Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Náklady na cestu, rozhodnutí pro použití...

Ikona prakticky

Náklady na cestu, rozhodnutí pro použití dopravního prostředku

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Petr Jakeš
Anotace: Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci řeší výši nákladů na cestu automobilem po určité trase. Porovnají náklady na cestu s jinými dopravními prostředky a určí nejvýhodnější dopravní prostředek na danou trasu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: podle zvolené metody práce pracovní listy, výpočetní technika, internet
Klíčová slova: dopravní prostředek, náklady, palivo, ekonomické hledisko

Žák se naučí řešit náklady na provoz automobilu. Při řešení úlohy získá představu o výši částky, jakou část rodinného rozpočtu tvoří výdaje na dopravu a jaké jsou možnosti úspor v této oblasti.

Žák:

 • uvědomí si, jaké parametry ovlivňují ekonomiku provozu automobilu
 • porovná nákladnost přepravy automobilem s jinými dopravními prostředky a druhy dopravy z různých hledisek (úspora, čas, vliv na prostředí, pohodlí, bezpečnost atd.)
 • rozhodne se pro danou trasu pro dopravní prostředek z ekonomického hlediska i z jiných hledisek
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce: jeden žák / skupinová práce
 3. projekt: jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru: s předem zadanými vzorci v buňkách/bez vzorců
Náklady na cestu, rozhodnutí pro použití dopravního prostředku

Text úlohy:
Při plánování cesty např. na dovolenou určete náklady na jednoho cestujícího a rozhodněte o výhodnosti použití dopravního prostředku zejména z hlediska ekonomického a časového, popř. uveďte další argumenty pro použití daného dopravního prostředku.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

základní údaje o trase

místo pobytu

učitel

učitel

žáci

vzdálenost místa pobytu od výchozího bodu

učitel

učitel

žáci

trasa (jednoduše vzdálenost x2)

učitel+žáci

žáci

žáci

automobil

typ automobilu

učitel

učitel

žáci

průměrná spotřeba paliva

učitel

učitel

žáci

výpočet spotřeby paliva na trasu (tam+zpět)

učitel+žáci

žáci

žáci

typ paliva automobilu (benzín/nafta)

učitel

učitel

žáci

cena paliva u čerpacích stanic (u více stanic stačí průměr)

učitel

učitel

žáci

náklady na palivo na celou trasu tam i zpět

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na palivo na celou trasu pro jednoho cestujícího

- když jede sám

učitel+žáci

žáci

žáci

- při cestě ve dvou

učitel+žáci

žáci

žáci

- při cestě ve třech

učitel+žáci

žáci

žáci

- při cestě ve čtyřech

učitel+žáci

žáci

žáci

autobus

místo nástupu

učitel

učitel

žáci

cílové místo

učitel

učitel

žáci

celková cena za cestu (zpáteční jízdenka) pro cestujícího

učitel+žáci

učitel+žáci

žáci

vlak

místo nástupu

učitel

učitel

žáci

cílové místo

učitel

učitel

žáci

celková cena za cestu (zpáteční jízdenka) pro cestujícího

učitel+žáci

žáci

žáci

předpokládaná doba cesty

automobil

učitel+žáci

žáci

žáci

autobus

učitel+žáci

žáci

žáci

vlak

učitel+žáci

žáci

žáci

závěr

Pro který dopravní prostředek jsem se rozhodl/a

učitel+žáci

žáci

žáci

Důvody

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Úloha je pro žáky dostatečně motivující, při jejím řešení je nutno zvolit vhodnou metodu řešení zejména s ohledem na složení třídy, aby byla pro žáky přiměřeně obtížná.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň (6. - 9. ročník)
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k učení

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Kompetence k řešení problémů

 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Kompetence komunikativní

 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

Kompetence občanská

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Integrace průřezových témat

Osobnostní a sociální výchova

 • osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, cvičení řešení problémů
 • morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů
Mezioborové přesahy a vazby Matematika, Informační a komunikační technologie, Zeměpis
Organizace řízení učební činnosti dle zvolené varianty
Organizace prostorová školní třída, specializovaná učebna
Organizace časová do 45 minut, blok více hodin
Vyučovací metoda komplexní
Nutné pomůcky a prostředky podle zvolené metody práce pracovní listy, výpočetní technika, internet
Použitá literatura a zdroje původní úloha
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitxls40 kBnáklady na cestu
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 10. 2008
Zobrazeno: 6453krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JAKEŠ, . Náklady na cestu, rozhodnutí pro použití dopravního prostředku. Metodický portál: Články [online]. 08. 10. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2685/NAKLADY-NA-CESTU-ROZHODNUTI-PRO-POUZITI-DOPRAVNIHO-PROSTREDKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.