Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Člověk a příroda > Geologie > Geologické procesy v litosféře

Zobrazit na úvodní stránce článků

Školní naučná stezka Zlatý vrch

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Článek informuje o obsahu e-learningového kurzu „Školní naučná stezka Zlatý vrch“ a možnostech jeho využití ve výuce středoškolské biologie.

Je-li jednou z výchozích myšlenek vyučování biologie snaha o maximální názornost výuky, pak je vhodné realizovat hodiny tohoto předmětu alespoň občas přímo v přírodě. Školní naučné stezky by měly využívat nabízených možností vybraného úseku přírody k praktickým ukázkám a procvičování znalostí jevů a objektů, s nimiž se žáci seznamují v průběhu výuky.

Školní naučná stezka Zlatý vrch

Předkládaný e-learningový kurz Školní naučná stezka Zlatý vrch vznikl jako „nadstavba" školní naučné stezky vedoucí jedním z chebských parků. Jeho cílem bylo rozšířit využití původní koncepce skutečné naučné stezky ve výuce gymnaziální biologie, případně umožnit aplikaci i na dalších školách v jiných městech nebo posloužit jako inspirace pro učitele na těchto školách.

Kurz tvoří 13 kapitol, úvodní kapitola pojednává obecně o funkci a významu naučných stezek, zbylých 12 odpovídá jednotlivým zastávkám skutečné naučné stezky. Kapitoly vždy obsahují studijní text na dané téma, odkazy na další literární a elektronické zdroje informací a naskenované pracovní listy, které je možné si i stáhnout a vytisknout. U některých zastávek je tento základ doplněn podkapitolou Pro zvídavé něco navíc, která obsahuje další informace související s tématem Náměty pro další samostatnou práci nebo je zde k dispozici test týkající se daného tématu. Přečtení základního a rozšiřujícího studijního textu většinou trvá 10-15 minut (údaj je uveden v úvodu každé kapitoly). Celkový čas potřebný pro zvládnutí obsahu celé kapitoly se liší v závislosti na druhu samostatných úkolů nebo individuální práci s dalšími zdroji informací.

Kurz (uložený pod odkazem Biologie) vznikl v rámci projektu SIPVZ 2006, je přístupný na stránkách provozovaných Gymnáziem Cheb, které je zároveň vlastníkem autorských práv.

Stručné obsahy jednotlivých zastávek
Zastávka č. 1 - Vstup do parku

Studijní text nabízí informace o historii vzniku parků a zahrad a seznamuje čtenáře s nejčastějšími typy zakládaných parků. Přehled vybraných míst z různých částí naší republiky, kde se nacházejí zajímavé parky, je součástí sekce Pro zvídavé něco navíc. Zajímavým námětem pro samostatnou práci je provedení inventarizace vybraného parku.

Zastávka č. 2 - Pozorování města a jeho okolí

Náplní studijního textu je zpracovaná historie Chebu. Jakou pozornost mu čtenář - žák věnoval, si může lehce ověřit vypracováním připojeného testu.

Zastávka č. 3 - Místa pro život

Definice biotopů, podmínky v jednotlivých biotopech, faktory ovlivňující druhové složení organismů čili diverzitu biotopů a typy biotopů v ČR (podle katalogu Natura 2000), to vše zahrnuje základní a rozšiřující text této zastávky. Podle návodů k samostatným pracím se může kterýkoli žák pokusit o porovnání charakteru různých biotopů v krajině nebo o soupis druhů na vybrané lokalitě.

Zastávka č. 4 - Stromy očima přírodovědce

Dendrologický studijní text obsahuje návod pro určování dřevin a přehled vzácnějších druhů dřevin z parků Chebu a okolí. Podkapitola Pro zvídavé něco navíc objasňuje vžitý omyl v pojmenování druhů kaštan - jírovec. Když se chtějí žáci pustit do samostatné práce, mohou zkusit zaznamenat fenologický vývoj stromu v průběhu roku. Součástí kapitoly je také test.

Zastávka č. 5 - Ptáci v parku a péče o ptactvo

Základ další rozsáhlé kapitoly tvoří přehled ptačích druhů v prostředí měst a vesnic a názorná topografie ptačího těla. Doplňkem jsou výňatky z ptačí etologie, např. pojmy krmiví a nekrmiví ptáci, stěhovaví a domácí ptáci a informace o běžícím projektu Pták roku. Námětem pro samostatnou práci může být např. sčítání ptáků v zimním období nebo pozorování ptáků na krmítku. Svoje vědomosti si může každý žák opět ověřit v testu.

Zastávka č. 6 - Díváme se do krajiny

Koncepce zpracování zastávky je stejná jako u zastávky č. 2, studijní text pojednává o geologické minulosti Chebska, konkrétně o vývoji geomorfologických celků Smrčiny a Chebská pánev, nabyté vědomosti je opět možné si otestovat.

Zastávka č. 7 - Památné stromy

Téma památných stromů je ve studijním textu zpracováno velmi podrobně, jsou zde údaje o úředním vymezení kategorie Památný strom, o významu památných stromů v krajině, i o tom, co pro ně může udělat každý člověk. Rozšiřující text přináší přehled památných stromů na Chebsku s jejich základní charakteristikou.

Zastávka č. 8 - Ochranářské dovednosti

Teoretická část se věnuje přiblížení základní zákonné normy, která specifikuje přístup k ochraně přírody v ČR. Žákům, kteří si přečtou základní studijní text a mají zájem si rozšířit své znalosti, je k dispozici v sekci Pro zvídavé něco navíc přehled zvláště chráněných území Chebska, doplněný o výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Zastávka č. 9 - Ekologické hry

Jakou funkci plní hry coby prostředek ekologické výchovy vysvětluje základní studijní text a podkapitola Náměty pro další ekologické hry obsahuje pravidla dvou konkrétních ekologických her: Pesticidy na poli a Jak je tomu u lidí?. Další hry jsou uvedeny na pracovních listech. Užitečnou pomůckou nejen pro zvídavé žáky určitě bude terminologický slovníček některých často používaných ekologických pojmů uspořádaných do tabulky.

Zastávka č. 10 - Na stráni

Úvodem kapitoly je text zabývající se charakteristikou biotopu nazvaného stráň, který je doplněn o přehled zajímavých a významných strání různých typů v ČR. Rozšiřující text popisuje, jak člověk vytvářel v průběhu své existence bezlesá území v krajině. Námětem jedné z možných samostatných prací je rozbor konkrétního vybraného biotopu a jeho biocenózy.

Zastávka č. 11 - Řeka v krajině

Základní studijní text se zaměřuje na význam řeky v krajině. Žákům, kteří se chtějí dozvědět něco navíc, jsou určeny podkapitoly věnované vlastnostem vody z pohledu různých oborů a problematice povodní. Mezi náměty pro samostatné práce je zařazeno sledování vodní eroze na vybraném potoku či studium ekosystému rybníka.

Zastávka č. 12 - Rozloučení s parkem

Tato zastávka je ve skutečné naučné stezce věnována shrnutí a zopakování získaných informací a dovedností. V e-learningovém kurzu je rozšířena o studijní texty: Desatero o zeleni a Desatero pro zeleň, které mají sloužit spíše k zamyšlení o smyslu zeleně v lidských sídlech a jejímuvýznamu pro člověka.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek