Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Člověk a příroda > Geografie > Regiony > Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou

Ikona prakticky

Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Mgr. Markéta Kubešová
Anotace: Učební text k výuce tématu regiony Jižní Ameriky, který využívá poznatků a fotografií z knih Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Tento učební text předchází sérii pracovních listů, které z textu vycházejí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
  3. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Regiony » rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Regiony » lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
  2. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Globalizační a rozvojové procesy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Učební text Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou, (pracovní listy)
Klíčová slova: Jižní Amerika, učební text, Miroslav Zikmund, Jiří Hanzelka

Jednou z alternativ výuky tématu Jižní Ameriky je využití zážitků, poznatků a fotografií z cest Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Propojení obsahu učiva s reálným příběhem českých cestovatelů pomůže (snad) získat zájem žáků o probíranou tematiku a geografii obecně. Na konkrétních příkladech lze krásně doložit základní poznatky z fyzické i socioekonomické geografie.

Učební text „Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou" je členěn do osmi kapitol, respektive učebních jednotek (Osidlování Jižní Ameriky; Od vrcholků k nížinám; Klima, vegetace a El Niňo; Jak se žije v Jižní Americe; Andské státy; Nížinná Jižní Amerika; Karibská oblast a Problémy, které trápí současnou Jižní Ameriku1).

Základní učivo je v textu vyznačeno běžným typem písma. Nejdůležitější pojmy, které by si měli žáci osvojit a zapamatovat jsou zvýrazněny tučným typem písma. Zeleným podtiskem a obrázkem „Tatrovky" jsou označeny výňatky z knih Zikmunda a Hanzelky. Jedná se zpravidla o rozšiřující text, který přibližuje život obyvatel, ekonomickou situaci, historické souvislosti a geografické zajímavosti. Součástí učebního textu jsou obrázky, grafy a tabulky s popisky. Cílem neverbálních zdrojů informací je usnadnit žákům pochopit princip vybraných geografických jevů. Důležitým zdrojem informací jsou i fotografie. V učebním textu jsou zařazeny fotografie jak z knih Zikmunda a Hanzelky (označeny obrázkem „Tatrovky"), tak i fotografie současných cestovatelů, které byly získány převážně z internetu. Díky porovnání snímků pořízených Zikmundem a Hanzelkou s aktuálnějšími fotografiemi je možné sledovat některé typické procesy, jako např. urbanizace nebo vývoj dopravních cest.

Za každou kapitolou je pět opakovacích úkolů a otázek. Otázky a úkoly byly koncipovány problémově, dle Kühnlové. „Cílem problémových otázek a úkolů je rozvíjet myšlení žáků, naučit je komunikovat a spolupracovat, vyhledávat, zpracovávat a samostatně používat informace, klást si otázky, objevovat problémy a řešit je, diskutovat, věcně argumentovat a vést žáky k schopnosti samostatně se rozhodovat." (Kühnlová, 1999). Otázky a úkoly jsou psány modrým a tučným typem písma, jsou označeny obrázkem incké holčičky v kajaku.

Každá kapitola učebního textu je doplněna i pracovním listem. Úkoly jsou zaměřeny především na rozvoj klíčových kompetencí, žáci třídí, vyhledávají a vyhodnocují informace, procvičují práci s atlasem, získávají data z grafických geografických zdrojů, spolupracují ve skupině, rozvíjejí komunikační schopnosti a učí se prosazovat vlastní názory i tolerovat názory druhých. Úkoly z pracovních listů žáci zpracovávají po probrání tematicky stejné kapitoly v učebním textu. Ve vyučovacím procesu mohou být úkoly využity k fixaci učiva (na konci vyučovací hodiny po probrání tématu), k opakování (na začátku následující hodiny), úkoly též mohou být žákům zadány jako domácí práce. Není ovšem podmínkou, že při výuce dle učebního textu Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou musí žáci splnit veškeré úkoly z pracovních listů a učebnice. Tyto úkoly by měly sloužit především k oživení výuky a je jen a jen na učiteli, které úkoly při výuce tématu Regiony Jižní Ameriky využije.


1 Kapitolu Problémy, které trápí současnou Jižní Ameriku je dle mého názoru vhodné zařadit na závěr tematického celku Jižní Amerika. Jako vyučovací metodu bych zvolila diskusi. Žáci by měli být s tématy diskuse stručně seznámeni dopředu (např. v závěru předcházející hodiny) a měli by se v rámci domácí přípravy na diskusi přichystat.

Citace a použitá literatura:
[1] - Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://img.radio.cz/pictures/osobnosti/zikmund_han...].  
[2] - HERNÁN Cortéz. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum...].  
[3] - HANZELKA, J.; ZIKMUND, M. Přes Kordillery. 1. vydání. Praha : Orbis, 1957. 307 s.  
[4] - LOVATO, Gabriel. Cuzco . 2006. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Koricancha.jpg].  
[5] - HANZELKA, J.; ZIKMUND, M. Tam za řekou je Argentina. Praha : Orbis, 1956. 385 s.  
[6] - SIMON, M. Miners inside the mine on their way out with a mineral cart weighing one ton.  
[7] - THURMAN, V.; TRUJILLO, V. Oceánografie - Tajemný svět moří a oceánů. 1. vydání. Praha : CP Brooks, 2005. 480 s. ISBN 80-2510-553-6. 
[8] - MCMOROWW , B. Panamerican highway, Caracoles.  
[9] - HANZELKA, J.; ZIKMUND, M. Za lovci lebek. 2. vydání. Praha : Orbis, 1960. 267 s.  
[10] - MYKISKA, M. Amazonie v děsivých souvislostech. In Koktejl 11/3. 2002.  
[11] - JIRÁNEK, J. Čile po Chile. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2005. 248 s. ISBN 80-204-1197-6. 
[12] - WALTER, D. Bolívie: Soumrak kokového ráje. in Koktejl 11/3. 2002.  
[13] - BLOUET, B. W. Latin America and the Caribbean: a systematic and regional survey. Phoenix Colour, 1997. ISBN 0-471-13570-4. 
[14] - BRAUN, R. Amerika. 1. vydání. Praha : Scientia, 1993. 51 s. ISBN 80-85827-03-4. 
[15] - World Fact Book. 2008. [cit. 2008-11-3]. Dostupný z WWW: [www.cia.gov].  
[16] - Food and agricultural organization of the united nations. 2008. [cit. 2008-11-03]. Dostupný z WWW: [www.fao.org].  
[17] - KÜHNLOVÁ, H. Kapitoly z didaktiky geografie. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 1999. 106 s. ISBN 80-7184-995-2. 
[18] - KÜNHLOVÁ, H. Integrované pojetí výuky zeměpisu. in Geografické rozhledy, roč. 6/č. 4. 1996.  
[19] - MÍKOVÁ, T. El Niňo a jižní oscilace k sobě patří jako k ohni kouř. in Geografické rozhledy, roč. 8/č. 2. 1998.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 05. 09. 2008
Zobrazeno: 33064krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUBEŠOVÁ, Markéta. Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou. Metodický portál: Články [online]. 05. 09. 2008, [cit. 2019-11-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GCDD/2577/JIZNI-AMERIKOU-SE-ZIKMUNDEM-A-HANZELKOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.