Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Brouček Péráček s interaktivní tabulí

Brouček Péráček s interaktivní tabulí

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Námět pro práci s interaktivní tabulí v 1. ročníku ZŠ zaměřený na možnost kombinovat IT se skupinovou, individuální i samostatnou prací ve vyučování českého jazyka – uvolňovací cviky, psaní, čtení.

V případě, že máte možnost využívat interaktivní tabuli již od prvního ročníku, tak neváhejte a hurá před ní! Koncem října už jsou noví žáčci rozkoukaní. Interaktivní tabule pro ně představuje nevšední zážitek. Hlavně vede žáky nenásilnou formou k užívání moderních technologií, rozvoji jejich znalostí a dovedností v požadovaných oblastech. Jednou z těchto oblastí je rozvoj jemné i hrubší motoriky. Pro správné psaní hrají velkou úlohu počáteční uvolňovací cviky, kreslení  a další práce rukou.

Uvedený materiál  je inspirací k uvolňovacím cvikům a pro nácvik správného psaní. Jednotlivé části hodiny lze odučit v jedné vyučovací hodině, v rozšířeném bloku hodin, ale také jednotlivě jako součást několika hodin v rámci motivace, procvičování či opakování. Výuku můžete vést frontálně. Doporučuji však níže uvedené skupinky. Také se osvědčil individuální přístup, zejména u pomalejších žáků.

Veškeré činnosti v hodině (bloku hodin) mají společné téma a tím je Brouček Péráček. V motivačním rozhovoru můžeme vycházet ze zkušeností žáků – zda v přírodě viděli nedávno nějakého broučka, zda znají názvy některých brouků, jak žijí, čím se živí, kde bydlí, apod. Představíme jim Broučka Péráčka, který žije v interaktivní tabuli (pohyblivá animace libovolného broučka). 

Lze se nejprve zeptat, jak si žáci broučka představují. Následuje představení aktivit v hodině – práce s interaktivní tabulí, stříhání, lepení, kreslení a psaní – viz přílohy. Rozdělíme žáky do tří skupin (na základě vlastní volby, podle barev kolíčků, chlapci a děvčata atd.). Dohlédneme na pracovní prostředí každé skupiny. Také si stanovíme pravidla chování v této hodině, bezpečnosti a způsobů komunikace mezi žáky a s učitelem (zůstáváme se svou skupinou, ve skupině si můžeme pomáhat, šeptáme, pracujeme co nejlépe, snažíme se práci včas dokončit apod.). Délka práce v jednotlivých skupinách je závislá na časovém rozvržení činností vyučujícím.

Skupinová práce:

1. skupina – Interaktivní tabule: Žáci si postupně vyzkouší držení psacího náčiní na IT, možnosti vhodné práce s interaktivní tabulí týkající se kreslení, psaní, posouvání obrázků, přímé čáry, vlnovky atd. Této skupince se vyučující musí věnovat přímo. Je zde prostor pro vedení žákovy ruky učitelem a individuální přístup.

Činnosti: Péráčkův domeček Nakreslete společně Péráčkovi domeček. Každá skupinka má možnost společně nakreslit libovolný domek pro broučka. Výsledné domečky zobrazíme všem při závěrečném hodnocení hodiny. Další činnosti na IT: Písmena – Zakroužkuj písmena, která již umíš přečíst nebo napsat. Variací může být skládání slov z daných písmen, přepis, opis, obtahování tvarů. Péráčkovi kamarádi – Péráček si našel kamarády mezi mláďaty domácích zvířat. Umíš je pojmenovat?  Žáci jednotlivé obrázky nejprve pojmenují, poté tahem obrázků odkrývají jejich názvy (kontrola správnosti). Další variantou je psaní názvů, počátečních písmen zvířat na linky (podle schopností žáků buď tiskacím nebo psacím písmem). Činností u interaktivní tabule děláme s žáky i více, záleží na jejich šikovnosti, čase a ukončení činností ostatních skupin.

2. skupina – Stříhání, lepení: Pro rozvoj jemné motoriky využijeme prvků práce z výtvarné výchovy. Práce s nůžkami vyžaduje dodržování bezpečnostních pravidel. Vycházíme z poznatků o žácích, a pokud si myslíme, že zvládnou bezpečně stříhat  pod dohledem „jednoho oka“, můžeme nechat žáky pracovat samostatně.

Činnosti: Věci pro Péráčka – Vystřihni z listu vše co by se broučkovi Péráčkovi líbilo v jeho novém domku. Skupinka obdrží několik pracovních listů s různými obrázky předmětů a rostlin. (Pro vytvoření svých pracovních listů naleznete obrázky na http://autori.rvp.cz/informace-pro-jednotlive-moduly/clanky/otevrene-galerie). Úkolem je společně vybrat a nejprve zakroužkovat, co by mohl mít brouček v novém domečku. Po rozstříhání vybrané obrázky žáci nalepí na společný arch papíru. Rozmístění na papíře může být nahodilé nebo s podmínkou (do kruhu, do řady, do fiktivních pokojíčků atp.).

3. skupina –  Psaní/kreslení: U další činnosti záleží jen na vyučujícím, zda zvolí psaní nebo kreslení k danému tématu. Jestliže je třída při výše uvedených činnostech hlučná, doporučuji zvolit raději kreslení. Na psaní je potřeba přeci jenom trochu klid. Procvičovat písmenka a tvary písmen lze mimo školní či pracovní sešit. Můžete využít pracovní list, předtištěné papíry nebo jen obyčejné linkované papíry.

Činnosti: Co Péráček umí – Nakresli (napiš) podle vzoru, jak Péráček umí dovádět v trávě. Uvolňovací čáry (vlnovky, kličky, obloučky), opis krátkých slov tiskacími písmeny (SKÁČE, LÉTÁ, BĚHÁ, ...).

Činnosti všech skupin jsou zvolené tak, aby šlo na první pohled o zábavnou hodinu. Samozřejmě my víme, že i při zábavě se žáci učí. A toho lze zejména u interaktivní tabule velice dobře využít. Z vlastních zkušeností vím, že je mnohem lepší, když je tabule přímo ve třídě a lze ji kdykoliv zapnout a použít. Stačí třeba jen na část hodiny. Interaktivní tabuli po celou délku vyučovací hodiny využíváme zejména tam, kde se žáci musí za tabulí stěhovat. Pak záleží hodně na počtu žáků ve třídě, aby se všichni vystřídali a prožili hodinu aktivně.

Na závěr vyučovací hodiny (bloku) zhodnotí žáci svou práci, představí při krátkém povídání výsledky skupinové i samostatné práce. Toto hodnocení a ukončení hodiny je vhodné provést u interaktivní tabule. Na úplný závěr každý žák vloží na poslední snímek prezentace kytičku (hodina se mi líbila) nebo mráček (s hodinou jsem byl málo spokojený). Kytičky a mráčky jsou rychlou zpětnou vazbou pro učitele. Pokud chcete žáky hodnotit známkou, je potřeba toto říci s kritérii hodnocení hned na počátku hodiny. Doporučuji, aby si žáci na vyučovací hodinu (blok hodin) připravili pomůcky již před jejím začátkem. Ušetří se tím mnoho času při výuce.

Pokud jste se nechali inspirovat, budu ráda za vaše postřehy a případná doplnění v komentářích.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek