Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Žákovská odborná činnost ve školní knihovně při ZŠ M. Horákové v Hradci Králové
Odborný článek

Žákovská odborná činnost ve školní knihovně při ZŠ M. Horákové v Hradci Králové

20. 10. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Jitka Pižlová

Anotace

Praktický příspěvek zaměřený na popis školní knihovny jako informačního centra školy a na činnosti, které lze v knihovně realizovat - žákovská odborná činnost. Žáci materiál na základě literatury a periodik nejen vypracují, ale také se účastní jeho finální úpravy - vazba, zatavení do folií. Tyto materiály jsou následně k dispozici všem vyučujícím a žákům.

Základní škola Milady Horákové v Hradci Králové je jednou z velkých sídlištních škol. Zabezpečuje vzdělávání na obou stupních základního vzdělávání. Aby mohla škola plnohodnotně naplňovat své poslání, vyvstala před jejím vedením již po roce 1989 otázka, jak vytvořit podmínky k tomu, aby žáci měli snadný přístup k informacím. Právě v souvislosti se stále rostoucím množstvím informací (a to nejen těch, které přicházejí zvenčí, ale také těch, které vznikají uvnitř školy) bylo cílem školy vytvořit kvalitní školní knihovnu - informační centrum školy, kde by bylo možné informace a informační zdroje shromažďovat, třídit, zpracovávat a zpřístupňovat jak žákům, tak také vyučujícím.

Vlastní školní knihovna na této škole vznikla až v roce 1998. Především díky kvalitnímu vedení se školní knihovna postupně stala skutečným informačním centrem celé školy. Je umístěna ve dvou místnostech, prostorově je členěna na studovnu s knihovními regály, výpůjčním pultem a několika počítači s připojením na internet a na místnost s technickým zázemím, kde je k dispozici tiskárna, scanner, dále stroj na zatavování do fólií a vázací stroj. V knihovně je asi 6 500 knih a pořádají se zde besedy, soutěže, výstavy apod.

Po vzniku knihovny se žáci mohli sami začít podílet na nejrůznějších projektech a také je sami tvořit. Do výuky byly zařazeny prvky, které žákům umožňovaly naučit se získávat informace z různých zdrojů a následně je samostatně zpracovat a využít. Už od roku 1998 začala vznikat první tzv. žákovská odborná činnost, která každým rokem získává stále lepší a lepší úroveň.

Vedoucí školní knihovny převzala garanci nad tím, aby centrum školy nebylo jen místem, kam si žáci chodí zahrát hry na PC nebo se o přestávce nasvačit, ale aby se stalo skutečným centrem pro vzdělávání celé školní komunity. Žáci mají do knihovny přístup o přestávkách, ve volných hodinách, nebo po vyučování, kdy si mohou prohlížet knihy, časopisy a v klidu v knihovně strávit svůj volný čas. Školní knihovna má také svůj provozní řád, kterým se musí všichni její uživatelé řídit.

V kompetenci vedoucí knihovnice je zajišťování aktualizace knihovního fondu nejrůznějšími tituly, zejména literatury pro děti a mládež (návrhy na zakoupení, samotná akvizice), jejich katalogizace, půjčování a vracení. Dále pak např. vyhledávání informací z různých zdrojů a odborná pomoc žákům v této činnosti - knihovna je vybavena počítačovým systémem Kpsys, který po zadání podmínek dokáže vyhledat požadovanou knihu. Knihovnice informuje o přírůstcích do knihovního fondu školy, kulturních aktivitách, školních soutěžích atd.

Ve školní knihovně také vzniká již výše zmíněná žákovská odborná činnost. Žáci jednotlivě nebo ve skupinkách tvoří v knihovně své odborné projekty do vyučovacích předmětů. Na začátku školního roku navrhnou vyučující společně s žáky a knihovnicí okruh témat, která by bylo možné pro ten daný předmět zpracovat. Ti žáci, kteří na těchto projektech pracují, mají přednostní přístup do knihovny a do počítačových učeben.

Během tvorby zadaných projektů probíhá intenzívní spolupráce jak s vyučujícími, tak s vedoucí knihovny, která dbá především na to, aby výsledná podoba splňovala předem zadané parametry.

Po konečném schválení jsou práce vytištěny, zataveny do fólie a za asistence knihovnice svázány do kroužkové vazby. V této výsledné podobě dostanou sešity učitelé - oponenti, kteří práce zhodnotí a připomínkují. Hodnotí se zejména nápad, užitečnost pro výuku, zábavnost, zajímavost, grafické zpracování ad.

Nakonec jsou komisí učitelů vybrány nejlepší práce, jejichž tvůrci jsou následně odměněni (nejčastěji poukázkami na výběr knih do určitého knihkupectví, kde si mohou vybrat podle svých představ). Ve třídách, kabinetech a sborovně je k dispozici stále aktualizovaný seznam žákovských odborných prací a tyto práce jsou také často využívány nejen žáky, ale také vyučujícími, jako např. ilustrační pomůcky ve výuce či podklady k dalším referátům.

Školní knihovna při ZŠ M. Horákové v Hradci Králové neplní jen funkci informačního centra školy, ale je také centrem "důvěry", kam žáci mohou bez obav přijít se svými starostmi i radostmi, kam nechodí z povinnosti, ale proto, že je to místo, které důvěrně znají již od svých prvních školních let.

Rámcový vzdělávací program klade důraz na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u žáků a informační centrum k tomu v mnoha směrech přispívá. Stálo by jistě za zvážení podobná centra realizovat na dalších školách.

Rámcový plán knihovny pro 1. a 2. stupeň

Návrh plánu knihovny na 1. stupni ZŠ

1. ročník
 • 2 hodiny ročně
 • znalost cesty do knihovny
 • význam knihovny, jak se stát členem
 • jak knihy do knihovny přicházejí, jak se označují a řadí
 • znalost místa uložení knih a časopisů pro malé čtenáře
 • hra s Knihovníčkem - poznej pohádkovou postavičku
2. ročník
 • 2 hodiny ročně
 • informace o knize (název, autor, ilustrátor, předmluva, doslov, obsah)
 • orientace v knihovně (dětská literatura, encyklopedie)
 • jmenný katalog (dětské knihy)
 • knihy o přírodě
 • soutěž: Uhodni název pohádky podle úryvku; hra s Knihovníčkem na pohádkové postavičky - dvojice
3. ročník
 • 2 hodiny ročně
 • orientace ve jmenném katalogu - řazení autorů podle abecedy
 • orientace v knihovně - knihy o přírodě (zvířata, rostliny)
 • schopnost výběru knihy pro sebe a pro mladšího sourozence
 • význam knihy v dějinách lidstva, možnosti uspořádání vlastní knihovny
 • seznámení s nakladatelstvím Albatros a KMČ
 • skupinová hra: Najdi knihy podle určitých znaků (rok vydání, víc než 11 stran, určitého spisovatele, ilustrátora...)
4. ročník
 • 2 hodiny ročně
 • z čeho se skládá kniha, druhy vazby, obálka knihy, titulní list, informace v tiráži
 • hra: Poznej název knihy podle úryvků z článků z čítanky; hra zaměřená na údaje o knize
 • začínáme s Kpsys - knihovnický systém - hledání knihy v počítači podle názvu knihy, autora a zpětně ve jmenném katalogu
5. ročník
 • 1 - 2 hodiny ročně
 • Kpsys - hledání určité knihy v počítači podle názvu a jména autora, podle MDT signatury, následné hledání v regálu podle zjištěných údajů
 • pojem čárový kód a jeho význam
 • práce se slovníky a encyklopediemi, hledání podle abecedně řazených pojmů
 • používání internetu a CD-ROMu za účelem vyhledávání dalších informací
 • skupinová soutěž zaměřená prakticky na hledání knih
 • beseda o knihách současných autorů a o některých článcích v čítance
6. ročník
 • v rámci českého jazyka 1 hodina ročně
  • knihovna (historie, současnost)
  • jmenný katalog, MDT
  • poznávání encyklopedií, slovníků a dalších bibliografických pomůcek (umí vyhledat pojmy, cizí slova, odborná hesla v encyklopediích a atlasech)
  • soutěž zaměřená prakticky
 • v rámci informatiky 1 hodina ročně
  • KPsys - knihovnický systém - najde v počítači knihu podle hlavního autora, názvu knihy, klíčového slova, podle MDT a následně vyhledá v regálech podle daných údajů
  • obsluha kopírky
  • soutěž zaměřená na hledání v knihovnickém programu a zpětně v regálech
7. ročník
 • v rámci českého jazyka 2 hodiny ročně
  • Cesta od spisovatele ke čtenáři
  • beseda o zajímavých knihách současných autorů (nutná spolupráce s Knihovnou města HK)
 • v rámci informatiky 1 hodina ročně
  • KPsys
  • žáci vyhledávají informace z internetu, tisknou, skenují, kopírují, používají řezačku, zatavují do fólií a svazují kroužkovou vazbou, to vše s pomocí knihovnice
8. ročník
 • v rámci českého jazyka 1 až 2 hodiny ročně
  • exkurze do Knihovny města HK
  • pracovní činnosti knihovnice (zapisování knih, balení, zařazování) aktivní pomoc při těchto činnostech - může být dobrovolná a hodnocená i body, které by mohly ovlivnit klasifikaci v kladném slova smyslu
  • soutěže - tvůrčí činnost (časopis, rádio Školák, ŽOČ, sborníky - opět možnost získat kladné body ve prospěch klasifikace )
 • v rámci informatiky 1 hodina ročně
  • KPsys - vyhledávání v počítači, rešerše
  • samostatný scanning, tisk, zatavování do fólie, používání kroužkové vazby, řezačky
  • získávání a užívání informací (internet, CD-ROM, odborné knihy)
 • v rámci občanské výchovy 1 hodina ročně
  • vše o vzniku časopisu a knihy, seznámení s profesemi, které se podílejí na jejich tvorbě (spolupráce s výchovným poradcem ve škole, s Knihovnou města HK, městským úřadem)
9. ročník
 • v rámci českého jazyka 1 hodina ročně
 • praktická zkouška průběžně v hodinách Českého jazyka
  • práce ve skupinách - vyhledávání určité knihy v počítači, použití rešerše, scannování obrázku, vložení textu...
  • možnost besedy o knihách současných autorů (spolupráce s Knihovnou města HK) - nikoli pouze v rámci vyučování, ale odpoledne ve ŠK, za aktivní účast lze přidělit body
  • možnost exkurze do Vědecké knihovny s knihovnicí v odpoledních hodinách pro zájemce, možnost bodového hodnocení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Pižlová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Klíčové kompetence