Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Les všemi smysly

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Silvie Šilhanová
Anotace: Na základě vlastního pozorování a aktivit žák rozšiřuje své vědomosti o lesním ekosystému a jeho významných rostlinných i živočišných zástupcích.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence občanské » "chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence komunikativní » využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a příroda » Přírodopis » Biologie živočichů » odvodit na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, objasnit jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
 2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a příroda » Přírodopis » Biologie rostlin » rozlišit základní systematické skupiny rostlin a znát jejich zástupce
 3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a příroda » Přírodopis » Základy ekologie » uvést příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Environmentální výchova » Ekosystémy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Výtvarné potřeby, přírodniny, obrázky lesních zvířat a rostlin, šátky, encyklopedie, podložky na relaxaci
Klíčová slova: les

Motto: „... aby vše předváděno bylo tolika smyslům, kolika jen možno.“ (Komenský)


Přírodniny z vycházky


Rozvoj: hmat, zrak, vědomosti

 

Na vycházce do lesa nasbíráme množství přírodnin vztahující se k tématu les – listy listnatých stromů, různé druhy šišek, malé větvičky jehličnatých stromů, kůru, lesní byliny, mechy, houby apod. (Pokud není les v blízkosti školy, může učitel nasbírat přírodniny sám předem a do školy je přinést, případně požádat žáky, aby se pokusili např. o víkendu nějaké nasbírat sami.)

 

Ve třídě poté s těmito přírodninami dále pracujeme:

a) předem připravíme lístečky s názvy přírodnin, které jsme nasbírali a žáci přiřazují kartičky k jednotlivým druhům přírodnin

b) rozdělujeme přírodniny na listnaté a jehličnaté stromy, a k nim poté žáci např. za pomoci encyklopedie přiřazují jejich plody (žaludy, bukvice, kaštany, nažky javoru, šišky...)

c) připravíme si předem kartičky s názvy lesních pater (mechové, bylinné, keřové, stromové patro) a žáci přiřazují přírodniny k příslušným patrům

d) vyřadíme listy listnatých stromů a dělíme je na jednoduché a složené listy a názorně si na nich ukazujeme části listů (čepel, řapík ...)

e) porovnáváme druhy jehličí různých jehličnatých stromů

f) každý žák si vylosuje jednu přírodninu a za pomocí encyklopedie a svých znalostí si připraví krátké, např. dvouminutové mluvní cvičení o dané přírodnině

g) na chodbě školy nebo jiném vhodném místě uspořádáme výstavku s popisky i pro ostatní žáky školy

 

Podobně lze samozřejmě pracovat pouze s obrázky, vždy je však lepší moci si konkrétní přírodniny ohmatat, vzít do ruky, přičichnout si, pořádně prohlédnout ze všech stran apod. Také vzhledem k tomu, že hodně žáků nemá možnost (nebo ani zájem) se do přírody dostat, je pro ně konkrétní zkušenost prospěšnější. Pokud byste však přesto chtěli používat obrázky, na internetu je dostatek možností si je vyhledat a vytisknout, případně doporučuji využít obrázky z různých kalendářů s tematikou lesa.

 

Lesní zookoutek

 

Rozvoj: hmat, zrak, sluch, hmat

 

Výlet za lesními zvířaty, při kterém mají žáci příležitost vidět, slyšet, cítit i sáhnout si na zvířata – typické zástupce lesní zvěře (různé druhy sov nebo dravců, muflony, jeleny, divoká prasata, jezevce a další), se kterými se mnozí z nich ještě nikdy nesetkali. Dozvědí se, jak zvířata vypadají, čím se živí, jak se pohybují apod. Žáci pak mnohem lépe chápou zmínky o věcech souvisejících s přírodními jevy a přírodopisným učivem obecně. Můžeme po domluvě s pracovníky zookoutků přinést suché pečivo nebo nasbírané kaštany pro zvířátka. V Praze doporučuji velmi pěkný zookoutek v Krčském lese nebo na Zbraslavi.

Vaření z lesních plodů

 

Rozvoj: chuť

 

Na internetu nebo v kuchařských knihách si každé dítě vybere jeden recept z lesních plodů, který ho zaujme (případně mohou žáci dostat za domácí úkol vyptat se doma na nějaký oblíbený pokrm např. z hub, borůvek, ostružin apod., a ten přinést do školy). Vybraný recept poté žáci přepíší rukou nebo na počítači (tzn. popíší potřebné ingredience a postup práce) a doplní ilustracemi tak, aby byl vizuálně co nejpřitažlivější. Všechny recepty vzápětí umístíme ve třídě na nástěnku a začíná soutěž o nejlepší recept. Žáci dostanou hlasovací lístky a svůj hlas vhodí do připravené hlasovací krabice s tím, že recept, který získá nejvíce hlasů si třída v některý další den ve škole uvaří. Společně se domluví, kdo přinese potřebné ingredience, případně se může vybrat peněžní obnos a jít nakupovat společně. Ve cvičné kuchyňce, která bývá součástí každé školy si děti jídlo uvaří a společně ochutnají.

 

Zvuky lesa

 

Rozvoj: sluch, představivost

 

Žáci sedí v lavici s připravenou tužkou a papírem. Učitel stojí vzadu ve třídě tak, aby na něj žádnádný z žáků nemohl vidět a vydává různé zvuky, které lze vyloudit manipulací s různými lesními přírodninami. Žáci odhadují, co zvuk vydalo. Tuto aktivitu můžeme hrát jako soutěž, kdo uhodne nejvíce zvuků? Např. přejíždíme po sobě dvěmi borovicovými šiškami, necháváme spadávat hrst jehličí na papír, tlučeme o sebe dvěma kamínky nebo dvěma klacíky, šustíme vyschlým mechem, klacíkem přejíždíme přes vyschlou kůru a další.

 

Co je to?

 

Rozvoj: hmat, představivost

 

Hrajeme obdobně jako soutěž Zvuky lesa s tím rozdílem, že při této aktivitě nebudeme rozvíjet sluchové, ale hmatové vnímání. Žákům zavážeme šátkem oči. Na lavici připravíme několik přírodnin z lesa, které mají různé struktury, tvary, velikost tak, aby žáci mohli co nejvíce rozvíjet smyslové vnímání. Např. je necháme pohladit měkký mech, zabořit ruce do misky plné pichlavého jehličí, přejíždět prsty po hrubé borovicové kůře, ohmatávat velikost jehličí na dvou různých větévkách jehličnatých stromů – např. modřín (malé, jemné jehličí) a borovice (dlouhé, ostré jehličky), ohmatat měkkost houby, tvrdost kamene, jemnost pírka z některého lesního ptáka atd.

 

Malování při hudbě

 

Rozvoj: sluch, představivost, sebevyjádření, osobní vztah k hudbě

 

Žáci poslouchají hudbu a malují přitom barvami abstraktní kompozici, která vyjadřuje jejich momentální pocity a dojmy z poslechu hudby. Malovat mohou štětcem nebo přímo rukama namočenýma do barev. Na závěr následuje reflexe a výstavka obrázků. Nahrávek s motivy lesa, přírody nebo zvuky zvířat je mnoho, např. P. H. Rameau: Zpěv ptáků, Smetana: Z českých luhů a hájů, M. Nyman: Magic Forest a další.

 

Zvířata v lese

 

Rozvoj: zrak, vědomosti

 

Připravíme si množství obrázků lesních zvířat. Pokud si je zalaminujeme, máme trvanlivou pomůcku i pro další roky.

a) povídání o lesních zvířatech s ukázkami obrázků

b) žáci třídí obrázky zvířat do skupin (hlodavci, hmyz, šelmy, sudokopytníci, dravci....)

c) vylosování jednoho zvířete a vyhledání potřebných informací podle zadání učitele, které žák zpracuje do krátkého referátu pomocí internetu nebo encyklopedie (popis těla, výskyt, rozmnožování, potrava, zajímavosti atd.), všechny referáty poté vyvěsíme na nástěnku

 

Relaxace – vizualizace na téma les

 

Rozvoj: psychofyzické uvolnění, abreakce, vztah k hudbě, sebereflexe, prohloubení sebeuvědomění

 

Připravíme si pro žáky text na téma les. Obrazy, které použijeme a které povedou relaxující děti k vybavování určitých představ a pocitů, by měly být příjemně laděné, pozitivní, nevyvolávající představy nebo situace související s nějakým ohrožením nebo nebezpečím. Mluvíme klidným, spíše tiším hlase, s pauzami. Žáci leží na zádech na podložce. Ztlumíme osvětlení. Na dveře třídy je dobré pověsit cedulku „nevstupujte, probíhá relaxace“, aby nebylo soustředění ničím rušené (vyrušení uprostřed relaxace může mít velmi nepříznivý vliv na nervový systém).

 

Pokud budete zkoušet s žáky relaxaci poprvé, můžete hledat inspiraci pro vizualizaci (řízenou imaginaci) a zásady relaxace na internetu, nebo v knihách: např. Canfield, J.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Promluvu a délku relaxace volte podle možností a zkušeností skupiny s danou technikou. Obecně však při relaxaci musíme vždy respektovat 4 hlavní fáze (v závorkách za konkrétními fázemi velmi stručně nastiňuji možný slovní doprovod ):

 1. Uvedení do relaxace (zavřete si oči ... pohodlně ležíte ... volně dýcháte ... případné zvuky vás teď nebudou rušit ... ani vaše myšlenky, které zvolna odplouvají ... soustřeďte se na vaše dýchání, vdech a výdech, při každém výdechu se uvolňujete víc ... a víc, nádech a výdech ... začneme uvolňovat svoje tělo ... uvolníme prsty na nohou, kotníky ... pomalu směřujeme výš ... cítíte se uvolněně ... nemyslíte už na nic jenom na váš pocit klidu a příjemného uvolnění ...).
 2. Vizualizace (můžete si teď na chvíli představovat, že ležíme na mýtině uprostřed lesa...na zádech v husté voňavé trávě...v trávě roste spousta pestrobarevných květin...je léto...prázdniny...nic nemusíte dělat, nemáte žádné povinnosti ... slunce vám příjemně prohřívá vaše tělo ... na nebi je plno bílých obláčků ... šumí les ... tu zaslechneme cvrlikání ptáčků ... po chvíli vstáváme a vcházíme do chladivého stínu lesa ... cítíte vůni pryskyřice ... vidíte ... vracíte se zátky na mýtinu odkud jste vyšli ...).
 3. Uvedení zpět do reality (a teď se budete postupně navracet ze světa představ ... zpátky do naší třídy ... pozvolna, klidně, každý svým tempem ... začíná vnímat své tělo ... jste svěží a odpočinutí ... zahřejte si třením ruce a položte si je na oči ... zhluboka se nadechněte a vydechněte ... otevřete oči, protáhněte se ... posaďte se ... vítejte zpátky)
 4. Reflexe – sdílení zážitků (necháme prostor pro vyjádření pocitů, necháme děti povídat o tom, co se jim vybavovalo, co prožívaly ... Udržujeme bezpečnou atmosféru!).

Při relaxaci hraje celou dobu tichá, instrumentální hudba. Např. M. Nyman: Magic forest.

 

Herbář

 

Rozvoj: vědomosti, hmat, čich

 

Při procházkách v lese žáci sbírají přírodniny, které následně ve třídě vylisují a vytvoří si malý herbář, ve kterém mohou být listy listnatých stromů, lesní byliny, listy z lesních keřů apod. s dalšími náležitostmi nezbytnými pro správný herbář (tzn. český a latinský název, léčivé účinky, místo sběru atd.).

 

Lesní skřítci

 

Rozvoj: fantazie, kreativita, kooperace, manuální zručnost

 

Žáci si nasbírají v lese množství různých přírodnin (kulatinu, větvičky, pařízky, kůru, mechy, šišky, kamínky, trávu, jeřabiny, šípky, žaludy, listy apod.), ze kterých následně ve třídě vytvoří (pro snadnější manipulaci s předměty nejlépe ve dvojici nebo trojici) tajemné lesní bytosti. Při jejich konstruování dejte žákům k dispozici i tavnou pistoli (je nutný dohled učitele), hřebíčky s kladívkem, provázky, lepidlo apod. Po vytvoření bytosti žáci vymyslí její název a krátký příběh – funkci, kterou v lese bytost zastává, kde bydlí, co jí baví apod. (např. „Pařezníčci nastavují kořeny ke klopýtnutí lidem, kteří se neumějí v lese správně chovat, víla Mechovíla se stará o čistotu lesních studánek“ apod.).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 10. 2009
Zobrazeno: 18483krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠILHANOVÁ, Silvie. Les všemi smysly. Metodický portál: Články [online]. 23. 10. 2009, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/LFCC/6421/LES-VSEMI-SMYSLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jana KneřováVloženo: 23. 10. 2009 15:55
Dobrý den, pro tuto inspiraci je možné využít obrázků z WIKI-kabinetu- Stromy, Buk lesní, Smrk ztepilý
2.Autor: Jana KneřováVloženo: 24. 10. 2009 12:53
Ještě přidávám...Na Wiki naleznete i další fotografie přírody. :-)
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.