Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Království dětských knih II

Ikona prakticky

Království dětských knih II

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Dagmar Barnetová
Anotace: Soubor jednotlivých pracovních listů je určen pro žáky 2. – 5. tříd, kteří již plynule čtou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období » začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Knížky pro děti dle výběru pedagoga, potřeby uvedené v jednotlivých listech.
Klíčová slova: čtenářská gramotnost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Soubor pracovních listů Království dětských knih II je zaměřen na knížky určené k rozvoji tichého čtení, čtení s porozuměním a výrazového čtení. Pro žáky, kteří si již samostatně čtou knížky, jsou připraveny úkoly v podobě otázek, na které jsou schopni samostatně s pomocí přečtené knížky anebo nápovědy uvedené u jednotlivých úkolů odpovídat.

Žáci, kteří ještě nejsou zvyklí sáhnout po knížce, mají možnost se seznámit s vybranou kapitolou a podle svého zájmu se pro knihu rozhodnout nebo ji nečíst.

Důležité je, aby žáci, kteří si již samostatně čtou, byli za vypracování úkolů oceněni.

Na Metodickém portálu najdete dvě verze listů Království dětských knih II. Jedna verze je určena Vám pedagogickým pracovníkům, druhá žákům. Verze pro Vás obsahuje navíc kromě zadání úloh ještě jejich řešení a další typy na zadání doprovodných úkolů. Pokud Vás nějaká kniha zaujme, určitě najdete sami spoustu dalšího možného využití pro rozvoj čtenářských dovedností svých žáků.

Doporučovala bych vypracování úkolů ve vybraných kapitolách pro žáky, kteří knihu nečetli, hodnotit společně se všemi žáky. Eventuálně zadat úkoly k vypracování do menších skupin (3 - 4 žáci) a hodnotit práci skupin. To může hodně pomoci slabším čtenářům, kteří hůře rozumí položeným otázkám. Naopak výborní čtenáři, kteří jsou schopni vypracovat úkoly zcela samostatně, mohou dostat listy z verze pro učitele a sami si své úkoly podle nich opravit. Velmi je to motivuje k další samostatné práci podle vlastního čtenářského tempa. Žáci byli vedeni k bodovému hodnocení každého úkolu. Za každou správně vypracovanou otázku si mohli napsat např. 1 bod. Na základě získaného počtu bodů byli pak zařazeni do jednotlivých skupin. (Např. 83 - 70 bodů: Jsem výborný čtenář. Dokážu číst s porozuměním textu a úspěšně se v něm orientuji. 69 - 50 bodů: Jsem velmi dobrý čtenář. Soustředím se na porozumění a orientaci v textu. 49 - 20 bodů: Jsem dobrý čtenář. Budu docvičovat čtení a orientaci v textu. 19 - 5 bodů: Jsem dobrý čtenář. Budu docvičovat čtení a snažit se textu lépe porozumět.) Žáci, kteří si knihu nepřečetli, nebyli hodnoceni. Pouze jim byla položena otázka, proč knihu nečetli. Následně jim byla poskytnuta rada, co udělat pro to, aby si ji přečíst mohli (vypůjčit si ji, číst každý večer pouze jednu stránku, ale vydržet, číst nahlas kamarádovi, mamince, oblíbené hračce apod.).

Při hodnocení práce s jednotlivými knihami se nám osvědčilo na závěr rozdat dětem klíč (např. od třídy), aby uzamkly dveře pomyslné komnaty (třídy). Ostatní žáci čtenářům, kteří si knihu přečetli, zatleskali a někteří z nich se rozhodli pro otevření další komnaty (knížky).

Přečtení knih lze vzít v úvahu při samotné klasifikaci předmětu Český jazyk.

Ve vyučovací hodině lze pracovat pouze s vybranou kapitolou a úkoly pro ty, kteří knihu nečetli. Nabízí se i možnost zadat vybranou kapitolu jako domácí práci. V tomto případě by bylo žádoucí učinit tak až po předchozím společném vypracování alespoň jedné, lépe dvou knížek z Království dětských knih II. Pokud zadáte k domácímu vypracování úkoly pro žáky, kteří knihu četli, je vhodné poskytnout žákům delší časový úsek na jejich vypracování (jeden až dva měsíce).

Soubor pracovních listů Království dětských knih II bude postupně rozšiřován o nové knížky. Pokud při čtení dětských knížek a knižních novinek objevíte publikaci, která stojí za povšimnutí, můžete si pro své žáky připravit sami podobné pracovní listy a podle svého uvážení je i zaměřit směrem, který uvedená kniha nabízí.

Zájem o vypracování pracovních listů by měl vést postupně žáky k stále častějším návštěvám knihoven či knihkupectví a hlavně k touze číst dětské knihy.

Knížky z II. dílu Království dětských knih byly přečteny žáky 4. tříd. Úkoly vypracovávali většinou samostatně, a pokud něčemu neporozuměli, chodili se sami ptát. Podle jejich přání byly do 1., 4. a 5. komnaty (Mikulášovy prázdniny, Začarovaná třída a Karlík a továrna na čokoládu) uvedeny názvy jednotlivých kapitol, které v nich původně nebyly. To žákům velice zjednodušilo plnění úkolů a zvýšilo zájem o čtení dalších knih. V 1. komnatě - Mikulášovy prázdniny jsou označeny kapitoly, které jsou pouze ve starším vydání Albatros 1993. V novém vydání BB/art s.r.o. 2004 již nejsou.

Autor tohoto souboru pracovních listů přeje všem učitelům, aby se společně se svými žáky mohli radovat z jejich úspěšných kroků, z jejich probouzejícího se a vzrůstajícího zájmu o čtení dětských knih a aby jim byli na jejich cestě poznání dobrými rádci i společníky.

Seznam pracovních listů:
Pracovní list 1 - SEMPÉ, Goscinny. Mikulášovy prázdniny. Praha: Albatros, 1993.
Pracovní list 2 - KAHOUN, Jiří. Moucha roku. Praha: Albatros, 2000.
Pracovní list 3 - KAHOUN, Jiří. Školník Kulda je jednička. Praha: Albatros, 1990.
Pracovní list 4 - BŘEZINOVÁ, Ivona. Začarovaná třída. Praha: Amulet, s.r.o. 2002.
Pracovní list 5 - DAHL, Roald. Karlík a továrna na čokoládu. Praha: Academia, 2002.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 26. 02. 2008
Zobrazeno: 10948krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BARNETOVÁ, Dagmar. Království dětských knih II. Metodický portál: Články [online]. 26. 02. 2008, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1966/KRALOVSTVI-DETSKYCH-KNIH-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Michaela PavelcováVloženo: 01. 03. 2010 08:06
Vážení přátelé, nedaří se mi otevřít pracovní listy, je možné je aktualizovat? S pozdravem Michaela Pavelcová
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.