Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 1. ...

Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 1. část

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Eva Zelendová
Spoluautor: Emil Calda
Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.

V polovině prázdnin zveřejnilo MŠMT na svých stránkách Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (dále RVP G/GSP). Tímto krokem bylo zahájeno dvouleté období tvorby školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) na jednotlivých gymnáziích. Často se mezi učiteli diskutuje o tom, zda reforma vzdělávání, kterou RVP G/GSP ztělesňuje, nutně musí zavrhnou vše "staré". Tento příspěvek chce ukázat, že nejen víno zraje, ale že i dobré nápady pro práci s nadanými žáky neztrácejí s léty význam, jsou-li kvalitní.

V úvodní části charakteristiky vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace (tak jak je uvedena v RVP G/GSP) naleznete následující formulace:

Během studia žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti (např. v ekonomii, technice, ale i ve společenských vědách), že je ovlivňována vnějšími podněty (například z oblasti přírodních věd) a že moderní technologie jsou užitečným pomocníkem matematiky. Žáci poznávají, že matematika je součástí naší kultury a je výsledkem složitého multikulturního historického vývoje spojeného s mnoha významnými osobnostmi lidských dějin.

A až se budete "prokousávat" vzdělávacím obsahem, dostanete se i k tematickému okruhu

ZÁVISLOSTI A FUNKČNÍ VZTAHY

Očekávané výstupy
žák

  • načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
  • formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí a posloupností
  • využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
  • aplikuje vztahy mezi hodnotami exponenciálních, logaritmických a goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi
  • modeluje závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí
  • řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech
  • interpretuje z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuje exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice

Někdy je člověk sám překvapen, jaké asociace mu některá slova vyvolají. V daném případě mi slovní spojení uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti a funkční předpis vyvolala vzpomínku na osobnost, se kterou jsem se seznámila před 32 lety na MFF UK. Pro vás, kteří máte rádi hádanky, ještě malá nápověda. Osobnost, o které hovořím, je muž, autor následujících veršů:

Nezáporná čísla mají
odmocnítko ráda:
když se pod něj schovají,
mají krytá záda.
V nečasu a nepohodě
slouží jim jak stan.
Záporná však ke své škodě
přístup mají zakázán.

Řada z vás již ví, že výše uvedenou osobností a mým velkým pedagogickým vzorem je Doc. RNDr. Emil Calda, Csc.

Vzpomínka na něj se propojila se vzpomínkami na mé pedagogické začátky v matematických třídách – na to, jak jsem každý den dlouho do noci „dělala přípravy“, na mé nadšení, když jsem v Rozhledech matematicko-fyzikálních objevila články o panu profesorovi Ypsilonovi, na to, že jsem si řadu z nápadů pana profesora hned vyzkoušela se svými žáky. A pak jsem si uvědomila, že už je to dost let, že někteří současní učitelé matematiky snad ještě ani nebyli na světě! Od hypotézy, že existuje alespoň jeden učitel matematiky, který nezná články pana docenta Caldy o profesoru Ypsilonovi, byl jen krůček k činu.

S laskavým svolením autora a za vydatné pomoci mých kolegů z VÚP se mi podařilo převést texty článků do podoby, která umožnila jejich uveřejnění na Metodickém portálu. Dnešní úvodní část obsahuje první dva z patnácti článků. Oba příspěvky jsou provázány s tematickým okruhem Závislosti a funkční vztahy. Věřím, že budou zajímavé i pro vás.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek