Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Učební plán

Učební plán

Informativní příspěvek
Autor VUP Praha
ČASTÉ DOTAZY

Konzultační centrum
Potřebujete pomoci s tvorbou svého školního vzdělávacího programu?


Pokud je v 7. ročníku nabídnut podle ŠVP ZV další cizí jazyk s dvouhodinovou dotací (a pro žáky, kteří si nezvolí cizí jazyk, jsou nabídnuty další volitelné předměty v tomto ročníku), musí škola nabídnout souběžně s nimi ještě další volitelný předmět alespoň v rozsahu jedné hodiny týdně, nebo je již tato povinnost splněna? V 8. a v 9. ročníku jsou nabídnuty další volitelné předměty v rozsahu dvou hodin týdně.

Je možné, aby v 9. ročníku měla polovina žáků posílenou dotaci na český jazyk o jednu hodinu a druhá polovina měla posílenou o tuto hodinu matematiku?

Zajímalo by nás, zda je stanovena minimální časová dotace na kurz plavání. Stačí 20 hodin výuky plavání pouze v jednom ročníku?

Při vytváření ŠVP na naší škole padl ze strany pedagogů při rozdělování hodin pro jednotlivé předměty dotaz, zda je možné, aby se Informatika vyučovala v rámci předmětu Pracovní činnosti a to tím způsobem, že půlrok by byla Informatika a druhý půlrok Pracovní činnosti. Nevím, jestli je tato varianta možná, proto se obracím na Vás. Předem děkuji za Váš čas a odbornou radu.

Jsme ZŠ s rozšířeným vyučováním TV: na 1. stupni 3 hodiny, na 2. stupni 5 hodin. Jak máme postupovat při tvorbě ŠVP? Bude pro nás zpracován plán (jako např. pro rozšířené vyučování jazyků)?

Škola, která vzdělává i žáky s lehkým mentálním postižením, má sestavit rozvrh hodin podle „Upravených učebních plánů pro vzdělávací program zvláštní školy, čj. 22980/1997-22 s platností od 1.9.2006“ (Rozvojový program Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro zákl. vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/2007, čj. 31042/2005-22), nebo respektovat rozvržení časové dotace hodin dle rámcového učebního plánu v RVP ZV-LMP od školního roku 2007/2008?

Jak bude ve školním roce 2007/2008 řešena výuka cizích jazyků v šestém ročníku? Co dělat, když jsou žáci od 4. ročníku rozděleni na studující AJ a NJ? Dle nových učebních plánů má studium cizího jazyka (AJ) začínat ve třetím ročníku - jak tento plán skloubit s naším rozdělením? Žáci studující NJ by tedy měli v dalším roce začít urychleně studovat AJ, aby vyhověli požadavkům, nebo bude ještě nějaká výjimka pro tyto případy?

Mohou být dva učební plány:
A) pro třídu s rozšířenou výukou
B) pro normální třídu?

Lze nadále zachovat třídy s rozšířenou výukou matematiky (výběrové třídy)? Je třeba pro ně napsat zvláštní učební plán? Je to možné?

Jak máme tvořit učební plán a jak v něm řešit hodiny povinného cizího jazyka? Existují už jasné a jednotné směrnice pro časovou dotaci výuky cizího jazyka ve třetí, čtvrté a páté třídě? Jaká je časová dotace na druhém stupni (zejména v osmé a deváté třídě)?

Vzdělávací obor Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny a od 3. ročníku je zařazen povinně. Rád bych se dotázal, zda mohu devítihodinovou časovou dotaci ve 3. až 5. ročníku rozvrhnout jinak, a to ve 3. ročníku – 2 hodiny týdně, ve 4. ročníku – 3 hodiny týdně a v 5. ročníku – 4 hodiny týdně? Po konzultaci s jazykáři jsme dospěli k závěru, že žáci ve 3. ročníku nemají zvládnuté základní návyky z mateřského jazyka (plynulé čtení, porozumění textu apod.) a další jazykový nápor v podobě 3 hodin může mít i opačný efekt.

