Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 4. ...

Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 4. část

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Emil Calda
Spoluautor: RNDr. Eva Zelendová
Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v RVP G.

Tento text navazuje na příspěvky Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 1. část, Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 2. část a Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 3. část.


Ve čtvrté části našeho seriálu se budeme věnovat hlavně kombinatorice. Články, které vám předkládáme dnes, vedou žáky kromě jiného k:

  • rozvoji logického myšlení a úsudku, vytváření hypotéz na základě zkušenosti nebo pokusu, k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladu,
  • rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním (k činnostem, kterými se učí poznávat a nalézat situace, v nichž se může orientovat prostřednictvím matematického popisu), k vyhodnocování matematických modelů, k poznávání mezí jejich použití, k vědomí, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro více situací a jedna situace může být vyjádřena různými modely),

(viz Cílové zaměření vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia ) a naplňují tím následující očekávané výstupy (viz Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v RVP G):

PRÁCE S DATY, KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST

Očekávané výstupy
žák
  • řeší reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizuje možné případy, vytváří model pomocí kombinatorických skupin a určuje jejich počet)
  • využívá kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly
  • diskutuje a kriticky zhodnotí statistické informace a daná statistická sdělení

Za zmínku jistě stojí i přesah článků směrem ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka: k uplatňování zdravého způsobu života a aktivní podpory zdraví: zařazování osvědčených činností a postupů z oblasti hygieny, stravování, pohybu) a k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (v oblasti vědomostí, dovedností a schopností má průřezové téma žákovi pomoci vnímat a hodnotit lokální a regionální jevy a problémy v širších evropských a globálních souvislostech).

 V Charakteristice vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace je v RVP G mimo jiné uvedeno:

Během studia žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti (např. v ekonomii, technice, ale i ve společenských vědách), že je ovlivňována vnějšími podněty (například z oblasti přírodních věd) a že moderní technologie jsou užitečným pomocníkem matematiky. Žáci poznávají, že matematika je součástí naší kultury a je výsledkem složitého multikulturního historického vývoje spojeného s mnoha významnými osobnostmi lidských dějin.

Využijme tedy zmínku o Dirichletově principu - v předkládaném článku Profesor Ypsilon patamatematizuje reálnou situaci k připomenutí Petera Gustava Dirichleta, který se narodil 13. února 1805 v Dürenu (s vlastním jménem Lejen). Začal studovat v Paříži roku 1822 a již v této době se proslavil odbornými matematickými pracemi. O pět let později, v roce 1827, se stal docentem na univerzitě ve Vratislavi, poté od roku 1831 učil na vysoké vojenské škole v Berlíně jako řádný profesor. Od roku 1855 až do konce svého života (zemřel 5. května 1859) přednášel na univerzitě v Göttingenu. Peter Dirichlet pracoval v oblasti teorie čísel, matematické analýzy (teorie potenciálu, nekonečné řady, určitého integrálu), matematické fyziky i hydrodynamiky. Mimo jiné zavedl metodu infinitesimálního počtu do teorie čísel, vybudoval teorii trigonometrických funkcí.

A ještě dvě inspirace z internetu:

Jste-li mezi n + 1 osobami, které byly rozmístěny do n přihrádek, určitě budete v jedné přihrádce s tou nejprotivnější ženskou.

Přílohy:
Profesor Ypsilon na krosu Patamatikovem1
Profesor Ypsilon patamatematizuje reálnou situaci2


1 Článek byl uveden v Rozhledech matematicko-fyzikálních ročník 63, č. 6.
2 Článek byl uveden v Rozhledech matematicko-fyzikálních ročník 62, č. 10.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek