Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče...

Ikona prakticky

Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče s ohledem na celkové náklady na jeho provoz

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Petr Jakeš
Anotace: Při řešení úlohy žáci poznají, které parametry podmiňují ekonomickou výhodnost nákupu daného spotřebiče. Naučí se vyhodnocovat náklady na provoz různých elektrických spotřebičů a podpořit rozhodnutí pro nákup daného spotřebiče ekonomickými argumenty.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: podle zvolené formy je možno využít pracovní listy, výpočetní techniku, Internet
Klíčová slova: spotřeba elektrické energie, náklady na elektrickou energii, příkon, doba provozu, cena při nákupu, životnost zařízení

Jedním z prostředků, jak efektivně hospodařit, je naučit se optimálně rozhodovat při nákupu spotřebičů. Při řešení úlohy si žák uvědomí souvislost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni a naučí se hledat cesty k úsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu.

Žák:

 • spočítá celkové náklady na provoz daného spotřebiče
 • porovná náklady na provoz různých elektrických spotřebičů
 • zjistí, které parametry podmiňují ekonomickou výhodnost nákupu daného spotřebiče
 • nalezne ekonomické argumenty pro nákup daného spotřebiče.

Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Vybírá ji podle časových a materiálních podmínek, složení třídy apod. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce - jeden žák / skupinová práce
 3. projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče s ohledem na celkové náklady na jeho provoz

Příklad:
Porovnejte celkové náklady na provoz elektrických spotřebičů a rozhodněte, kterému byste dali přednost při nákupu.

Příklad: žárovka – zářivka

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce frontální práce samostatná práce projekt
vstupní údaje
elektřina - cena za jednotku učitel učitel žáci
průměrná životnost – žárovka učitel učitel žáci
průměrná životnost – zářivka učitel učitel žáci
cena při nákupu – žárovka učitel učitel žáci
cena při nákupu – zářivka učitel učitel žáci
příkon – žárovka učitel učitel žáci
příkon – zářivka učitel učitel žáci
Žárovka
náklady na nákup žárovek na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřeba elektrické energie za 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na elektrickou energii na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

celkové náklady na 5000 hod. svícení jednou žárovkou

učitel+žáci

žáci

žáci

Zářivka
náklady na nákup zářivek na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřeba elektrické energie za 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na elektrickou energii na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

celkové náklady na 5000 hodin svícení jednou žárovkou

učitel+žáci

žáci

žáci

rozhodování při nákupu
rozdíl v ceně při nákupu

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl v příkonu

učitel+žáci

žáci

žáci

průměrná doba svícení denně

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl ve spotřebované elektrické energii denně

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl v nákladech na svícení denně

učitel+žáci

žáci

žáci

za kolik dní vyrovná rozdíl v nákladech na svícení rozdíl při nákupu

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

Pro jaký spotřebič byste se rozhodli při nákupu z ekonomického hlediska?
Vybírali byste zdroj osvětlení i podle jiných kritérií?
Je efektivní a ekonomické zhasínat svítidla v krátkých intervalech, proč?

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Úlohu je možno řešit v libovolné variantě podle volby vyučujícího. Je třeba zvážit složení konkrétní třídy, z dosavadní praxe vyplynul různý stupeň zaujetí různých skupin pro řešení úlohy. Většinou jsou žáci překvapeni finanční efektivitou při použití úspornějších elektrických spotřebičů.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitxls41 kBCelkové náklady na provoz spotřebiče
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 10. 2008
Zobrazeno: 5070krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JAKEŠ, Petr. Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče s ohledem na celkové náklady na jeho provoz. Metodický portál: Články [online]. 22. 10. 2008, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2695/ROZHODNUTI-PRI-NAKUPU-ELEKTRICKEHO-SPOTREBICE-S-OHLEDEM-NA-CELKOVE-NAKLADY-NA-JEHO-PROVOZ.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.