Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Obraz bez názvu

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Zuzana Pipková
Spoluautor: Petra Kimmerová
Anotace: Inspirace na posílení osobnostního a sociálního rozvoje žáků pomocí umění (vytváření živých obrazů).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Doplňující vzdělávací obory » 2. stupeň » Dramatická výchova » přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: dostatečný počet kopií obrazu (dle výběru učitele), hudební nahrávka (dle výběru učitele), papíry, psací potřeby, učebna s kobercem
Klíčová slova: výtvarná výchova, Český jazyk a literatura, dramatická výchova, umění a svět, osobnostní a socilní výchova, živý obraz

Lekce je určena k posílení osobnostního a sociálního rozvoje žáků prostřednictvím komunikace s obrazy a zároveň příspívá ke vnímání jednotlivých druhů umění a jejich vzájemných vztahů.

Činnost byla úspěšně realizována se skupinou žáků 6. - 9. tříd (v rámci nepovinného předmětu dramatická výchova) a se žáky 9. třídy ZŠ (v rámci předmětu český jazyk a literatura). Byly použity obrazy Salvatora Dalího a hudba zpěvačky Enyi.

Metodické poznámky autorů:

 • obraz by měl být vybrán tak, aby jeto téma inspirovalo k představě různých událostí a jejich dějové souslednosti;
 • téma je zvláště pro mladší žáky náročné, proto by měli být předem zvyklí pracovat netradičními metodami (relaxace, živé obrazy ve "štronzu", skupinová práce);
 • podle učitelem vytyčeného cíle je možné práci směřovat více k literárnímu vyjádření (písemné dopracování příběhů) nebo k vyjádření dramatickému (rozehrání živého obrazu či dramatizaci celého příběhu).

Metodický návod:

 • Žáci si najdou místo v prostoru a zaujmou uvolněnou polohu.
 • Učitel pustí vhodnou hudbu k relaxaci.
 • Učitel pomalu a potichu vedle každého žáka položí reprodukci obrazu.
 • Pak vybídne žáky, aby se bez dorozumívání se spolužáky na "obrázek" chvilku dívali, přemýšleli o něm a pak napsali, co je při pohledu na obrázek napadá.
 • Po sepsání dojmů z obrazu vymyslí každý žák samostatně jeho název.
 • Pak se všichni posadí do kruhu a sdělují jeden po druhém vymyšlené názvy obrazu, vzájemně se pozorně poslouchají, nekomentují projevy druhých.
 • Učitel vyzve žáky, aby vytvořili skupiny po 3-5 podle podobnosti vymyšlených názvů (tedy s těmi, kteří vnímají obraz podobně jako oni).
 • Ve skupině si žáci vzájemně přečtou svoje sepsané dojmy z obrazu a prodiskutují své názory.
 • Učitel zadá skupinám napsat příběh podle obrazu. Jedné skupině (případně dvěma, pokud je žáků více) zadá napsat příběh, který:
  a) předcházel situaci na obraze;
  b) se právě na obraze odehrává;
  c) bude následovat.
 • Učitel požádá žáky, aby z napsaného příběhu vybrali klíčový okamžik a ztvárnili ho jako živý obraz.
 • Skupiny postupně předvádějí své živé obrazy, ostatní se snaží předvedený živý obraz interpretovat. Po předvedení obrazu skupina přečte nebo převypráví vlastní příběh.
 • Žáci si sednou do kruhu, následuje diskuse - pokusí se společně vybrat nejvýstižnější název obrazu, se kterým po celou lekci pracovali. Je vhodné taktně směřovat diskusi k reflexi individuálnosti vnímání uměleckého díla, vzájemné toleranci odlišných názorů a k pochopení propojenosti jednotlivých druhů umění. (Podle uvážení učitel žákům sdělí nebo nesdělí skutečný název obrazu).
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 06. 2006
Zobrazeno: 14650krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PIPKOVÁ, Zuzana. Obraz bez názvu. Metodický portál: Články [online]. 22. 06. 2006, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/619/OBRAZ-BEZ-NAZVU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.