Jak vyučovat předmět Informatika podle ŠVP, kde je naplánován na 1 vyučovací hodinu týdně v 5. a 6. ročníku? Již od školního roku 2007/2008 se podle tohoto učebního plánu začne vyučovat v 1. a 6. ročníku. Nám ale není jasné, jak to provést, abychom plnili vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu v 6. ročníku, když ještě několik let se budou žáci 5. ročníku učit podle stávajících vzdělávacích programů, kde předmět Informatika papírově neexistuje.

Při tvorbě našeho učebního plánu bychom chtěli zařadit pro oblast Člověk a svět práce pro 2. stupeň dva vyučovací předměty, a to Pracovní výchovu pro 6. – 9. ročník po 1 hodině týdně v každém ročníku, celkem tedy 4 hodiny (minimální časová dotace pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce podle RVP ZV) a Volbu povolání v 8. a 9. ročníku po 1 hodině týdně v obou ročnících, celkem tedy 2 hodiny (čerpáno z disponibilní časové dotace). Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Volba povolání by odpovídal tematickému okruhu Svět práce.

Může probíhat výuka podle vlastního ŠVP tak, že do pololetí bude jedna hodina z disponibilní časové dotace určena například pro posílení výuky matematiky a od 2. pololetí pro posílení výuky českého jazyka a literatury? Nebo je nutné již od začátku školního roku vyučovat v systému např. sudý týden matematika a lichý týden český jazyk a literatura?

Jsme základní škola se specializovanými třídami pro žáky se specifickými poruchami učení a chování na 1. i 2. stupni. Platí i v tomto případě upravený učební plán pro žáky s lehkým mentálním postižením?


Pokud je v 7. ročníku nabídnut podle ŠVP ZV další cizí jazyk s dvouhodinovou dotací (a pro žáky, kteří si nezvolí cizí jazyk, jsou nabídnuty další volitelné předměty v tomto ročníku), musí škola nabídnout souběžně s nimi ještě další volitelný předmět alespoň v rozsahu jedné hodiny týdně, nebo je již tato povinnost splněna? V 8. a v 9. ročníku jsou nabídnuty další volitelné předměty v rozsahu dvou hodin týdně.
Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (Dokument MŠMT čj. 15523/2007-22), se ruší povinnost zařadit do učebního plánu volitelné předměty v rozsahu minimálně 1 hodiny týdně, a to nejpozději od 7. ročníku.
Pro školy nadále zůstává povinností nabídnout žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk v rozsahu 6 vyučovacích hodin (nejpozději od 8. ročníku). Žák, který si nezvolí Další cizí jazyk, si musí ve stejné časové dotaci vybrat z jiných volitelných obsahů.

Je možné, aby v 9. ročníku měla polovina žáků posílenou dotaci na český jazyk o jednu hodinu a druhá polovina měla posílenou o tuto hodinu matematiku?
V podstatě to možné je, ale musí se jednat skutečně o hodinu nad povinné minimum hodin pro matematiku a český jazyk. Je potřeba, aby to bylo dobře vyjádřeno v učebním plánu i v rozvrhu. Rozšíření výuky o jednu hodinu pro část žáků v českém jazyce a pro část žáků v matematice znamená čerpání jen jedné hodiny z celkového počtu 24 disponibilních hodin.

Zajímalo by nás, zda je stanovena minimální časová dotace na kurz plavání. Stačí 20 hodin výuky plavání pouze v jednom ročníku?
Nutno vycházet z Vyhlášky o základním vzdělávání, kde se v kapitole Organizace vzdělávání v paragrafu 2, odstavec 3 říká:
„Výuku plavání lze uskutečňovat v souladu se školním vzdělávacím programem, ve dvou zpravidla po sobě následujících ročnících prvního stupně v rozsahu nejméně 20 vyučovacích hodin během jednoho ročníku.“
Vyhláška jasně stanoví, že plavání má probíhat ve dvou ročnících prvního stupně v rozsahu nejméně 20 hodin v jednom ročníku. Zpravidla školy zařazují plavání do dvou ročníků po sobě následujících, aby byl výcvik efektivnější. Pouze 20 hodin v jediném ročníku tedy nestačí. Ve školním vzdělávacím programu je třeba toto hledisko respektovat a výuku plavání zařadit buď do některého z vyučovacích předmětů, nebo jako samostatný kurz. Na výuku plavání můžete použít hodiny z disponibilní časové dotace. To znamená, že tyto hodiny můžete využít na časové posílení některého z vyučovacích předmětů, který výuku plavání bude zahrnovat, nebo na časové pokrytí kurzu plaveckého výcviku.

Při vytváření ŠVP na naší škole padl ze strany pedagogů při rozdělování hodin pro jednotlivé předměty dotaz, zda je možné, aby se Informatika vyučovala v rámci předmětu Pracovní činnosti a to tím způsobem, že půlrok by byla Informatika a druhý půlrok Pracovní činnosti. Nevím, jestli je tato varianta možná, proto se obracím na Vás. Předem děkuji za Váš čas a odbornou radu.

Začlenit vzdělávací obsah oboru Informační a komunikační technologie do Vámi vytvořeného vyučovacího předmětu je možné. Možné je i v rámci tohoto předmětu vyučovat půl roku vzdělávací obsah oboru ICT a půl roku vzdělávací obsah z oboru Člověk a svět práce, a to jak na 1. stupni, tak na 2. stupni. Je však třeba dodržet některá pravidla vycházející z rámcového učebního plánu RVP ZV:

  1. Musí být naplněna minimální časová dotace určená pro ICT (jedna hodina na 1. stupni a jedna hodina na 2. stupni) a pro obor Člověk a svět práce (pět hodin na 1. stupni a tři hodiny na 2. stupni), tj. vyučovací předmět, který bude zahrnovat vzdělávací obsah obou oborů musí mít na 1. stupni minimální dotaci šest hodin (5 ČSP + 1 ICT) a na 2. stupni čtyři hodiny (3 ČSP + 1 ICT).
  2. Vzdělávací obsah ČSP musí být zařazen ve všech ročnících na 1. stupni.

     

Jsme ZŠ s rozšířeným vyučováním TV: na 1. stupni 3 hodiny, na 2. stupni 5 hodin. Jak máme postupovat při tvorbě ŠVP? Bude pro nás zpracován plán (jako např. pro rozšířené vyučování jazyků)?
Pro školy nebudou připravovány žádné zvláštní učební plány pro jakoukoli variantu rozšířené výuky (jazykové, sportovní či jiné). Všechny školy si musí vystačit s hodinovou dotací rámcového učebního plánu.
Ve vašem případě přidáte na 1. stupni k 10 hodinám vymezeným v RVP ZV pro vzdělávací obor Tělesná výchova 5 hodin z disponibilní časové dotace a vytvoříte vyučovací předmět TV s tříhodinovou dotací v 1. – 5. ročníku. 9 hodin z disponibilní časové dotace 1. stupně (14) zůstane pro posílení ostatních vzdělávacích oborů a z nich vznikajících vyučovacích předmětů, nebo na tvorbu nových vyučovacích předmětů.
Na 2. stupni je pro vytvoření pětihodinové varianty TV nutné použít z disponibilní časové dotace 12 hodin (4 x 3). Protože na nabídku Dalšího cizího jazyka je vázáno 6 hodin, disponibilní časová dotace na navýšení TV postačuje. Jediný problém je v tom, že by měl být žákům na 2. stupni kromě Dalšího cizího jazyka nabízen i jiný volitelný předmět v rozsahu minimálně 1 hodiny v 7. až 9. ročníku.

Škola, která vzdělává i žáky s lehkým mentálním postižením, má sestavit rozvrh hodin podle „Upravených učebních plánů pro vzdělávací program zvláštní školy, čj. 22980/1997-22 s platností od 1.9.2006“ (Rozvojový program Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro zákl. vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/2007, čj. 31042/2005-22), nebo respektovat rozvržení časové dotace hodin dle rámcového učebního plánu v RVP ZV-LMP od školního roku 2007/2008?
Budete muset mít dočasně dva učební plány. Jeden podle rozvojového programu pro ročníky, které budou „dojíždět“ podle dosavadních dokumentů, a jeden pro žáky, kteří budou postupně zahajovat vzdělávání podle RVP ZV-LMP.

Jak bude ve školním roce 2007/2008 řešena výuka cizích jazyků v šestém ročníku? Co dělat, když jsou žáci od 4. ročníku rozděleni na studující AJ a NJ? Dle nových učebních plánů má studium cizího jazyka (AJ) začínat ve třetím ročníku - jak tento plán skloubit s naším rozdělením? Žáci studující NJ by tedy měli v dalším roce začít urychleně studovat AJ, aby vyhověli požadavkům, nebo bude ještě nějaká výjimka pro tyto případy?
Je třeba si uvědomit, že RVP ZV neříká, že AJ musí být vždy jazykem prvním. Nebylo by také asi vhodné, aby žáci „zahodili“ dva roky výuky jazyka, o který mají zájem. V této situaci máte následující možnosti:
1) I nadále realizovat systém, který používáte, a postavit také učební plán ŠVP na volbě cizího jazyka – tj. i nadále by polovina dětí měla cizí jazyk AJ a polovina NJ. Na druhém stupni by přibyl další cizí jazyk (mohl by být už dříve než v 8. ročníku) – pro žáky, kteří měli NJ, by to byl AJ, pro „angličtináře“ pak naopak NJ nebo jakýkoli jiný cizí jazyk. Zde je však nebezpečí, že se do budoucna prosadí povinně AJ a museli byste systém stejně předělávat.
Proto je pro vás vhodnější varianta druhá.
2) Postavit si do ŠVP dva učební plány. Jeden pro žáky, kteří začali na 1. stupni jazyk ve variantě AJ a NJ a s nimi dotáhnout „jejich“ jazyk až do konce základního vzdělávání (volba druhého cizího jazyka viz výše). Druhý učební plán by zaváděl od 3. ročníku jen AJ a platil by pro žáky, kteří vstoupí do 3. ročníku podle ŠVP, „najedou“ (všichni bez možnosti variantního výběru) na AJ a budou v něm pokračovat jako v prvním jazyce až do 9. ročníku.

Mohou být dva učební plány:
A) pro třídu s rozšířenou výukou
B) pro normální třídu?

Pokud budete mít ve škole třídy s odlišnou strukturou vyučovacích předmětů nebo s odlišným počtem hodin v některém vyučovacím předmětu, pak je nezbytné mít dva učební plány.
Je třeba mít na mysli, že rozdíly v učebním plánu se musí objevit i v učebních osnovách vyučovacích předmětů. Buď musí být vypracované samostatné učební osnovy pro každý z odlišných vyučovacích předmětů, nebo musí být v rámci jedněch učebních osnov jasně vymezeno, co je závazné pro třídy s nižší časovou dotací a co pro třídy s vyšší časovou dotací.

Lze nadále zachovat třídy s rozšířenou výukou matematiky (výběrové třídy)? Je třeba pro ně napsat zvláštní učební plán? Je to možné?
Ano, je třeba mít vlastní učební plán, protože se pro žáky s rozšířenou a nerozšířenou výukou bude lišit nejen v tomto jednom vyučovacím předmětu. Tedy ne možnost, ale nutnost vytvořit dva učební plány. Na rozšíření výuky se použije disponibilní časová dotace.
Je třeba mít také na mysli, že rozdíly se musí objevit i v učebních osnovách vyučovacích předmětů. Buď musí být vypracované samostatné učební osnovy pro každý z odlišných vyučovacích předmětů, nebo musí být v rámci jedněch učebních osnov jasně vymezeno, co je závazné pro třídy s nižší časovou dotací a co pro třídy s vyšší časovou dotací.

Jak máme tvořit učební plán a jak v něm řešit hodiny povinného cizího jazyka? Existují už jasné a jednotné směrnice pro časovou dotaci výuky cizího jazyka ve třetí, čtvrté a páté třídě? Jaká je časová dotace na druhém stupni (zejména v osmé a deváté třídě)?
To, co je zavedeno pro přechodné období v návaznosti na zavedení Národního plánu rozvoje cizích jazyků, je dočasná záležitost a neměla by se týkat školních vzdělávacích programů, kde už bude výuka cizího jazyka do 3. ročníku začleněna. Současné navýšení hodin ve 4. a 5. ročníku je přechodné opatření pro posílení výuky žáků, kteří neměli ve 3. ročníku cizí jazyk.
Jinak je pro ŠVP platný záměr RVP ZV:
– na 1. stupni zařadit cizí jazyk od 3. ročníku; ve 3. až 5. ročníku po 3 hodinách; škola může z disponibilní časové dotace vyčlenit hodiny na výuku cizího jazyka i v 1. a 2. ročníku, případně může posílit výuku ve 3. – 5. ročníku nad 3 hodiny;
– na 2. stupni je cizí jazyk zařazen v 6. – 9. ročníku rovněž v rozsahu 3 hodin; škola může opět posílit cizí jazyk z disponibilní časové dotace; žákům se také nabízí další cizí jazyk a následně (při dostatečném počtu žáků, kteří si jej vyberou) se realizuje v rozsahu minimálně 6 hodin, a to nejpozději od 8. ročníku (3 + 3); rovněž lze posílit další cizí jazyk, případně jej vyučovat dříve, tj. od 7. (příp. od 6.) ročníku, nebo ve větší časové dotaci.

