Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Náklady na ohřev vody

Ikona prakticky

Náklady na ohřev vody

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Petr Jakeš
Anotace: Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci určí množství energie vynaložené na ohřev určitého množství vody, vypočítají náklady na spotřebovanou energii, naleznou možnosti úspor a porovnají ekonomickou výhodnost ohřevu různými druhy energií.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: nádoba na vodu, poklice, měřidlo energie a podle zvolené formy pracovní listy, výpočetní technika, Internet
Klíčová slova: náklady, zdroje energie, cena za jednotku energie, ohřev vody, finanční ztráty

Při řešení úlohy si žák uvědomí spojitost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni, osvojí si znalosti o nákladech na topení u různých druhů energií, pochopí souvislost mezi mírou vytápění místnosti, spotřebovanou energií a náklady na energie a získá dovednost určit správnou míru vytápění místnosti.

Žák:

 • určí množství energie vynaložené na ohřev vody zrůzných zdrojů energie
 • vypočítá náklady za spotřebované množství energie
 • vysvětlí souvislost mezi spotřebovanou energií na ohřev vody a náklady na energie
 • porovná ekonomickou výhodnost vytápění jednotlivými druhy energií
 • nalezne možnosti úspor na náklady na ohřev vody při použití různých druhů energií
 • hledá cesty kúsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu.
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce: jeden žák/skupinová práce
 3. projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Náklady na ohřev vody

Praktické cvičení:
Určete množství energie potřebné na ohřev daného množství vody v nádobě a vyjádřete náklady na určené množství energie v Kč.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

vstupní údaje

plyn-cena za jednotku

učitel

učitel

žáci

elektřina-cena za jednotku

učitel

učitel

žáci

Plyn, elektřina, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
- porovnávané množství a volba přístroje závisí na místních podmínkách a úvaze učitele

hrnec s poklicí:

doba ohřevu

učitel+žáci

žáci

žáci

energie potřebná k ohřátí na bod varu

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na energii potřebnou k ohřátí na bod varu

učitel+žáci

žáci

žáci

hrnec bez poklice:

doba ohřevu

učitel+žáci

žáci

žáci

energie potřebná k ohřátí na bod varu

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na energii potřebnou k ohřátí na bod varu

učitel+žáci

žáci

žáci

úspora při ohřevu na bod s poklicí

učitel+žáci

žáci

žáci

úspora při ohřevu na bod s poklicí - procentuálně

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

Jaký je rozdíl ve spotřebě energie při vaření s poklicí při jednom vaření?
Jaký je rozdíl ve spotřebě energie při vaření s poklicí za určitý časový úsek.
- den, týden, měsíc, rok (v závislosti na počtu vaření)?
Jak se liší náklady na vaření podle zdrojů energie - plyn, elektřina, popř. podle použitého přístroje?

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Při řešení úlohy je nutno zvolit vhodnou metodu řešení zejména s ohledem na složení třídy, aby byla pro žáky přiměřeně obtížná, pozor na bezpečnost práce. Úlohu jsme řešili v různých třídách různými metodami - u všech forem práce třídy aktivně spolupracovaly. V projektu počítali žáci náklady na spotřebované množství energie doma. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za energii.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitxls40 kBNáklady na ohřev vody
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 10. 2008
Zobrazeno: 7074krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JAKEŠ, Petr. Náklady na ohřev vody. Metodický portál: Články [online]. 15. 10. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2690/NAKLADY-NA-OHREV-VODY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.