Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Brána dětem otevřená

Ikona teoreticky

Brána dětem otevřená

Ikona aplikace
Autor: Jitka Blechová
Anotace: Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je podkladem pro náš ŠVP a navazují na něj roční plány, které rozvíjejí jeho hlavní témata. Vzdělávací obsah projektu představuje ucelenou, uspořádanou a postupně navazující řadu tematických celků. Jedná se o projekt dlouhodobý a na jeho rozpracování se podílí celá MŠ.

Časový rozsah: 3 - 4 roky

Věková skupina: Heterogenní
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je podkladem pro náš ŠVP a navazují na něj roční plány, které rozvíjejí jeho hlavní témata. Vzdělávací obsah projektu představuje ucelenou, uspořádanou a postupně navazující řadu tematických celků. Jedná se o projekt dlouhodobý a na jeho rozpracování se podílí celá MŠ.
Časový rozsah: 3 - 4 roky
Věková skupina: Heterogenní


Název projektu vychází ze skutečnosti blízké dětem . Mateřská škola se nachází v bezprostřední blízkosti historické středověké brány - pozůstatku opevnění města. Také se jí přezdívá MŠ u České brány nebo jen Brána. Mimoto ctíme myšlenky J.A.Komenského. "Dítky, co nejdražší klenot nejpilnějšího opatrování hodny jsou." Dále pak: "Mysl, poněvadž přední jest člověka částka, přední o ni péče býti má, aby zdárně a ušlechtile vedena byla."


Brána dětem otevřená
 • do přírody
 • do společnosti
 • do budoucnosti a schopnosti se vzdělávat
 • ke tvořivosti a pracovitosti
Brána dětem otevřená Cíle Prostředky
...do přírody Seznámit se s přírodními zákonitostmi, získat vztah k přírodě. V ročním plánu se orientujeme na přírodu. Prostředí máme obohaceno o koutky živé přírody. Nabídka činností je obohacena o pěstitelské práce.
...do společnosti Utvářet životní styl s důrazem na zdraví, bezpečí a osobní pohodu. Připravujeme dobré psychosociální podmínky a prostředí v duchu přátelství a slušnosti. Účastníme se společenských akcí, čteme pohádky (pro poučení z nich vyplývající), sportujeme a cvičíme.
...do budoucnosti a schopnosti se vzdělávat Utvářet základy pro celoživotní učení a vstup do moderní společnosti Nabízíme zábavné poznávací činnosti, hry, pokusy, interaktivní učení, připravujeme speciální programy, zapojíme se do projektu KidSmart Early Learning Program.
...ke tvořivosti a pracovitosti Rozvíjet tvořivost ve všech oblastech Připravujeme tvůrčí dílny, kroužky, speciální programy a podnětné prostředí v každém oddělení. Samozřejmostí jsou dobře připravené materiální podmínky a prezentace naší školy a zajištění prostoru pro denní individuální rozvíjení tvořivosti a pracovitosti.

Na základě pedagogické analýzy i analýzy podmínek byl vyvozen závěr o potřebnosti programu, který by byl schopen využívat předností venkovské MŠ s blízkostí k přírodě a zároveň poskytoval dětem možnosti a příležitosti, které mají dětí z větších měst. Tento program bude dávat dětem možnosti k rozvoji a spokojenosti.

V letošním Ročním plánu jsme si zvolili tato témata - Jsem ochránce přírody ,Mláďata, Chráním své zdraví, Co už vím o světě, Nejsme lhostejní apod.

Evaluační činnost

Projekt by měl být návodným, inspirujícím a jistícím pedagogickým materiálem. První evaluační práce jsme zaměřili ke zjišťování, zda jsou cíle v souladu se specifickými cíly RVP PV. Vyhodnocení bylo jednoznačně kladné. Dále jsme se zabývali zjišťováním kvality vzdělávací práce vzhledem ke kompetencím.

Evaluace pedagogických záměrů je prováděna průběžně všemi učitelkami a její výsledky je možné dále využívat jako popis prostředků vedoucích k cílům.

Evaluace ŠVP probíhala v pololetí a na konci školního roku a závěrečná by měla proběhnout po čtyřech letech. O průběhu projektu byla a je pořizována fotodokumentace a videodokumentace.

Nabídka nadstandardních aktivit

Samotný projekt je doplněn zájmovými, kompenzačními, stimulačními aktivitami:

 • náprava řeči dětí logopedickou asistentkou
 • angličtina pro nejmenší
  • pravidelné půlhodinky vedené učitelkou aprobovanou angličtinářkou docházející do MŠ jednou týdně dopoledne (pouze pro starší zájemce), práce s anglickou verzí programů na PC
 • kroužek Šikulky
  • rozvíjení tvořivosti v oblasti estetické, výtvarné, hudebně pohybové a pracovní
 • tvůrčí dílny
  • podpora lidové tvořivosti v období různých svátků
  • dodržování tradic
 • prezentace výsledků výtvarných činností
  • účastí na různých soutěžích
 • vystupování dětí při různých příležitostech
  • zpěv, dramatická činnost, recitace
 • hra na dětské zobcové flétny
  • 2x týdně po obědě
  • pouze pro zájemce
 • návštěva divadelních představení a dalších společenských akcí
 • sezónní pohybové činnosti
 • koutky živé přírody
 • pěstitelské práce
 • akce ke Dni Země
 • pracovní aktivity (chlapecké, dívčí)
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 10. 12. 2004
Zobrazeno: 12677krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BLECHOVÁ, . Brána dětem otevřená. Metodický portál: Články [online]. 10. 12. 2004, [cit. 2020-01-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/132/BRANA-DETEM-OTEVRENA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.