Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hádej, kdo jsem? Hádej, co jsem?

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Ivana Syrovátková
Anotace: Základní předpoklad: v rámci hodin českého jazyka a literatury musí být probrán tematický celek České národní obrození. Následují tři hodiny skupinové práce, ve kterých zábavnou formou zopakujeme dobu českého národního obrození. Vše je založeno na spojení znalostí o osobnostech, předmětech, dílech, době, její kultuře a hry – hádanky. Žáci nejprve dostanou test o ČNO, poté je na losovací lístky zapsána série pojmů ze zopakované látky, které si skupiny pak budou postupně losovat, a v dalších hodinách budou připravovat materiál pro vlastní pantomimický výstup. Průběh hodin lze měnit, zde je uvedena ověřená podoba s určitým řazením úkolů. Žáci musí projevit poměrně velkou iniciativu, soustředěnost na práci, ale i kreativitu a schopnost improvizace.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 3. Gymnázium » Kompetence komunikativní » prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Český jazyk a literatura » Literární komunikace » tvořivě využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje
 2. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Český jazyk a literatura » Jazyk a jazyková komunikace » v mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování)
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Dějepis
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Občanský a společenskovědní základ
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Společný vzdělávací obsah Hudebního a Výtvarného oboru
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Spolupráce a soutěž
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Kopie testu z přílohy (dle počtu skupin), lístky pro napsání jmen osobností, přístup do počítačové učebny s internetem, papíry na poznámky pro všechny skupiny, psací potřeby, losovací krabice. Ostatní potřeby pro fázi předvedení daného pojmu před publikem určí žáci a sami si je pořídí, vyrobí.
Klíčová slova: František Palacký, austroslavismus, osvícenství, Kašpárek, české národní obrození, Josef Jungmann, Josef Dobrovský, Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová, Karel Hynek Mácha, Václav Hanka, romantismus, klasicismus, realismus, Stavovské (Nosticovo) divadlo, Bouda, Josef Kajetán Tyl, Václav Kliment Klicpera, Václav Matěj Kramerius, Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Miletín, ústní lidová slovesnost, Alois Jirásek, František Ladislav Věk, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, Matěj Kopecký, Hans Wurst, panslavismus, empír, májovci, Rukopis královédvorský, Rukopis zelenohorský, purismus

Cíl: zopakovat ČNO a přesvědčit žáky, že to byla velmi podstatná doba z pohledu vývoje českého národa, jeho jazyka a kultury vůbec. Velkou snahou je vzbudit v žácích pocit sounáležitosti s osobnostmi obrození, jejich snažením a vlastenectví i národní hrdost.

První hodina:

Odehrává se v běžné třídě, na věku žáků v podstatě nezáleží, hraví jsou většinou všichni, mám zkušenost jak s mladšími, tak se staršími, kteří to dokonce prožívali více.

V úvodu hodiny učitel připomene, že bylo probráno ČNO a znalosti z něj budou shrnuty formou testu (viz příloha Souhrnné opakování). Žáci se rozdělí do skupin, nejvýhodnější jsou trojice. Každá skupina dostane od učitele zmíněný test a má 15 minut na jeho vyplnění. Poté učitel vyzve skupiny, aby si testy mezi sebou vyměnily, a každá trojice přednese odpověď na jednu či dvě testové otázky (podle počtu skupin). Ostatní kontrolují, dávají připomínky, učitel vstupuje do diskuze minimálně (k dispozici má v příloze i základní podobu řešení, připojeny jsou i zdroje užité při vytváření testových otázek).

Poté (zbude cca 10 min.) učitel vyzve skupiny, aby každá na jím právě rozdávané lístky napsala zvolené pojmy z doby ČNO, které jim byly připomenuty testem a probíráním správných odpovědí (cca 3–4 pojmy, jednotlivě na lístek). Pojmy by měly být tzv. "předváděníschopné" a takové, aby je další skupiny mohly po předvedení uhodnout. Nejlépe: osobnosti, slavné a známé postavy z děl doby ČNO, názvy knih apod. Obecnější pojmy mohou být také, záleží na "kvalitě" žáků, jakou mají představivost, jak jsou hraví..., což ale musí zhodnotit na místě oni sami. Na konci hodiny učitel lístky vybere do "losovacího zařízení" a upozorní žáky, že do lístků nahlédne také on, ale jen proto, aby vytřídil pojmy, které se budou opakovat. Několik stejných totiž většinou bývá.

Druhá hodina:

Hodina proběhne v počítačové učebně. Učitel vytřídil lístky s pojmy, žáci vytvoří stejné skupiny jako v první hodině a losují 2–3 pojmy. O jejich počtu rozhodne učitel (jednak podle počtu skupin, jednak odhadne, zda uváděné jevy budou žáci schopni připravit a v krátkém čase předvést).

Žáci musí vylosované pojmy před ostatními skupinami utajit, to je velmi důležité, někdy také velmi obtížné. Jediná rychlá pomoc při prozrazení jednotlivého pojmu je na místě ho nahradit jiným, např. po poradě s učitelem. 

Poté jim učitel vysvětlí, co je jejich dalším úkolem:

 • najít dostupné informace k danému pojmu na internetu, musí být co nejvíce jiné než ty, které byly řečeny při probírání látky v hodinách
 • doma mohou vše doplnit o další informace z literatury, filmů, od rodičů apod. a do následné hodiny nacvičit, jak předvedou pojem ostatním skupinám
 • vše by mělo být stručné, žáci musí jít k podstatě věci (omezit se při předvádění na 2–3 minuty bývá nutné), a přitom provedené tak, aby ostatní měli šanci poznat, o co jde
 • zda půjde o pantomimu, slovní přesmyčky, citace z díla  apod., je jedno, záleží na tom, co žáci sami vyhodnotí jako nejlepší, mohou si pro akci vyrobit jakékoli potřebné doplňky, které dokreslí předváděný pojem, spojí ho s dobou nebo stylem, žánrem apod. 

Žáci budou na přípravě spolupracovat i mimo školu, což je více spojí a lépe se naučí komunikovat i společně rozhodovat, protože jim do toho nikdo další nezasahuje. Také mohou naplno dát průchod své fantazii, která je určitě bezmezná.

Třetí hodina:

Hodina proběhne v běžné učebně. Žáci se opět sesednou do skupin, učitel jim může přidělit i pořadová čísla a jedna skupina po druhé předstoupí před třídu a předvede, co si připravila k poznání pojmu. Je na žácích, jak se dohodli a kdo z nich předvádí.

Ostatní skupiny postupně předváděné pojmy hádají tak, že nesmějí vykřikovat, pokud však předpokládají, že znají odpověď, musí se rychle přihlásit a říci, na co přišly. Je-li odpověď správná, dostane skupina bod, pokud ne, má možnost další hlásící se skupina nebo se pokračuje dál, dokud se někdo nepřihlásí. Akce nutí žáky mnohdy i improvizovat, aby dodali další informace k jevu, což je velmi dobrý trénink pohotovosti.

Pro učitele je situace náročná na zachování si přehledu a kázně, žáky většinou soutěž pohltí a mají tendenci narušovat dohodnutá pravidla. Vítězem je skupina s největším počtem bodů. Učitel může vítěznou skupinu odměnit (je na něm, co zvolí za formu), lépe je však ocenit všechny žáky, protože většinou se opravdu zapojí všichni a důležitější je vlastní příprava než samotné vítězství v konečné soutěži. Na závěr hodiny proběhne sebehodnocení žáků, učitel pak hodinu ukončí.

Pro obě strany je hra zábavná, mnozí žáci dovedou opravdu hrát jako ve filmové roli, jsou vtipní a nápadití, což je nutné využít, protože v běžných hodinách na legraci čas většinou není. Takto se dá zpracovat každá látka, která se zdá žákům tzv. málo zábavná, není tedy nutné pracovat jen s ČNO, o kterém si to, bohužel, žáci myslí nejčastěji.

Pokud někomu připadá, že se látce věnuje příliš hodin, věřte, že právě doba národního obrození si to zaslouží. Žáci sami reagovali vlastenecky, byli hrdí na osobnosti, které předvedli, obdivovali je pro všechno, co tito lidé napsali a prosadili. I od slabších žáků se  dozvíte, že je to bavilo a že konečně pochopili, co to bylo za dobu i na co mohou být hrdí.

Zde vidíme napojení na hodiny občanské výchovy (základů společenských věd) a etickou výchovu. Často se látka dotkne i místních dějin, např. Královédvorský rukopis se spojil s naším městem, předvedený Záboj ze stejnojmenné básně, jehož socha stojí na kašně místního náměstí, byl najednou "s námi" a nebyl jen "ten starý hrdina z nějakého rukopisu". Pokud jsou žáci šikovní, nezůstane stranou ani hudební či výtvarná výchova. Z poslední akce byla nejpovedenější scénka z Fidlovačky – jeden student, "slepý houslista Mareš", zpívá píseň "Kde domov můj" a druhý student, "Leoš Mareš", se stydí, že takto nikdy zpívat neuměl. Vše doplněno dobovými kulisami.

 

 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc39 kBSouhrnné opakování
Odstranitdoc25 kBŘešení testu
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 08. 2010
Zobrazeno: 12588krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SYROVÁTKOVÁ, Ivana. Hádej, kdo jsem? Hádej, co jsem?. Metodický portál: Články [online]. 06. 08. 2010, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GAAA/8877/HADEJ-KDO-JSEM-HADEJ-CO-JSEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 06. 08. 2010 12:18
Článek poskytuje pěkný návod, jak žákům zpestřit práci v literární výchově, vybízí k přesahům i do jiných oborů, podporuje aktvitu a tvořivost žáků, pomáhá přiblížit žákům důležité období v našich dějinách, které pro současného žáka není atraktivní. Způsob práce se dá dobře aplikovat i opakovaně.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 06. 08. 2010 12:18
Nápaditý příspěvek, který aktivně zapojuje žáky.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.