Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zapojení sebehodnocení pomocí Evropského jazykového portfolia do výuky anglického jazyka

Ikona zkusenost
Autor: Mgr. Zdeňka Mullerová

Cíl výuky:

Žáci:

  • se naučí  zhodnotit ve větších podrobnostech své silné a slabší stránky s ohledem na probírané učivo,
  • společně s vyučujícím se podílejí na plánování výuky,
  • uplatní kritické myšlení, znalosti zeměpisu a ekologické/ ekonomické apod. situace a řešení problému.

Kontext školy a regionu

Církevní gymnázium Německého řádu, s.r.o., Nešverova 1, v Olomouci nabízí jak čtyřleté, tak i osmileté studium s humanitní nebo sportovní profilací. ŠVP nese název Škola plná slunce a je v něm dostatek prostoru pro rozvoj individuálních potřeb žáků. V rámci Jazyka a jazykové komunikace se na gymnáziu vyučují tyto cizí jazyky: anglický, německý a španělský. Anglický jazyk je vyučován jako 1. cizí jazyk jak na nižším, tak i na vyšším gymnáziu. Během studia mají žáci možnost zúčastnit se exkurze v Londýně a jiných evropských městech. Pravidelně mají možnost navštívit Vídeň, žáci nižšího gymnázia od loňského roku začali spolupracovat se školou v Německu a organizovat výměnné pobyty, dále mají či měli možnost jazyk uplatnit např. při diskuzích (přes internet) se studenty z lycea v Paříži.

Kontext výuky

Jsme pilotní školou projektu EJP v praxi a EJP v elektronické podobě používáme od září 2011. Dříve jsme pracovali s portfoliem v podobě, v jaké ho nabízí již většina učebnic anglického jazyka, např. stručné sebehodnocení na závěr lekce.

Tématická oblast EJP

Sekce Co už umím

Sekce Jazykový životopis

Sekce Moje sbírka

Časová náročnost

Žáci s e-portfoliem pracují průběžně, vždy na začátku tématického celku (lekce v učebnici) žáci zapíší v on-line verzi Evropského jazykového portfolia, jakou dovednost a konkrétní deskriptor zvládnou, na konci tématického celku zhodnotí, co se jim podařilo.

Realizace

Vzhledem k probírané látce (téma "Landscape") si žáci stanovili jako nejbližší cíl deskriptor definující dovednost ústního projevu "Umím popsat, kde bydlím". V sekci Co už umím si tento deskriptor zaškrtli vlaječkou a v části Slovní hodnocení se pokusili definovat, jakým způsobem tuto dovednost splní. Ústní projev si žáci rozvíjí průběžně celý rok, např. na začátku každé hodiny mají  připravené aktuality. V rámci těchto „news“ žáci využívají své dovednosti mluveného projevu na různá témata, která je zajímají, a vyjadřují se také k aktuálním problémům, novinkám apod.

V rámci hodiny proběhla kontrola domácího úkolu – cvičení v pracovním sešitě sloužící k zopakování gramatiky a slovní zásoby na téma „Landscape“. Dále byla gramatika zopakována na základě krátkého text v učebnici, žáci si upevnili znalosti výjimek z oblasti nepočitatelných podst. jmen, souvislost s užíváním much/ many, little/few, a lot of, some/any atd.

Poté studenti vytvořili dvojice a každá dvojice si zvolila město, na které si připraví kratší kritický posudek (cca 100 – 150 slov) s důrazem na využití nové slovní zásoby a gramatiky, vyhledá na internetu obrázek města. V další části hodiny jedna dvojice studentů vždy popsala druhé dvojici studentů město, které si zvolila, a vyjádřila se jak k jeho kladným stránkám tak i k problémům, se kterými se potýká. Měli možnost využít internet či své vlastní všeobecné znalosti z jiných předmětů. Dalším krokem bylo shrnutí toho, co se žáci dozvěděli formou řízené diskuse (daná skupinka studentů je poměrně malá a prostor se vyjádřit je tedy většinou pro všechny dostatečný) a měli si vybrat město, ve kterém by, na základě toho, co slyšeli, chtěli žít a proč.

Na závěr byla zapojena do výuky EJP. Nejdříve si žáci česky/anglicky zapsali aktivitu do sekce Jazykový životopis, konkrétně do části Jak jazyky využívám ve škole. Vyjádřili se pomocí sebehodnocení k tomu, co se podle nich naučili, co jim šlo dobře a co ne a zatrhli ty dovednosti, které v rámci hodiny procvičovali. Na závěr proběhlo shrnutí hodiny a za domácí úkol si vložili již samostatně do sekce Moje sbírka svůj kritický posudek.

Ukázka jednoho z posudků

Olomouc

In Olomouc , there is a lot of pollution, because there is a lot of traffic. But there is a very nice scenery and beautiful parks. We got  here a lot of historical memories and many shops. If you got a little of freetime,  you can do many things. There are a few cinemas, and a lot of cafés.

Využité zdroje a pomůcky

počítače, on-line aplikace EJP, učebnice Maturita Solutions Pre- intermediate, (interaktivní) tabule

Reflexe:

Práci se sebehodnocením považuji za velmi důležitou, neboť každý žák bude muset mnohokrát hodnotit sám sebe, svoji práci, poučit se z chyb a také naplánovat způsob zlepšení apod. Také je velmi přínosné, že se studenti učí zařazovat do jazykových úrovní dle Společného evropského referenčího rámce pro jazyky. Velmi se mi líbí možnosti konzultace s vyučujícím v rámci on-line aplikace. Tím je zaručeno velmi důležité získání zpětné vazby a nacházení způsobů, jak se zlepšit a v čem.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu E-portfolio ve školní praxi.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - et al. Evropské jazykové portfolio. 2011. [cit. 2012-4-12]. Dostupný z WWW: [www.evropskejazykoveportfolio.cz].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 05. 2012
Zobrazeno: 6265krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MULLEROVÁ, Zdeňka. Zapojení sebehodnocení pomocí Evropského jazykového portfolia do výuky anglického jazyka . Metodický portál: Články [online]. 11. 05. 2012, [cit. 2020-09-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GABBC/15787/ZAPOJENI-SEBEHODNOCENI-POMOCI-EVROPSKEHO-JAZYKOVEHO-PORTFOLIA-DO-VYUKY-ANGLICKEHO-JAZYKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.