Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktivita: Vezmi si chlebíček

Ikona prakticky

Aktivita: Vezmi si chlebíček

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Dana Moree
Spoluautor: Petra Morvayová
Anotace: Pro práci s vnímáním kultury a kulturních rozdílů může sloužit jako zdroj inspirace metodický materiál Czechkid, který je volně přístupný na internetu (www.czechkid.cz). V této aktivitě se zaměříme na to, jak lze projekt využít pro pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů. Práce s příběhy je v tomto případě založena na domýšlení odlišného průběhu jedné představené situace pomocí dotváření dialogů. Jinými slovy, jak lze existující dialog doplnit o některé další aspekty a přes tyto nově vytvořené dialogy reflektovat dané téma.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
  3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
  2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Princip sociálního smíru a solidarity
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Internet
Klíčová slova: multikulturní výchova, kulturní rozdíl, práce s příběhem, předcházení konfliktu

Pro práci s vnímáním kultury a kulturních rozdílů může sloužit jako zdroj inspirace metodický materiál Czechkid, který je volně přístupný na internetu (www.czechkid.cz). V této aktivitě se zaměříme na to, jak lze projekt využít pro pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů. Práce s příběhy je v tomto případě založena na domýšlení odlišného průběhu jedné představené situace pomocí dotváření dialogů. Jinými slovy, jak lze existující dialog doplnit o některé další aspekty a přes tyto nově vytvořené dialogy reflektovat dané téma.

Cíl – reflexe způsobů komunikace, které pomáhají v integraci.

Formy práce – práce v malých skupinkách, diskuze.

Pomůcky www.czechkid.cz.

Krok 1: Nechte žáky přečíst dialog „Vezmi si chlebíček” (dialog najdete na http://www.czechkid.cz/l11f.html). Možný způsob jeho využití je nechat žáky, ať si rozeberou role a dialog společně přečtou. Pro tuto aktivitu je vhodné vynechat doplňující otázky a úkoly pod jednotlivými částmi dialogu, protože soustředit se budete hlavně na jeho závěrečnou část.

Krok 2: Po přečtení dialogu rozdělte žáky do skupinek přibližně po pěti. Jednotlivé skupinky mají za úkol vymyslet dialog na situaci, kdy Magda přijde z narozeninové oslavy domů, kde čeká její maminka.

Krok 3: Nechte jednotlivé skupinky prezentovat jejich dialogy. V rámci diskuze hledejte, v čem se jednotlivé dialogy shodují a v čem jsou mezi nimi rozdíly (např. snaží se postavy konflikt eskalovat nebo smiřovat, jak ho usmiřují, kdo začíná konverzaci, která témata jsou tabuizovaná apod.).

Krok 4: Přizvěte žáky k tomu, aby na dialozích zapracovali znovu, tentokráte se ale změní situace, a to následujícím způsobem: uplynou dva dny od oslavy, maminka čeká na autobusové zastávce a za ni si stoupne Jami.

Krok 5: Jednotlivé skupinky opět představí své dialogy. Tentokrát je vhodné reflexi po představení dialogů vést směrem k objasnění, které momenty z jednotlivých dialogů usnadňovaly komunikaci a které ji naopak ztěžovaly.

Zdroj MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. 2010. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, 2010, Člověk v tísni o. p. s.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

 

a

b

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu .

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 06. 2010
Zobrazeno: 11250krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MOREE, Dana. Aktivita: Vezmi si chlebíček. Metodický portál: Články [online]. 22. 06. 2010, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/9121/AKTIVITA-VEZMI-SI-CHLEBICEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.