Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Projekt k Evropskému dni jazyků

Ikona prakticky

Projekt k Evropskému dni jazyků

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Milena Jindrová
Anotace: Tento projekt má za cíl ukázat žákům význam znalosti jazyků v praktickém životě. Žáci zpracují anketu, kterou pak následně vyhodnotí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
 3. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
 2. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » práce v realizačním týmu
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 3. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Podložky pod anketní lístky, tužky, PC + vhodný software: Microsoft Excel, Microsoft Power Point
Klíčová slova: komunikace, cizí jazyky, anketa

ŠVP naší školy se jmenuje Učíme se vzájemné komunikaci... doma i ve světě. Proto jsme považovali za důležité připomenout si 26. září Evropský den jazyků. Tento den se slaví z iniciativy Rady Evropy již od roku 2001 a jeho cílem je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, které se v Evropě používají, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. Hledali jsme způsob, který by názorně ukázal našim žákům potřebu učit se cizím jazykům. Rozhodli jsme se připravit anketu, ve které by žáci zjišťovali, jak jsou na tom občané našeho města se znalostí některého cizího jazyka, jak hodnotí svoji schopnost domluvit se jiným než mateřským jazykem a kdy jim neznalost cizího jazyka působila nějaká omezení.

Nejdříve žáci společně s učiteli připravili v hodinách českého jazyka anketní otázky. Jejich samotné tvorbě předcházely motivační otázky, na které žáci ve skupinách hledali odpověď – proč je dobré učit se cizí jazyk, kdy může čkověk v životě potřebovat znalost cizího jazyka, kdy jste sami hovořili jinou než rodnou řečí, jaký cizí jazyk znají tvoji rodiče aj. Poté skupiny porovnávaly, co společného a co odlišného zjistily. V závěru hodiny skupiny vybíraly otázky, které by bylo vhodné v anketě položit, snažily se je formulovat tak, aby byly poté dobře zpracovatelné – vyučující jim ukázala rozdíl mezi otázkami otevřenými a uzavřenými. Pro jednodušší zpracování žáci po dohodě zvolili většinu otázek uzavřených a navrhli k nim jednotlivé možnosti odpovědí, ze kterých budou dotazovaní vybírat. Ve výchově k občanství si potom vyzkoušeli v modelových situacích, jak vystupovat na veřejnosti, jak oslovovat občany a jak se správně ptát. Pracovali opět ve skupinkách a trénovali oslovení, vyzkoušeli si kladení otázek. Sehráli i scénku s ukázkou nevhodného postupu – nesouvislá řeč, zapomenutý pozdrav, nespisovný projev, bez očního kontaktu.

Protože 26. září připadlo na sobotu, už v pátek si žáci 6. až 9. tříd oblékli školní trička, rozdělili se do dvojic či trojic a vyrazili do ulic města. Během dopoledne oslovovali občany města. Všechny odpovědi si pečlivě zaznamenávali do připravených dotazníků.

Získané informace potom zpracovávali žáci 8. a 9. ročníků v hodinách informatiky. Ve skupinách nejdříve sečetli odpovědi. Každá skupina poté zpracovávala výsledky některé z anketních otázek. Odpovědi z anketních lístků převedli do názorných grafů, a ty pak následně umístili i s komentářem do elektronické prezentace. Získané výsledky komentovali před svými spolužáky. Osvědčil se nám postup:

 • rozdělení do dvojic, sčítání odpovědí do archů – 1 diktuje, druhý "čárkuje"
 • zpracování souhrnného archu od dvojic
 • práce s ukázkami tabulek – jak vybrat vhodnou tabulku pro zpracování odpovědí
 • tvorba tabulek v tabulkovém editoru (M. Excel) – samostatná práce
 • zadání dat do tabulek z archu, přepočítání na procenta
 • tvorba doprovodných grafů
 • rozdělení otázek skupinám žákům – většinou trojice – tvorba prezentace (M. PowerPoint)
 • tisk tabulek na nástěnku, umístění prezentace na webové stránky školy

Výsledky ankety se ukázaly jako dobrá motivace pro učení se cizím jazykům. Žáci totiž názorně viděli, v čem by jim v budoucnu neznalost cizího jazyka bránila. Všechna zjištění byla pro žáky zajímavým tématem při následných diskusích v hodinách. Ukázalo se mimo jiné, jak změny režimů u nás ovlivnily znalost jazyků – zatímco starší generace je schopna domluvit se spíše rusky nebo německy, mladší upřednostňují angličtinu. Motivujícím prvkem pro zájem o výuku jazyků u žáků bylo zjištění, že velká část dotázaných uvedla neznalost jazyka jako překážku v zaměstnání, při hledání práce nebo při dovolené v zahraničí. V příloze uvádím citaci z článku, ve kterém jsme výsledky ankety prezentovali občanům města v místním tisku.

Projektový den přispěl k rozvoji zejména komunikativních kompetencí a kompetencí k řešení problémů. Žáci si vyzkoušeli komunikaci s veřejností, při zpracování anketních lístků hledali nejvhodnější řešení, jak výsledky zpracovat a prezentovat. Kompetenci k učení rozvíjí zjištění žáků, k čemu budou v budoucnu cizí jazyk potřebovat. Přinesl výsledky, které motivují žáky k výuce jazyků.

Během projektového dne se naplňovala i některá průřezová témata – například mediální výchova formou tvorby mediálního sdělení (prezentace výsledků ankety, článek o anketě na web školy, do místních novin).

Anketa měla u žáků velký úspěch, dobrý ohlas u rodičů i veřejnosti a hlavně splnila svůj cíl – ukázat nezbytnost jazykového vzdělávání, v čemž vidíme důležitou motivaci ve výuce jazyka.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc27 kBAnketa
Odstranitdoc22 kBVýsledky ankety
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 12. 2009
Zobrazeno: 6485krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JINDROVÁ, Milena. Projekt k Evropskému dni jazyků. Metodický portál: Články [online]. 17. 12. 2009, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/7041/PROJEKT-K-EVROPSKEMU-DNI-JAZYKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.