 

Vzdělávací obor Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny a od 3. ročníku je zařazen povinně. Rád bych se dotázal, zda mohu devítihodinovou časovou dotaci ve 3. až 5. ročníku rozvrhnout jinak, a to ve 3. ročníku – 2 hodiny týdně, ve 4. ročníku – 3 hodiny týdně a v 5. ročníku – 4 hodiny týdně? Po konzultaci s jazykáři jsme dospěli k závěru, že žáci ve 3. ročníku nemají zvládnuté základní návyky z mateřského jazyka (plynulé čtení, porozumění textu apod.) a další jazykový nápor v podobě 3 hodin může mít i opačný efekt.
Odborníci v této oblasti považují výuku cizího jazyka v rozsahu tří hodiny týdně už od 3. ročníku jako vhodnou, a to především z důvodu postupného osvojování si základů cizích jazyků. Nejde o to, aby žáci byli přetěžováni, ale spíše aby měli možnost častěji se setkávat na základě své úrovně s cizími jazyky. Vhodné jsou i určité propedeutické postupy pro poznávání cizího jazyka na základě porovnávání mateřského jazyka s vyučovaným cizím jazykem, ale i jazyky jinými. Pro žáky je to velmi atraktivní a zajímavé. Učební plán není možné postavit pod tři vyučovací hodiny cizího jazyka týdně ve 3. až 5. ročníku (viz RVP ZV, s. 106). Možné je ale připravit výuku ve třetím ročníku maximálně zajímavě, případně v 5. ročníku posílit cizí jazyk z disponibilní časové dotace na 4 hodiny.

Jak vyučovat předmět Informatika podle ŠVP, kde je naplánován na 1 vyučovací hodinu týdně v 5. a 6. ročníku? Již od školního roku 2007/2008 se podle tohoto učebního plánu začne vyučovat v 1. a 6. ročníku. Nám ale není jasné, jak to provést, abychom plnili vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu v 6. ročníku, když ještě několik let se budou žáci 5. ročníku učit podle stávajících vzdělávacích programů, kde předmět Informatika papírově neexistuje.
V tomto případě existují tři možnosti:

  1. Do 6. ročníku, ve kterém již budete učit podle vlastního ŠVP, je možné vložit další hodinu z disponibilní časové dotace pro posílení výuky ICT – dočasně, než do 6. ročníku přijdou žáci, kteří již ICT na 1. stupni měli. Tím byste tak měli 2 vyučovací hodiny a v nich byste realizovali to, co by žákům při přechodu na ŠVP chybělo. Tato disponibilní hodina by mohla být i v podobě volitelného předmětu, avšak nastavena tak, aby jím prošli všichni žáci školy.
  2. Další z možností je integrovat ICT v 5. ročníku do ostatních vyučovacích předmětů jako je např. matematika, přírodověda, vlastivěda, pracovní činnosti apod. To znamená začlenit ICT do stávajícího vzdělávacího programu. To je po upravení učebních plánů stávajících vzdělávacích programů možné (viz Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2007 www.rvp.cz/clanek/482/1313).
  3. Třetí možností je využít například jedné hodiny z disponibilní časové dotace ve stávajících vzdělávacích programech pro výuku nového předmětu ICT, který bude nastaven tak, aby jím prošli všichni žáci daného ročníku (tento přístup rovněž úpravy učebních plánů současných vzdělávacích programů umožňují) a obsahově bude vycházet z oboru RVP ZV – Informační a komunikační technologie.

Při tvorbě našeho učebního plánu bychom chtěli zařadit pro oblast Člověk a svět práce pro 2. stupeň dva vyučovací předměty, a to Pracovní výchovu pro 6. – 9. ročník po 1 hodině týdně v každém ročníku, celkem tedy 4 hodiny (minimální časová dotace pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce podle RVP ZV) a Volbu povolání v 8. a 9. ročníku po 1 hodině týdně v obou ročnících, celkem tedy 2 hodiny (čerpáno z disponibilní časové dotace). Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Volba povolání by odpovídal tematickému okruhu Svět práce. Lze tímto způsobem oba vyučovací předměty (povinné pro všechny žáky v uvedených ročnících) do učebního plánu zařadit?
Po obsahové stránce můžete tyto dva vyučovací předměty do učebního plánu zařadit, ale je potřeba upravit čerpání hodin z disponibilní časové dotace, neboť došlo k úpravě RVP ZV (viz Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. července 2007 http://www.rvp.cz/clanek/482/1462). Protože vámi vytvořený vyučovací předmět Volba povolání je totožný s tematickým celkem Svět práce, který je na rozdíl od ostatních tematických okruhů povinný, je nutné, aby na tento vyučovací předmět připadly hodiny ze stanovené minimální časové dotace pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Vyučovací předmět Pracovní výchova pak tudíž bude časově vytvořen ze zbylé jedné hodiny, z minimální časové dotace a ze tří hodin z disponibilní časové dotace. Toto samozřejmě platí za předpokladu, že výstupy tematického okruhu Svět práce nebudou naplňovány v předmětu Pracovní výchova. Jedná se tedy o drobnou úpravu, která nezmění nic na vašem záměru realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Může probíhat výuka podle vlastního ŠVP tak, že do pololetí bude jedna hodina z disponibilní časové dotace určena například pro posílení výuky matematiky a od 2. pololetí pro posílení výuky českého jazyka a literatury? Nebo je nutné již od začátku školního roku vyučovat v systému např. sudý týden matematika a lichý týden český jazyk a literatura?
Tento způsob výuky je možný. V poznámkách k učebnímu plánu se uvede, že jde vždy pouze o jednu vyučovací hodinu, využitou na jiný obsah v 1. a na jiný obsah ve 2. pololetí (tedy žáci mají v celém školním roce stejný počet vyučovacích hodin). Do tabulace učebního plánu se může tato hodina uvést různými způsoby, např. u obou vyučovacích předmětů, a opatřit poznámkou pod čarou (pozor, v tomto případě se však musí započítávat do celkového součtu hodin v ročníku pouze jednou), nebo se uvede 0,5 vyučovací hodiny u obou předmětů a vše se vysvětlí v poznámkách. Z učebního plánu pak musí být na první pohled patrné, na co byla tato jedna disponibilní hodina využita a u jednotlivých vyučovacích předmětů musí být zřejmé, jakou mají celkovou časovou dotaci. To, zda výuka bude probíhat v systému sudý – lichý týden nebo v systému první pololetí jeden vyučovací předmět a druhé pololetí druhý vyučovací předmět, skutečně záleží na škole.

Jsme základní škola se specializovanými třídami pro žáky se specifickými poruchami učení a chování na 1. i 2. stupni. Platí i v tomto případě upravený učební plán pro žáky s lehkým mentálním postižením?
Rámcový učební plán, uvedený v RVP ZV (ne v příloze v RVP ZV, která upravuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), platí pro všechny žáky, včetně žáků se speciálními vzděláváními potřebami, kteří nejsou mentálně postižení. Žáci s lehkým mentálním postižením se vzdělávají podle přílohy RVP ZV, žáci se středním a těžkým mentálním postižením se budou vzdělávat podle samostatného RVP. Vzděláváte-li tedy žáky se specifickými poruchami učení a chování, kteří nemají současně lehké mentální postižení, pak je vzděláváte podle RVP ZV. Vzhledem k jejich potřebám je však nutné podrobně prostudovat především kapitolu 8 v RVP ZV, která umožňuje ve vzdělávání těchto žáků jisté úpravy, např. je možné pro tyto žáky vhodně přeformulovat některé očekávané výstupy tak, aby odpovídaly lépe jejich potřebám, nebo zařadit do výuky předměty speciálně pedagogické péče apod.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám