Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Začínáme se školním parlamentem IV.

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Kamila Petrovská
Anotace: Chcete mít ve škole dobře fungující žákovský parlament? Nevíte kde začít? Hledáte konkrétní aktivity, které by podpořily jeho vznik a činnost? Zde naleznete kroky vedoucí k založení školního parlamentu s konkrétními aktivitami, které podporují jeho přípravu a efektivní činnost.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk jako jedinec » porovná osobnost v jednotlivých vývojových fázích života, vymezí, co každá etapa přináší do lidského života nového a jaké životní úkoly před člověka staví
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk jako jedinec » objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
 3. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: flipchartové papíry, fixy, papíry, tužky, propisky, pastelky
Klíčová slova: demokracie, výchova demokratického občana, školní parlament, žákovská samospráva, žákovské rady
Trénink zvolených zástupců

Volby úspěšně proběhly, všichni znají nové členy parlamentu. Nyní je důležité, aby zvolení žáci prošli určitým tréninkem či školením. To by mělo vést k tomu, že školní parlament bude fungovat jako tým a jeho jednotliví členové budou znát dobře svoji roli, budou se s ní ztotožňovat a mít k ní potřebné dovednosti. Trénink může probíhat částečně v době zasedání parlamentu, částečně v jiném čase. Osvědčil se prožitkový kurz pro členy parlamentu, kterým můžete volební období zahájit. Zde by se měli žáci naučit týmové spolupráci a dovednostem potřebným pro dobré fungování parlamentu jako naslouchání, konstruktivní diskuse, tolerance jiných názorů apod. Kurz je velkým přínosem v motivaci žáků pro práci ve školním parlamentu a v podpoře pocitu sounáležitosti se skupinou. Takový kurz si můžete buď uspořádat sami, nebo využít některé organizace, která se zážitkovými kurzy zabývá (kurzy specializované pro školní parlamenty nabízí například projekt POLITEIA - www.politeia.cz).

Témata, která by se měla při tréninku zvolených zástupců objevit:
 • definování role zástupce - kompetence, práva a povinnosti
 • komunikativní dovednosti (aktivní naslouchání, diskuse, prezentace vlastního názoru)
 • týmová spolupráce
 • speciální dovednosti pro zasedání parlamentu - poznámky z průběhu zasedání, cesty k demokratickému způsobu rozhodování, plánování, rozdělení rolí apod.
 • metody zpětně vazby a evaluace práce parlamentu
 • jak informovat o práci parlamentu vedení školy, zaměstnance, žáky, rodiče
 • publicita - možné cesty prezentace výsledků práce parlamentu

Na začátku volebního období může být s každým zástupcem podepsána smlouva, která podpoří vážnost žákovského parlamentu. Smlouva může být součástí inauguračního obřadu. Jako podklad k vytvoření jejího obsahu může sloužit aktivita Ideální člen parlamentu (viz aktivity k části Volby). Zde naleznete příklad toho, jak může vypadat smlouva se zvolenými zástupci parlamentu.

Aktivity pro trénink zvolených zástupců

Objekty - hra vhodná k procvičení komunikativních dovedností a uvolnění atmosféry.

Kuličková debata - aktivita podporuje umění konstruktivní diskuse, zapojuje do ní i žáky, kteří se normálně moc neprojevují, a naopak usměrňuje ty mnohomluvné.

Noční můra - aktivita vede účastníky k zamyšlení nad možnými problémy, které by se během práce parlamentu mohly objevit.

Bingo - zahřívací aktivita vhodná k prolomení bariér mezi žáky. Členové parlamentu se o sobě dozvědí nové věci, porovnají, co mají společného.

Co se nás týká - aktivita pomáhá žákům pojmenovat témata vhodná k řešení na zasedáních parlamentu a naopak ta, která jsou mimo jeho kompetence.

333 - žáci se učí pracovat s určitým finančním rozpočtem.

Parlamentní hantýrka - žáci vysvětlí pojmy, které se ve školním parlamentu používají a přiřadí k nim správné významy.

Nejhorší na světě - aktivita vhodná pro pojmenování znaků dobrého parlamentního zasedání.

Další vhodné aktivity:

Evaluační dotazník, Evaluační mřížka, Evaluační kolotoč (podrobný popis her najdete v článku Začínáme se školním parlamentem VI).

Několik zdrojů pro inspiraci při práci se školním parlamentem:
HAVLÍNOVÁ, M.; KOPŘIVA, P.; MAYER, I.; VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Praha: Portál, 1998.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha: STROM, 1997.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Začít spolu. Praha: Portál, 2005.
POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. a kol.: Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SCHOENEBECK, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.
STARÁ, J.: Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004.
www.schoolcouncils.org
www.schoolcouncilswales.org.uk

Odkazy na další díly
Začínáme se školním parlamentem 1
Začínáme se školním parlamentem 2
Začínáme se školním parlamentem 3
Začínáme se školním parlamentem 5
Začínáme se školním parlamentem 6

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf126 kBVhodné aktivity
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 01. 2009
Zobrazeno: 8507krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PETROVSKÁ, Kamila. Začínáme se školním parlamentem IV.. Metodický portál: Články [online]. 30. 01. 2009, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GDAAB/2943/ZACINAME-SE-SKOLNIM-PARLAMENTEM-IV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.