Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Cesta kolem světa za 141 dní

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Jana Mundilová
Spoluautor: Milena Peteříková
Anotace: Projekt vytvořili učitelé ZŠ a OŠ ve Zbůchu. Škola je určena pro žáky s různým stupněm a druhem mentálního i tělesného postižení. Pro mnohé z nich z celé řady důvodů, ať už zdravotních, rodinných nebo sociálních, nepřichází v úvahu dlouhé a náročné cestování. Projekt se může prolínat všemi vyučovacími předměty a záleží jen na pedagogovi, jakou formu práce a organizace zvolí. Realizace projektu je celoroční. Jeho součástí je i velká hra Hledání pokladu. Vyvrcholením celého projektu je závěrečná besídka v měsíci červnu. Cílem je poznávání okolního světa a utváření si vlastních představ o něm.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence sociální a personální » má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence komunikativní » vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k učení » využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » rozumět pokynům přiměřené složitosti
 2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » mít osvojené základy společenského chování
 3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období » znát nejvýznamnější místa v okolí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Dějepis
 2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Zeměpis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Environmentální výchova » Základní podmínky života
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze
Klíčová slova: multikulturní výchova, Zeměpis, celoroční projekt, uspořádání světa, poznávání všech světadílů, kombinované vady, besídka

Tento zajímavý projekt vytvořili učitelé ZŠ a OŠ ve Zbůchu u Plzně. Je zaměřen na seznámení žáků se zeměpisným, přírodním a společenským uspořádáním světa. Škola je určena pro žáky s různým stupněm a druhem mentálního i tělesného postižení. Pro mnohé z nich z celé řady důvodů, ať už zdravotních, rodinných nebo sociálních, nepřichází dlouhé a náročné cestování v úvahu. Projekt se může prolínat všemi vyučovacími předměty a záleží jen na pedagogovi, jakou formu práce a organizace zvolí. Realizace projektu je celoroční. Jeho součástí je i velká hra Hledání pokladu. Vyvrcholením celého projektu je závěrečná besídka v měsíci červnu. Cílem projektu je poznávání okolního světa a utváření si vlastních představ o něčem nepoznaném, vědomí toho, že na této planetě žije velké množství lidí s rozdílnou barvou pleti, různými zvyky, životním stylem, jídlem i oblečením.

Vazba na průřezová témata

Multikulturní výchova

Žáci mají možnost srovnat naší kulturu, tradice a hodnoty s okolním světem. To vše vede nejen k poznání ostatních kultur, ale zároveň i k lepšímu uvědomění si našich vlastních zvyků a tradic.

Osobnostní a sociální výchova

Žáci mohou poznat příslušníky ostatních komunit, jejich život, koníčky, prostředí, ve kterém se pohybují, ale i jejich vlastnosti a hodnoty, jež upřednostňují.

Environmentální výchova

Žáci mají možnost seznámit se s problematikou životního prostředí ostatních států a kontinentů i s jejich ekosystémy.

Mediální výchova

Žáci se učí využívat média k získávání informací k daným tématům.

Rozvíjení klíčových kompetencí

Kompetence k učení

Žáci se učí vyhledávat a zpracovávat potřebné informace i prezentovat výsledky své práce.

Kompetence komunikativní

Žáci se při práci na projektu učí využívat různé prostředky sdělování informací, vyjádřit své názory a postoje.

Kompetence sociální a personální

Žáci se učí pracovat v týmu, snaží se o společný výsledek (ať už se jedná o získání informací nebo zhotovení výrobku).

Kompetence pracovní

Žáci vyrábějí rukodělné výrobky, malují výkresy, vytvářejí dekorace na nástěnku, koláže, kostýmy, připravují různé pokrmy...

Realizace

Projekt byl rozdělen do tří částí:

 • shromažďování informací, zpracování daného tématu, výrobků
 • velká hra Hledání pokladu
 • besídka - vyvrcholení projektu
První část - Příprava na cestu

Vždy po měsíci nebo dvou jsme vyhlásili nové téma - kontinent. Třída měla možnost vybrat si jednu zemi, celý kontinent nebo jen určitou oblast či téma - např. historie, móda, kultura, fauna, flóra, zeměpisné a přírodní zajímavosti, města, architektura, průmysl, technika, známé osobnosti, sport, jídlo, nápoje.

Všichni zúčastnění obdrželi slepou černobílou mapu, na kterou po uplynutí daného období lepili barevné kousky mapy s vyznačenou trasou k pokladu. Dílky získávali za příspěvky do projektu, za zpracování tématu, výrobky apod. Počet získaných dílků závisel na aktivitě a originalitě třídy.

Formy prezentace:

 • rukodělné výrobky, výkresy, puzzle
 • výrobky a dekorace na besídku
 • vlastní časopis
 • deník
 • výpisky z knih, fotografie
 • koláž z výstřižků z časopisů
 • obaly od výrobků
 • národní pohádky
 • typická jídla pro danou oblast
 • hudba, písničky, tance
 • typické sporty
 • práce s internetem (vyhledávání obrázků, článků, vytváření prezentací apod.)
 • ukázky platidel, státní symboly, suvenýry
Druhá část - Hledání pokladu

Po naplnění mapek nastal čas na hledání pokladu. Celá akce se uskutečnila v areálu Zoologické zahrady v Plzni. Všichni žáci za doprovodu pedagogů vyrazili podle mapy k cíli, každá třída šla jinou trasou. Cestou byl pochopitelně ještě prostor pro poznávání zvířat i kontinentů, ze kterých pocházejí. A tak si žáci mohli upevnit vědomosti získané během práce na projektu. Na konci cesty vyznačené v mapce čekala každou třídu odměna za celoroční práci v podobě různých sladkostí, knížek a CD.

Třetí část - Cesta kolem světa

Tím však projekt ještě nekončil. Vyvrcholením našeho celoročního snažení byla školní besídka, která se nesla v duchu cestování kolem světa. Začátkem června se naše tělocvična proměnila na palubu letadla, z něhož mohli cestující zahlédnout to nejzajímavější a nejtypičtější z každého kontinentu. V hlavních rolích se opět představili žáci. Bez ohledu na různé druhy postižení se vžili do svých úloh a vytvořili přehlídku rozličných kultur, zvyků, památek a oděvů za doprovodu reprodukované hudby.

Zhodnocení projektu

Cíle projektu se podařilo splnit. Žáci si prostřednictvím získaných informací udělali obrázek o kontinentech a zemích naší planety. Při shánění podnětů i výrobě příspěvků do projektu spolupracovali se svými spolužáky, naučili se pracovat s encyklopediemi i internetem. Výsledky své práce - v podobě výstav výrobků i přehlídek krojů a místních oblečení - prezentovali před žáky ostatních ročníků.

Projekt může sloužit jako námět pro další aktivity s multikulturní problematikou. Lze jej upravit pro různé možnosti, podmínky i schopnosti jiných škol a podobných zařízení.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 07. 2007
Zobrazeno: 10837krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MUNDILOVÁ, Jana. Cesta kolem světa za 141 dní. Metodický portál: Články [online]. 03. 07. 2007, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/LAA/1478/CESTA-KOLEM-SVETA-ZA-141-DNI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.