Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Cesta do školy

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.
Anotace: Žáci se učí zaznamenávat do grafu závislost dráhy na době pohybu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Závislosti, vztahy a práce s daty » vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Soubor listů s grafy pro práci ve skupinách, listy se čtvercovou
sítí.
Klíčová slova: pracovní listy, závislosti, graf, E-U-R, čtením a psaním ke kritickému myšlení, matematika

Příspěvek obsahuje pracovní listy pro práci s žáky včetně popisu činností na téma práce s grafy.

Oborové výstupy:

Žáci se učí zaznamenávat průběh cesty jako graf závislosti dráhy na době pohybu, resp. vzdálenosti od výchozího místa na reálném čase (grafy tohoto typu bývají označovány jako jízdní grafy – grafikony). Odhadují vzdálenost, rychlost a dobu pohybu, volí vhodné měřítko pro konstrukci grafu ve čtvercové síti a interpretují části grafu na základě polohy úseček vzhledem k osám soustavy souřadnic.

Výukové strategie:

Žáci provádějí činnosti na základě pokynů vyučujícího samostatně, ve dvojicích anebo ve skupinách. Seznámení s novými informacemi probíhá v rámci diskuse. Koncepce lekce odpovídá trojfázovému modelu procesu učení E–U–R, který je uplatňován v kurzech Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Košťálová, Učím s radostí, 2003). Ve fázi evokace (E) si žáci vybavují, co sami o předloženém tématu vědí nebo co si myslí, že o něm vědí, a formulují otázky, které k tématu mají a na které budou hledat v další fázi odpověď. Ve fázi uvědomění si významu (U) konfrontují své původní pojetí tématu se zdrojem nových informací, názorů a nově formulovaných souvislostí. Ve fázi reflexe (R) mění své chápání tématu pod vlivem nových informací, uvědomují si, co nového se naučili, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátily, uvědomují si i názory a postoje druhých lidí k tématu.

Celé znění článku naleznete v příloze.


Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe s.r.o. z publikace Učitelský NÁPADník 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 12. 2010
Zobrazeno: 4840krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
2 uživatelé Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ROUBÍČEK,, Filip. Cesta do školy. Metodický portál: Články [online]. 09. 12. 2010, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/9805/CESTA-DO-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.