Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Svatava Rozsypalová
Anotace: Integrace obsahu vybraných témat vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do vyučovacího předmětu Tělesná výchova
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
  2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu
  3. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk, sport a zdraví » Tělesná výchova » Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností » provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních předpokladů
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk, sport a zdraví » Výchova ke zdraví » Ochrana člověka za mimořádných událostí » rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní mimořádné události
  3. gymnaziální vzdělávání » Člověk, sport a zdraví » Tělesná výchova » Činnosti ovlivňující zdraví » uplatňuje účelné a bezpečné chování při pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
  2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: tělesná výchova, výchova ke zdraví

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se dělí na dva vzdělávací obory - Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. V naší škole vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze stejnojmenného vzdělávacího oboru, do kterého jsme integrovali dva tematické okruhy z oboru Výchova ke zdraví:

  • Návykové látky
  • Ochrana člověka za mimořádných událostí

Rozhodli jsme se nevytvářet samostatný předmět Výchova ke zdraví (VkZ), ale integrovat jeho vzdělávací obsah do Tělesné výchovy, Biologie a Společenských věd. Naše rozhodnutí vycházelo z toho, že tyto předměty mají svým obsahem velmi blízko k obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, a není proto nutné vytvářet nový vyučovací předmět. Konkrétně do Tělesné výchovy integrovaný tematický okruh Návykové látky je zařazen svým obsahem do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a kvinty osmiletého gymnázia na začátek školního roku. Je součástí projektu prevence sociálně patologických jevů "Spolu zvládneme vše aneb Snadné vykročení do studia".

Projekt probíhá formou třídenního poznávacího pobytu. Na místo vzdálené 38 km od školy se žáci ze tří tříd (dva 1. ročníky a kvinta) vydávají na kole a stejně dlouhou trasu, ale jinou cestou, absolvují zpět. Již na této cestě poznávají své skryté možnosti, schopnosti a dovednosti. Na kouzelném místě uprostřed lesů se pak vzájemně seznamují, poznávají svého třídního a další učitele v nestandardních situacích a získávají náměty, jak trávit volný čas (sportovní soutěže, hry stmelující kolektiv a aktivity vedoucí k sebepoznání). V jednom z těchto tří dnů proběhne přednáška a následná diskuse s pracovníky Policie ČR (oddělení kriminality). Předpokládáme, že na jejím základě si žáci uvědomí a budou schopni uvést důsledky porušování paragrafů trestního zákona souvisejících s výrobou a držením návykových látek a s činností pod jejich vlivem. Právě v tomto ročníku jsou žáci na začátku své trestní odpovědnosti a mnozí si to uvědomí až právě po této přednášce. Tato akce, která u nás probíhá již několik let, je velmi úspěšná v boji proti sklouznutí k návykovým látkám, protože mimo jiné odbourává nováčkovský stres, který s sebou nese obavy: jak se zapojím do nového kolektivu, jací budou kantoři, zvládnu všechno apod.

Pozitivum této integrace spatřujeme v úzké souvislosti vzdělávacích obsahů tématu Návykové látky a tematického okruhu Pohybové dovednosti. Stojí proti sobě jako dvě alternativy prožívání volného času dnešních dětí. Na jedné straně hrozí možné zneužívání návykových látek nudícími se adolescenty nebo dětmi, které se dostaly do problémů a neví kudy kam, na straně druhé čeká nabídka naučit se trávit volný čas sportem, společenskými hrami a ve zdravém kolektivu.

Po zkušenostech z letošní akce (začátek školního roku 2006/2007), kdy jsme vyjeli s historicky nejvyšším počtem žáků (80), musíme upravit průběh přednášky Policie ČR a následné diskuse tak, aby od samého začátku byli žáci vtaženi do dění, a to nejlépe formou práce v družstvech, ve kterých soutěží a plní další úkoly. Družstva si dopředu připraví informace o jednotlivých skupinách návykových látek, prostřednictvím svého zástupce s nimi seznámí ostatní, zjistí, jaké jsou zkušenosti s těmito látkami v jejich skupině, a sepíší dotazy na přednášejícího. Stanou se tak spolutvůrci přednášky a následné diskuse. V uvedeném vysokém počtu totiž nebyli schopni naslouchat jako v letech minulých, kdy bylo žáků o třetinu méně.

Tematický okruh VkZ Ochrana člověka za mimořádných událostí plánujeme realizovat ve 3. ročníku čtyřletého gymnázia a v septimě osmiletého gymnázia na sportovně turistickém kurzu (STK). Již dříve jsme tuto problematiku zařazovali do TV, ale ne v takovém rozsahu. Proto nám připadalo velmi vhodné integrovat tento tematický okruh VkZ právě do náplně kurzu, který v posledních letech realizujeme formou dvou současně probíhajících variant - cyklokurz a vodácký kurz. Druh kurzu si žáci volí dle svých finančních možností (vyšší náklady jsou u vodáckého kurzu) a dle svého zájmu. Týdenní cyklokurz se skládá z hvězdicovitých vyjížděk z Litovle do okolí. CHKO Litovelské Pomoraví nabízí nádherné trasy téměř po rovině a hned o kousek dál je možné prověřit fyzickou kondici v členitém terénu. Vodácký kurz se koná na řece Vltavě. Splouváme úsek z Vyššího Brodu do Boršova.

V obou kurzech je vedle poznávání přírodních krás, kulturních památek a zdravotní přípravy dostatek prostoru i pro integraci druhého tematického okruhu VkZ Ochrana člověka za mimořádných událostí. Zvláště pro praktické činnosti je STK přímo ideální. Očekáváme, že žák bude schopen se na základě získaných informací a dovedností rozhodnout, jak se zachovat při konkrétní mimořádné události, a prokáže praktické dovednosti, které si během kurzu osvojí. Vzhledem k tomu, že podle ŠVP se učí v naší škole zatím pouze v 1. ročníku a kvintě, nemáme dosud konkrétní zkušenosti s připraveným programem. Budeme ho ověřovat až v tomto školním roce.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf46 kBPříklad integrace tematických okruhů
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 09. 2007
Zobrazeno: 10612krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ROZSYPALOVÁ, Svatava. Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Metodický portál: Články [online]. 24. 09. 2007, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GGBBA/1609/VYCHOVA-KE-ZDRAVI-A-TELESNA-VYCHOVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.