Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Všeobecné vzdělávání > Tvůrčí psaní v hodinách cizího jazyka

Ikona prakticky

Tvůrčí psaní v hodinách cizího jazyka

Ikona zkusenost
Autor: Pavlína Vočková
Spoluautor: Mgr. Jan Pytel
Anotace: Tvůrčí psaní je vhodným prostředkem, díky kterému můžeme žáky motivovat k lepším výkonům v cizím jazyce. Patří sem jak drobné tvůrčí aktivity, tak delší výukové bloky. Jako efektivní se ukázalo propojení tvůrčích úkolů s němým filmem, jenž u žáků podněcuje kreativitu a produkování „chybějícího“ jazyka. K článku patří výukový materiál (zaměřený na deníkový záznam a dialog) a němý film Cesta. Je vhodný pro žáky s úrovní B1 a vyšší.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence LM » Komunikativní kompetence » dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
  2. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence LM » Personální a sociální kompetence » posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
  3. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence LM » Občanské kompetence a kulturní povědomí » jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie;
Očekávaný výstup:
  1. Odborné vzdělávání » Všeobecné vzdělávání » Cizí jazyk
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: cizí jazyky (CIJ), tvůrčí psaní, němý film

Cíl výuky:

Podpořit u žáků tvořivost a rozvíjet jejich komunikativní kompetenci. Seznámit je s náležitostmi deníkového záznamu a dialogu.

Ve výuce jazyků máme nepřeberné množství možností, jak žáky zaujmout a vhodně je motivovat k učení. Důležitým předpokladem úspěchu je postavit hodinu na tom, co je zajímá a čemu přirozeně věnují svoji pozornost. Ačkoliv se v rámci jedné třídy mohou u žáků objevit různé preference, někdy dokonce nesourodé či protichůdné, existuje téma, které je oblíbené téměř u všech, a sice „já a můj názor na svět“. Z tohoto důvodu je velmi přínosné zapojovat do výuky jazyků tvůrčí psaní.

Dáme-li žákům tvůrčí úkol, chtějí se v první řadě pochlubit svým nápadem či vyjádřit svůj – pro ně výjimečný – názor či postoj, což má pozitivní vliv na jejich výkon. Odborník přes výuku angličtiny Jeremy Harmer tento jev označuje termínem „product pride“. Řečeno jinými slovy, když si jako tvůrce textu uvědomuji, že to, co píšu, je výpovědí o mně samotném, dávám si více záležet na tom, jak to napíšu. Jazyk se v tu chvíli stává nástrojem k vyjádření sebe sama a má pro žáka větší význam, než když na cizí jazyk pohlíží jako na systém, jehož zákonitosti musí chtě nechtě pochopit a hlavně správně používat.

Jak je nám známo z pedagogické praxe, v každé třídě se obvykle najdou jedinci, kteří se z různých důvodů nechtějí kolektivu otevírat. V tom případě není nic jednoduššího než tvůrčí úkol pojmout tak, aby žáci měli možnost vtělit se do někoho jiného a promlouvat za něj. „Product pride“ se nevytratí („Ten skvělý nápad je můj, ten text jsem já!“) a ti, kteří o sobě nechtějí svému okolí nic sdělovat, se nemusí prát s nepříjemným zadáním, které by je mohlo – naprosto kontraproduktivně – v učení se cizímu jazyku blokovat. Napsat sentimentální báseň o tom, jak se cítí pohozená mince na chodníku, nebo vymyslet vtipný dialog jeptišky s opilcem, jsou úkoly, které dávají prostor k fantazírování a tvůrčímu vyjádření, ale nenutí žáky prozrazovat nic o sobě, pokud nechtějí.

Kromě drobných tvůrčích aktivit, jejichž dva příklady jsem uvedla výše, je možné do výuky cizího jazyka začlenit několikahodinový výukový blok, jehož jednotlivé části budou propojeny výchozí aktivitou, např. společně zhlédnutým filmem. I když pro dnešní žáky není použití videa v hodinách jazyků nic převratného, film dokáže – např. ve srovnání se čtením – snadněji upoutat jejich pozornost a zájem. Zajímavým experimentem je němý film, a to i přesto že se nám jeho použití ve výuce jazyka může jevit jako absurdní: „Kde není dialog, tam přeci není ani jazyk! K čemu nám tedy takový film bude?“ Odpověď je jednoduchá: „Hlavně a jedině k tomu, abychom v žácích vyvolali potřebu chybějící jazyk k filmu dodat, tzn. vyprodukovat ho.“

Zamysleme se nad průběhem hodiny, která začíná krátkým němým filmem se silným a srozumitelným příběhem. Poté, co ho s žáky zhlédneme, je pro všechny, kteří dosáhli minimálně jazykové úrovně A2, jednoduché převyprávět jeho děj v přítomném čase prostém. To by se samozřejmě dalo udělat s jakýmkoliv filmem, ovšem je zde jistý rozdíl – absence slov a zejména nevyřčenost pocitů a myšlenek postav vzbuzují v žácích četné otázky. Proč se postava zachovala právě tak, jak se zachovala? Co si kdo myslel a jak se cítil? Co by si hlavní hrdinové řekli, když by se po letech opět potkali? Takto zformulované otázky zde nejsou uvedeny jen jako příklady, ale vztahují se ke konkrétnímu němému filmu (Cesta, 2014), jenž je základem tříhodinového výukového bloku, který lze použít s žáky od úrovně B1.

Výukový blok je rozdělen do třech 45minutových vyučovacích hodin. Film zde slouží jako odrazový můstek pro aktivity tvůrčího psaní zaměřené na deníkový záznam (1. hodina) a dialog (2. hodina). V prvních dvou hodinách je žákům uložen tvůrčí domácí úkol, se kterým se v následující hodině společně pracuje. Oba domácí úkoly obsahově vychází z filmu Cesta, avšak jednotlivá cvičení obsažená ve worksheetech s filmem spjata nejsou. Důvodem je závažné téma zhlédnutého příběhu, které je vhodnější pro intimní domácí úvahu. Závěrečná, třetí hodina shrnuje získané znalosti z oblasti tvůrčího psaní. Kromě procvičení tvůrčího psaní je výukový materiál zaměřen i na rozšíření slovní zásoby v oblasti filmové a literární terminologie, tématu války a také emocí a charakterových vlastností. Vzhledem k zápletce, která se odehrává na pozadí války, a válka je vlastně hlavní příčinou dějového zvratu, je tento výukový materiál vhodný k posílení mezipředmětových vztahů, protože se dotýká dějepisu, základů společenských věd, občanské nauky a psychologie.

Výukový materiál obsahuje pro každou vyučovací hodinu Teachers' Worksheet a Students' Worksheet. K první a druhé hodině patří ještě text označený jako Teachers' Sheet s výkladem k probírané látce v dané lekci (deníkový záznam, dialog). Učitel tak nemusí hledat informace v jiných zdrojích a být dostatečně vědomostně vybaven.

Celý blok byl ověřen během výuky třetího ročníku střední odborné školy. Z této zkušenosti vyplynulo, že tvůrčí úkoly motivovaly k aktivitě i ty žáky, kteří mají v anglickém jazyce slabší prospěch. V konkurenci silnějších spolužáků se v hodinách obvykle neradi projevují, aby před třídou neodpověděli špatně. Když však došlo na drobné tvůrčí úkoly (např. navrhněte pro film příhodnější název), dva z nich velmi překvapili svými nápady a angažovaností v plnění úkolu. Bylo to zřejmě způsobeno tím, že se u tvůrčích úkolů více než znalost gramatiky, jež jim působí problémy, vyžaduje tvořivost, což na ně působilo motivačně. Zároveň tito žáci projevili zodpovědný přístup k plnění domácích úkolů. Uznání, kterého se jim v diskusích nad jejich texty dostalo, posílilo jejich sebevědomí a také zlepšilo celkovou pracovní atmosféru ve třídě. Všichni žáci se zapojili se zaujetím, což patří k hlavním pozitivům začlenění tvůrčího bloku do výuky.

Na základě této kladné zkušenosti nabízíme výukový materiál i film Cesta všem učitelům, kteří o ně mají zájem.

Výukový materiál vznikl díky projektu Kreativní učitel – kreativní žáci, který byl podpořen programem Erasmus+. Poděkování patří také Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, která film Cesta bezplatně poskytla pro didaktické účely.

Všem učitelům, kteří se chtějí se svými žáky vydat na tříhodinovou cestu s filmem Cesta, přejeme příjemně a užitečně strávené chvíle.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf13075 kBVýukový materiál
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 07. 2016
Zobrazeno: 4256krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOČKOVÁ, Pavlína. Tvůrčí psaní v hodinách cizího jazyka. Metodický portál: Články [online]. 26. 07. 2016, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/OG/21017/TVURCI-PSANI-V-HODINACH-CIZIHO-JAZYKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 26. 07. 2016 20:46
Článek přináší nový pohled na psaní v hodinách jazyků a je inspirací do výuky.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.