Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru...

Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula)

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Dagmar Hudecová
Spoluautor: Zdeněk Beneš, Mgr. et Mgr. Aleš Franc, Václav Ulvr , Mária Bezchlebová
Příspěvek, předkládaný k širší odborné diskusi, představuje inovovanou verzi vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia, který svým charakterem naplňuje jeden ze základních požadavků na aktuálně prosazované trendy ve výuce dějepisu. A tím je důraz na vzdělávání žáků v problematice moderních a zejména soudobých dějin. V případě kladného ohlasu odborné veřejnosti a následného schválení MŠMT může dojít k adekvátní úpravě platného RVP G.

Vstupní poznámky vysvětlující základní principy a okolnosti vzniku návrhu alternativní verze

Předkládaný materiál představuje inovovanou verzi vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia. Tento alternativní návrh k platnému dějepisnému kurikulu naplňuje jeden ze základních požadavků na aktuálně prosazované trendy ve výuce dějepisu. Tím je důraz na vzdělávání žáků v problematice moderních a zejména soudobých dějin, jak vyplývá např. ze závěrečných doporučení VI. semináře „Historie a škola" konaného 15. a 16. října 2007 v Telči.

Navrhovaná alternativa zároveň vychází z rámcového učebního plánu uvedeného v RVP G, podle něhož „jsou první a druhý ročník koncipovány jako období, ve kterém si žáci společně osvojují funkční základy středního vzdělávání s maturitní zkouškou..." „Z tohoto důvodu je vzdělávání v 1. a 2. ročníku v převážné většině vzdělávacích oblastí projektováno jako povinné." Oproti tomu „třetí a čtvrtý ročník nabízí na úrovni školních vzdělávacích programů poměrně značnou variabilitu vzdělávací nabídky, což umožňuje školám v maximální míře uspokojovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků" prostřednictvím volitelných vzdělávacích aktivit.

Vzhledem k výše uvedeným faktům významně upravujícím podmínky výuky se v navrhovaném materiálu ustupuje od cyklického uspořádání dějepisného vzdělávání, které má na gymnáziu vést k systemizaci poznatků získaných na základní škole. Výzkumy totiž prokázaly, že tuto funkci gymnaziální dějepisné vzdělávání z větší části neplní a dochází v převážné míře spíše k upevňujícímu opakování učiva.

V předložené alternativní verzi obsah dějepisného vzdělávání v 1. a 2. ročníku tvoří především moderní a soudobé dějiny. Učitel má možnost doplnit a systemizovat poznatky žáků ze základního dějepisného vzdělávání ve smyslu tvorby a rozvoje historického vědomí. Úvodní tematický celek (Úvodní opakování - kořeny moderního světa) má navázat na základní tendence předchozího historického vývoje a na přínos předchozích dějinných epoch modernímu světu a současnosti. Jeho smyslem není celkové opakování učiva o předchozím vývoj lidské společnosti.

Na tuto pasáž navazuje druhá část - volitelný Specializační kurz pro 3. a 4. ročník. Vzdělávací obsah je uspořádán tematicky. Pojetí jednotlivých témat je specifikováno očekávanými výstupy a konkretizováno učivem, které je řazeno chronologicky. Nabízená témata jsou koncipována široce, a umožňují tak vyučujícím postihnout charakter témat na úrovni globální, evropské i národní.

Pro 3. ročník je uvažováno pět témat (včetně jednoho volného tématu), pro 4. ročník čtyři (opět včetně jednoho volného), v konkrétním ŠVP může být počet témat redukován o jedno až dvě. Volná témata umožňují hlouběji se věnovat lokální nebo regionální dějepisné tematice a vytvářejí prostor pro samostatnou práci žáků.

Po zveřejnění tohoto alternativního materiálu na Metodickém portálu, a tedy na základě širší odborné diskuse a následné revize textu, plánuje se na vybraných školách pilotáž navrhované varianty. V případě schválení předloženého materiálu MŠMT se předpokládá adekvátní úprava platného RVP G a vypracování metodiky k využití předložené inovace, příp. doprovodných učebních textů.

VSTOUPIT DO DISKUSE - diskuse na toto téma byla ukončena

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek