Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pedagogická evaluace

Ikona teoreticky

Pedagogická evaluace

Ikona odbornost
Autor: Danuše Nezvalová
Anotace: Charakteristika pedagogické evaluace a přesné rozlišení jednotlivých pojmů.
Téma příspěvku:Autoevaluace školy
Klíčová slova: sebehodnocení, autoevaluace, evaluace, hodnocení, sebe-evaluace

V současné době se termín evaluace stal jedním z nejvíce frekventovaných jak v pedagogické teorii, tak i v dokumentech vzdělávací politiky a v pedagogické praxi. Co vlastně tento pojem vyjadřuje?

Výraz evaluace je v češtině poměrně nový. Původ termínu je v latině, sloveso valere znamená být silný, mít platnost, závažnost. Z latiny se toto slovo přeneslo do angličtiny, kde anglický výraz pro evaluaci je evaluation a znamená obecně určení hodnoty, ocenění.

Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování (Bennet a kol., 1994).

Tato definice naznačuje, že evaluace by měla být:

 • systematická, tzn. explicitně vymezená oblast a její struktura;
 • provedena správně metodicky;
 • prováděna pravidelně;
 • řízena podle předem stanovených kritérií;
 • použitelná pro rozhodování a další plánování.

Současně s pojmem evaluace se vyskytují i další pojmy: hodnocení, sebehodnocení a autoevaluace (sebe-evaluace). Pokusme se i tyto pojmy velmi stručně objasnit a uspořádat vztahy mezi nimi. Termín evaluace pokrývá širší, komplexní význam. Evaluace vyjadřuje souhrnně teorii, metodologii a praxi veškerého hodnocení nejrůznějších vzdělávacích jevů.

Hodnocení se častěji užívá v širších kontextech běžné školní praxe, např. hovoří se o hodnocení žáků, práce učitelů apod. (Průcha, 1995)

Sebehodnocení je pojímáno jako neplánované a necílené nahodilé hodnocení každodenní praxe, které provádí každý jedinec bez dlouhodobější přípravy.

Pod pojmem autoevaluace (sebe-evaluace) rozumíme systematicky připravené a plánovité hodnocení, směřující podle předem stanovených kritérií k předem stanoveným cílům. (Roupec, 1997)

Autoevaluace je proces systematického sběru a analýzy informací za účelem vytvoření soudů o hodnotách založených na spolehlivých důkazech (Rogers a Badham, 1994). Tyto soudy se zaměřují na zjištění stavu dosažených konkrétních cílů. Měly by tedy vést rozhodování v oblasti rozvoje. Autoevaluace je často stavěna do kontextu cyklu monitorování, analýzy a revizí. (Tipple, 1989):

 • Monitorování je proces sběru a prezentování informací ve vztahu ke konkrétním cílům na systematickém základě. Vždy by mělo být vedeno s konkrétním úmyslem, toto úsilí by mělo být něčím zdůvodněno.
 • Autoevaluace přivádí tento proces o krok dále tím, že jsou informace analyzovány a vytvořeny soudy o hodnotách.
 • Revizí se rozumí reflexe postupu prostřednictvím dat z autoevaluace za účelem vytvoření rozhodnutí pro strategického plánování.

Autoevaluace (sebe-evaluace) školy je systematickým hodnocením dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděným pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům. Vzhledem k tomu, že v české pedagogické literatuře je využíváno pojmů sebe-evaluace a autoevaluace ve stejném významu, doporučujeme rovněž využívat těchto pojmů stejným způsobem.

Schematicky lze tyto rozdíly mezi hodnocením a evaluací shrnout následujícím způsobem:

HODNOCENÍ
(neřízené hodnocení)
EVALUACE
(řízené hodnocení)
Kritéria:
 • nejsou vymezena;
 • indikátory výkonu nejsou stanoveny explicitně;
 • nejsou sdílena mezi partnery.
Kritéria:
 • jsou vymezena explicitně a odsouhlasena;
 • jsou stanoveny specifické oblasti priorit založené na vymezených cílech;
 • jsou formulovány indikátory výkonu.
Evaluační plán:
 • není přesně stanoven;
 • není jasné, co kdo bude dělat;
 • není konzistentní s cíli;
 • není připravován záměrně, je použit v případě potřeby.
Evaluační plán:
 • je strukturovaný;
 • je daná jasná odpovědnost;
 • jsou definovány explicitní vztahy s cíli;
 • vyžaduje detailní plánování.
Metody:
 • nejsou předem stanoveny;
 • metody jsou nekonzistentní;
 • nepromyšlená analýza dat.
Metody:
 • systematické;
 • přesně určené zdroje dat;
 • použit reprezentativní vzorek;
 • evaluační nástroje odpovídají metodám použitým pro sběr dat;
 • systematická analýza dat;
 • vypracování zprávy.
Citace a použitá literatura:
[1] - BENNET, N.; GLATTER, R.; LAVARIC, R. London, 1994.  
[2] - NEZVALOVÁ, D. Kvalita a její řízení ve škole. Učitelské listy č. 2, roč. 9, s. 6 - 8. 2001.  
[3] - NEZVALOVÁ, D. Jak pojímáme kvalitu a řízení kvality ve vzdělávání. Referát na konferenci Řízení kvality ve vzdělávání, Olomouc. 2001.  
[4] - NEZVALOVÁ, D. Pedagogická evaluace ve škole. Učitelské listy č. 4, Příloha pro ředitele, s. I - IV. 2001.  
[5] - NEZVALOVÁ, D. Pedagogická evaluace ve škole. In: Eger, L.: Komunikace školy s veřejností, s. 52 - 65. Plzeň, 2001.  
[6] - PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha, 1995.  
[7] - PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno, 1996.  
[8] - ROGERS, G.; BADHAM, L. Evaluation in the management cycle. In: Bennett, N. (ed): Improving educational management through research and consultancy. London, 1994.  
[9] - ROUPEC, P. Vedení školy. Autoevaluace. Praha, 1997.  
[10] - RÝDL, K. et al. Sebehodnocení školy. Praha : Strom, 1998.  
[11] - TIPPLE, C. Measuring achievement. Education, 29. 1989.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 10. 2006
Zobrazeno: 34983krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NEZVALOVÁ, Danuše. Pedagogická evaluace. Metodický portál: Články [online]. 25. 10. 2006, [cit. 2020-09-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/963/PEDAGOGICKA-EVALUACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.