Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zvoník od Matky Boží

Zvoník od Matky Boží

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Mgr. Jana Michková
Při práci s texty o zvoníku Quasimodovi si žáci uvědomí pravdivost výroku „První pohled často klame“. Přemýšlí o svých postojích k lidem, kteří se něčím odlišují od ostatních, odhalují své charaktery. Rozvíjejí formulační schopnosti, spolupráci ve skupině. Vyučujícím se nabízí možnost nahlédnout do přemýšlení žáků o textech i o jejich životních názorech.

Úvod

Na základě četby ukázek z díla Viktora Huga Chrám Matky Boží v Paříži si žáci procvičují čtení s porozuměním, interpretují text, diskutují o něm a spolupracují ve skupině. Učí se co nejpřesněji formulovat odpovědi na dané otázky, mají možnost vyjádřit se i písemnou formou. Při řešení úkolů využívají svých znalostí literatury daného období; zároveň se snaží ujasnit si stav tehdejší společnosti a mezilidské vztahy, pohled společnosti na postižené jedince, péči o tyto lidi v minulosti – mohou srovnávat se současností. Popisují situace, ve kterých se v jednotlivých ukázkách literární postavy ocitly. Vytvářejí si tak spravedlivý a lidský pohled na svět postižených.

Metodický komentář

Žáci pracují ve skupinách. Při četbě ukázek z díla se snaží formulovat své myšlenky, názory na tehdejší mezilidské vztahy, sledují chování jednotlivých literárních hrdinů – po nashromáždění informací budou postupně odpovídat na dané otázky, související s texty.

Práce s textem

Aktivita č. 1 – Seznámení s příběhem a práce s pracovními listy
Vytvoříme skupiny podle počtu žáků ve třídě, optimální počet je 5 skupin. Základem práce jsou pracovní listy s vybranými texty z díla V. Huga (dítě – nalezenec, jeho postižení, kněz – zachránce, vzhled versus povahové rysy Quasimoda, jeho čin – záchrana Esmeraldy, jeho vnitřní citové rozpoložení vůči Esmeraldě).

Po přečtení ukázek žáci postupně zpracovávají odpovědi na zadané otázky a úkoly.

Po 10–15 minutách vyzveme žáky jednotlivých skupin, aby své odpovědi přednesli hlasitě. Sledujeme způsoby vyjadřování, myšlenkové pochody žáků, zda správně pochopili konkrétní úkol.

Pokud se některým z žáků nedaří vhodně pojmenovat události z ukázky, pomůžeme výstižnější formulací. Po dalších cca 15 minutách umožníme krátkou diskusi mezi žáky jednotlivých skupin – každý vyjadřuje své názory a srovná je s názory ostatních žáků.

Při závěrečném hodnocení posledního příspěvku položíme žákům společné otázky:

  • Jak na vás zapůsobil úryvek, kdy je Quasimodo na pranýři? Byl to adekvátní trest?
  • Jaký je váš názor na tresty v dnešní společnosti za překročení zákona?
  • Můžete srovnat obě období (dříve a dnes) – co se týká trestů?

Na společnou diskusi (na základě předchozích otázek), kterou vyučující taktně řídí, ponecháme cca 10 minut.

Aktivita č. 2 – Odhadněte závěr příběhu
Poté společně přečteme krátký úryvek ze závěru příběhu a dáme prostor žákům, aby sami uhádli, jak asi dopadne (pracovní list pro žáky č. 6). Zeptáme se jich:

  • Jaký byl nakonec podle vás osud nešťastného Quasimoda? Napište v každé skupině dokončení příběhu.

Opět necháme žáky pracovat asi 10 minut, poté společně přečteme jejich závěry.

Společně s žáky dočteme poslední závěrečný pracovní list se skutečným koncem příběhu o Quasimodovi (pracovní list pro žáky č. 7).

Závěrečné aktivity

Aktivita č. 1 – Práce s pracovními listy
Žáci dostanou pracovní listy s dalšími otázkami, na které budou odpovídat (pracovní list pro žáky č. 8).

Během celého pracovního procesu sledujeme všechny žáky v jednotlivých skupinách, jak se účastní aktivit. V případě, že některý z nich není příliš ochoten spolupracovat s ostatními, snažíme se jej oslovit konkrétními otázkami, abychom ho vtáhli „do pracovního dění“, pokoušíme se ho tím vyburcovat k přemýšlení a vyjádření vlastního názoru.

V závěru pochválíme žáky za práci v hodině.

Aktivita č. 2 – Ukázka z filmu
S žáky se můžeme následně podívat na zfilmovanou verzi příběhu a srovnat film s úryvky z knihy.

Aktivita č. 3 – Práce na PC
Jako rozšíření můžeme využít práci na PC (popř. s texty Školního slovníku světových spisovatelů).

Vyhledejte heslo Victor Hugo a seznamte se s jeho životem a další tvorbou.

Na závěr si napíší o autorovi zápis do sešitů.

Závěr

Cíle bylo dosaženo, když během všech aktivit žáci spolupracovali, dokázali vyvodit správné závěry.

Úkolem pedagoga je rovněž svým vlastním příkladem, životním přístupem, svými názory a postoji pomáhat žákům formovat jejich osobnost a nasměrovat je tak, aby sami v životě preferovali toleranci, měli smysl pro spravedlnost, čest, nebáli se prosazování pravdy. Každý pedagog může napomoci k výchově morálně ušlechtilého člověka.

Texty V. Huga jsou pro žáky místy mírně upraveny pro rychlejší obsahový spád a lepší pochopení.

Celý příspěvek stejně jako jednotlivé pracovní listy si můžete stáhnou níže.


Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe s.r.o. z publikace Recepty na zajímavé hodiny českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek