Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > > > > > > > Pořádání ankety s použitím mobilního tel...

Pořádání ankety s použitím mobilního telefonu

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Udělat telefonickou anketu se svými rodinnými příslušníky na téma jejich životního stylu, to je úkolem aktivity zaměřené na využití mobilního telefonu v oblasti Člověk a zdraví.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Žije naše rodina zdravě?
Cíl projektu

Motivovat žáky 8. ročníku ke změně vlastního životního stylu. Vést žáky k zamyšlení nad způsobem života svým a svého okolí. Ukázat efektivní možnost získávání informací prostřednictvím mobilního telefonu.

1. vyučovací hodina (15 minut)

Příprava žákovské ankety:

 • vysvětlíme žákům pojem „Zdravý životní styl";
 • pokusíme se odpovědět si na otázku, jak žijeme my a naši blízcí.

Vytvoření pravidel pro uspořádání telefonické ankety, organizace příští hodiny

Přesvědčit rodiče a sourozence, aby nám v průběhu příští vyučovací hodiny telefonicky odpověděli na několik otázek.

Dát doma rodině průvodní dopis (Příloha 1) a požádat o telefonní číslo na mobilní telefon. Zeptat se, zda budou ve středu od 11.00 do 11.30 ochotni odpovědět na naše dotazy. V případě ochoty napsat svoje číslo mobilního telefonu na kartičku, zalepit do obálky. Nepodepisovat.

Ubezpečit respondenty (rodiče, příbuzné), že naše anketa je anonymní. Domluvit se mezi sebou ve třídě na tom, kdo přinese do vyučování mobilní telefon. Dohodnout se na uhrazení poplatků, které by neměly být vyšší než 20 Kč na jeden telefon. Požádat žáky, aby přesvědčili sebe i svoje rodiče, že se jim vložené finance vrátí.

2. vyučovací hodina (45 minut)

Realizace projektu

Příprava na anketu - ujasnění si pravidel (15 minut):

Společnou prací ve skupinách se dohodnout na pěti otázkách, které budou pokládány respondentům (viz Příloha 2). Každému z nich mohou být z této pětice položeny pouze tři otázky.

Ujasnit si pravidla vedení telefonického hovoru - stručně se představit, požádat o odpověď na otázky, zeptat se na věk a pohlaví - neptat se na jméno. Rozhovor musí být jasný, rychlý a stručný. Položit 3 otázky - odpovědi si zapsat do připraveného formuláře. V případě, že volaný odmítne odpovídat - poděkovat a ukončit hovor.

Každá skupina může volat v jednu dobu pouze jednomu respondentovi. Dalšímu lze zavolat až ve chvíli, kdy skončil předcházející rozhovor. Telefonní číslo, na které budou žáci volat, si vylosují vždy před rozhovorem (vysvětlit žákům, že v zájmu objektivity chceme minimalizovat rozhovory s vlastními rodinnými příslušníky). Pokud náhodou vylosuješ číslo, které znáš a patří někomu z tvé rodiny, vrátíš je zpět.

Telefonování respondentům, zaznamenání výsledků (20 minut)

Rozdělit role v týmu - operátor, statistik, vedoucí týmu...
Zápis získaných informací do záznamových archů.

Zpracování výsledků (10 minut)

Každá skupina shrne svoje výsledky (počet telefonátů, věkový průměr respondentů, co zajímavého nám sdělili volaní, kolik korun jsme protelefonovali, jak reagovali respondenti na jejich dotazy...).

Domluvit se na zpracování doma - ve skupinách si připravit podklady pro společný flip skupiny, ze kterého bude možné zjistit:

 • kladné a záporné stránky našeho životního stylu,
 • co se dá v našem životním stylu měnit a jak.
3. vyučovací hodina (45 minut)

Reflexe - zpětná vazba

Na základě zpracovaných závěrů prodiskutovat:

 • jaká byla reakce respondentů na telefonický kontakt;
 • myslíte, že jejich odpovědi byly pravdivé a upřímné;
 • přiznali nějaké svoje zlozvyky - kouření, tučná strava, alkohol, krátký spánek, přepracování, stres;
 • jaké koníčky se objevují ve vaší rodině;
 • které další oblasti (kromě našich otázek) by bylo možné zařadit do dalších možných podobných výzkumů;
 • myslíte, že je možné v rodině hovořit o změnách našeho životního stylu;
 • jak měnit svůj vlastní životní styl.

Formou skupinové práce a kooperace odvodit všeobecné závěry, dokončit zpracování flipů.

Přínos projektu (kromě vyučovacích cílů)

 • naučit se vést konstruktivní rozhovor s cizí osobou;
 • ukázat efektivní možnost využití mobilního telefonu k řešení praktických životních problémů;
 • rozšíření komunikace na úrovni rodina - škola.

Přílohy:

Příloha 1 - Dopis pro naše respondenty (rodiče, příbuzné)
Příloha 2 - Otázky pro respondenty a záznamová kartička

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence komunikativní:

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitu a účinnou komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Integrace průřezových témat OSV - Sociální rozvoj (Komunikace)
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Blok více hodin
Vyučovací metoda Aktivizující - diskusní
Nutné pomůcky a prostředky Mobilní telefon
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek