Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Umění a uměleckořemeslná výroba

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Umění a uměleckořemeslná výroba > Výtvarné studie tvořené ve volné krajině

Výtvarné studie tvořené ve volné krajině

Praktický příspěvek
příklad
blok hodin
Autor ak. malíř Jiří Studnička
Spoluautor: ak. malíř Václav Zajíc , ak. sochař Pavel Brožek
Příklad dobré praxe je ukázkou intenzivní práce skupiny žáků, kteří řeší společný problém osvobozeni od návyků na školní způsoby práce od zvonění ke zvonění. Volně přijímají podněty, které jim poskytuje bezprostřední setkání s reálnou přírodou, snaží se postihnout prchavé vjemy bez omezujících vlivů vazby na technologii svého studijního zaměření. Dochází k rozvíjení kompetencí k osobitému řešení problému vlastní tvorby nebo naopak kompetencí komunikačních v případě, že daný problém může řešit více jedinců společně. Tím, že výuka probíhá mimo školu, vyvstává i nutnost postarat se společně o využití času k práci i volného času a tím se rozvíjí i klíčová kompetence sociální a personální směřující k výraznému osobnímu sblížení skupiny navzájem i směrem k doprovázejícím pedagogům.

Cíl výuky

Cílem je prezentovat příklad dobré praxe intenzivní práce skupiny žáků, kteří řeší společný problém osvobozeni od návyků na školní způsoby práce od zvonění ke zvonění. Poukázat na podněty, které žákům poskytuje bezprostřední setkání s reálnou přírodou, snahu postihnout prchavé vjemy bez omezujících vlivů vazby na technologii svého studijního zaměření. Poukázat na možnost rozvíjení kompetencí k osobitému řešení problému vlastní tvorby a kompetencí komunikačních v případě, že daný problém může řešit více jedinců společně. Prezentovat i rozvoj klíčové kompetence sociální a personální směřující k výraznému osobnímu sblížení skupiny navzájem i směrem k doprovázejícím pedagogům tím, že výuka probíhá mimo školu.

Kontext

Třída, ve které tato forma výuky probíhá, má přibližně 45 žáků, je rozdělena na skupiny 8-10 jedinců například podle studijního zaměření. V průběhu dvou let studia se přirozeně vyvinuly dobré vztahy, vazby na řemeslná a pracovní specifika daného oboru. Náplň - VÝTVARNÉHO TÝDNE je pevnou součástí ŠVP ve 2. ročníku výtvarné přípravy. Při veškeré návaznosti na předchozí témata však realizaci výuky mimo sídlo budovy školy ovlivňuje řada faktorů, které se k výuce přímo nevztahují, ale na druhou stranu výrazně přispívají k zintenzivnění pracovní náplně kurzu. (Ubytování, stravování, práce pod širým nebem, vlivy počasí, materiální zabezpečení výuky, organizace času a podobně.)

Východiska

Výuka výtvarné tvorby v plenéru není školním výletem, ale vytržením od všední docházky do školy. Je specifickou činností, která na žáky ale i na učitele klade zcela odlišné nároky, vedoucí ve výsledku k získání schopností připravit si, zorganizovat vlastní činnost, využít čas na práci, sladit osobní zájmy se zájmy kolektivu. Náročnost přípravy je daná zejména nutností přizpůsobit se rozmarům počasí a jiným nečekaným vlivům, s cílem vytvořit potřebný počet prací tak, aby byl splněn vlastní záměr celého projektu.

 1. Individuální přístup vyučujícího ke každému jednotlivci či skupině - je dán různým pohledem na řešení úkolu, různou úrovní dovedností a talentu jednotlivců, různorodostí použití výtvarné techniky.
 2. Skupinová reflexe: vzájemné porovnávání a hodnocení se s ostatními členy skupiny, k využití času na práci ke zdokonalení provádění činnosti.
 3. Společný cíl vede ke snaze o dokončení práce v daném čase a finální kvalitě, vytváří východisko k plánu další činnosti.
 4. Hledání vhodného námětu vede i k vnímání a potřebě objevovat a chránit přírodu a kulturní dědictví dané krajiny, vede to i k motivaci cítit svou pozici a vztah ke společnosti, národu obecně.
 5. Úspěšné zvládnutí dílčích úkolů zvyšuje důvěru ve vlastní schopnosti, zvyšuje tvůrčí sebevědomí a zájem o další osobní rozvoj v této oblasti.

Cíle

Hlavní vyučovací cíle:

 • procvičit si a rozvinout znalosti, dovednosti o výtvarných technikách, používání barvy
 • kreativní využívání místních zdrojů k výtvarnému vyjádření
 • rozvinutí schopnosti pozorovat, analyzovat a vyjádřit barevně či graficky studované reálie
 • kultivování výtvarného vidění, vizuální paměti a rozvíjení vlastní tvůrčí fantazie
 • jasné formulování výtvarné myšlenky a obsahové náplně daného výtvarného záměru.

Hlavní výchovné cíle:

 • kompetence k učení, schopnost vybrat a využívat vhodné způsoby pro efektivní řešení, volit vhodnou strategii
 • a metody, využívat vlastního úsudku a zkušeností
 • kompetence komunikativní, sociální a personální - nutnost účinně spolupracovat na řešení každodenních
 • problémů s ostatními členy skupiny, společně s pedagogem se podílet na vytváření pravidel práce a na základě
 • vzájemné ohleduplnosti přispívat k upevňování mezilidských vztahů, účinně pracovat ve skupině, v případě
 • potřeby poskytnout pomoc, chápat nutnost efektivně pracovat v týmu, podněcovat práci v týmu vlastními návrhy
 • ke zlepšení, nezaujatě zvažovat návrhy a názory druhých. Adaptovat se na změněné životní a pracovní podmínky,
 • přispívat k předcházení konfliktním situacím, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem
 • řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, volit prostředky a metody vhodné pro splnění
 • jednotlivých aktivit, využívat vědomostí a zkušeností nabytých dříve.

Realizace

Úvodní část - seznámení s cíli projektu. Učitel shrne dosavadní vývoj a pojmenuje východiska v systému postupného zvládání teorie a techniky malby akvarelem, temperou, případně akrylem, suchou křídou, perokresbou apod. Upozorní na případné možnosti práce plastické a to v závislosti na dostupnosti materiálů v místě konání kurzu.

Pro všechny tyto alternativy je nutno v předstihu připravit materiální zabezpečení, podklady, shromáždit pomůcky. Tato fáze probíhá jako příprava projektu ještě ve škole před jeho započetím.

Při zahájení vlastní práce v plenéru probíhá seznámení s výběrem motivů vhodných ke ztvárnění:

 • volné krajiny (několik horizontů)
 • krajiny se solitérem
 • krajiny s vodní plochou
 • architektury v krajině
 • detaily přírodních struktur (lesa), detaily architektury (lidové prvky).

Zahájení realizace nastává rozdělením žáků do skupin, začíná práce ve zvolené lokalitě. Učitel pomáhá s výběrem vhodného úhlu pohledu, místa na práci, případně s volbou techniky nejvhodnější pro zvolený motiv. Je nutno zachovat důsledně individuální přístup učitele k posuzování a sledování postupu práce žáků a jejich zvolené technice.

Na závěr čtyřhodinové lekce lze srovnat jednotlivé práce, kolektivně je zhodnotit, vyzdvihnout správné využití zvolené techniky a naopak analyzovat chyby, nevhodné postupy (vypíchnutí detailu, volba nevhodné barevné kombinace, kompoziční řešení, umístění ve formátu, nejasné vystižení atmosféry - barevnost). Cílem je pochopení důsledků volby techniky a východiskem je naplánovat činnost na další lekce.

Takto lze prozkoumat možnosti více výtvarných technik a postupů, odlišit je od sebe, případně naopak zkoumat možnosti jejich kombinací. Tím se vytváří prostor pro rozvoj kreativity a individuálního přístupu k využití probraných technik.

Během kurzu dochází ke střídání prostředí, světelných podmínek, tvůrčích podnětů se střídáním denních období, s novými inspiracemi, na něž pedagog průběžně upozorňuje.

Po dvou dnech práce je vhodné shromáždit všechny skupiny a vystavit jejich dosavadní výsledky, nechat žáky vzájemně komunikovat, díky kooperativnímu učení kultivovat a lépe formulovat jejich myšlenky, pomáhat jim účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor, poučit se ze zkušenosti druhých. Tento krok pomáhá motivovat žáky k dalšímu experimentování a objevování nových možností.

Žáci se vrací po této zkušenosti do svých skupin s novými impulsy, s novou chutí do práce. Často sledujeme tendenci některých žáků pracovat na svých kompozicích i ve volném čase.

Reflexe

Po skončení projektu se v každé skupině uspořádá závěrečné zhodnocení. Tato fáze probíhá již ve školním ateliéru za účasti všech žáků. Atmosféra ateliérové korektury dodává této činnosti potřebný odstup, vybírají se nejlepší práce k adjustaci atd.

Výstupem bývá interní školní výstava, práce lze úspěšně využít při propagaci školy navenek, k individuálním prezentacím žáků v různých soutěžích apod.

Kontakt

ak. soch. Pavel Brožek, pavel.brozek@sups.info

SUPŠ a VOŠ Turnov

Reflexe

Kolektiv třídy si vyzkoušel práci v odlišných podmínkách, ověřil si řadu možností k rozvinutí vlastních tvůrčích dovedností, došlo k výraznému sblížení, k rozvoji sociálních a komunikativních kompetencích k vyšším formám sebepoznání. Jednotlivci získali motivaci pro vlastní tvůrčí činnost nejenom v rámci školních úkolů, ale i v oblasti osobního rozvoje.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek