děti med, který si namažou na chleba a přidávají do čaje. Čaj si samy vybírají podle vůně. Během výborného a zdravého hodování si povídáme a k tomu všemu nám krásně voní svíčka vyrobená ze včelího vosku, kterou jsme si k medové svačince zapálili.

Kromě dobrého pochutnání se u dětí rozvíjí cit pro pospolitost a společné příjemné chvilky.

Děti získaly spoustu nových poznatků o včelách a způsobu jejich života zábavnou formou a vlastními prožitky. Už se těšíme, až půjdeme ven do přírody, kde budeme moci vše pozorovat.

Použitá literatura:

STRAKATÁ, M.: Medové dny ve školce. Informatorium: časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v MŠ a ŠD. Květen 2006, roč. XIV., s. 16 - 17.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 10. 2007
Zobrazeno: 14643krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STRAKATÁ, Miroslava. Medové dny ve školce. Metodický portál: Články [online]. 15. 10. 2007, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PA/1648/MEDOVE-DNY-VE-SKOLCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.