Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čtyři roční období v přírodě

Ikona prakticky

Čtyři roční období v přírodě

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Lenka Schmuttermeierová
Spoluautor: Jana Šteflová
Anotace: Žák chápe termíny jako rok, měsíc, zná názvy ročních období a měsíců.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Prvouka - obraz, fotografie, plakát apod. čtyř ročních období s proměnami přírody.
Výtvarná výchova - temperové barvy, čtvrtka A3, černá tuš.
Klíčová slova: roční období, rok

Příprava

Zajistíme si potřebné pomůcky na všechny uvedené hodiny. Pokud jednotlivé vyučovací předměty učí různí učitelé, domluvíme se na termínu, kdy uvedené aktivity zařadíme do hodin.

Prvouka

S pomocí obrazu (plakátu) čtyř ročních období probereme uvedené téma v českém jazyce, poté vybrané pojmy s pomocí obrázků převedeme do anglického jazyka.

jaro - spring
léto - summer
podzim - autumn
zima - winter

počasí - weather
slunce - sun
sníh - snow
déšť - rain
vítr - wind
mrak - cloud

příroda – nature
strom – tree
tráva – grass
květina – flower

Žákům 3. ročníku můžeme přidat do slovní zásoby také měsíce v roce, pokud se učí anglický jazyk od 1., případně 2. ročníku:

leden – January
únor – February
březen – March
duben – April
květen – May
červen – June
červenec – July
srpen – August
září – September
říjen – October
listopad – November
prosinec – December

Výtvarná výchova

S žáky zopakujeme 4 roční období spolu se slovním převedením do anglického jazyka (návaznost na již probrané učivo v předmětu Prvouka). V českém jazyce připomeneme základní barvy a jejich zařazení do jednotlivých ročních období. Pokud již byly barvy probrány v anglickém jazyce, pouze zopakujeme a navážeme na téma. Je-li slovní zásoba pro žáky neznámá, vložíme ji do učiva.

červená - red
žlutá - yellow
černá - black
bílá - white
modrá - blue
zelená - green

Čtvrtku A3 si žáci rozdělí na 4 díly (1 díl = 1 roční období). Poté společně s učitelem přiřazují barvy k jednotlivým ročním obdobím a barvy převádí do anglického jazyka. Žáci vyplní temperovými barvami každý z dílů barvou, popř. směsicí barev, které odpovídají příslušnému ročnímu období.

Během usychání výkresů procvičujeme slovní zásobu v anglickém jazyce: anglicky pojmenujeme různé symboly jednotlivých ročních období a černou tuší je nakreslíme (např. JARO - ptáčci, kytičky, LÉTO - slunce, voda,...).

Na závěr hodiny zopakujeme barvy a názvy ročních období v anglickém jazyce.

Prvouka

Na základě probraného učiva jdeme s žáky na vycházku do přírody, kde si zajistíme přírodní materiál na hodinu pracovních činností, která již ale probíhá v českém jazyce (viz poznámky). Žáci pojmenovávají okolní přírodu v rozsahu probraného učiva, snažíme se, aby využívaly probranou slovní zásobu v anglickém jazyce.

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti jsou uvedeny jako možnost zařazení dalšího předmětu do tématu Čtyři roční období. Rozsáhlejší slovní zásoba na toto téma by ale byla pro žáky dost náročná, pokud se neučí anglický jazyk již od 1. ročníku ZŠ, případně od mateřské školy. Je na zvážení učitele, v jakém rozsahu prvky anglického jazyka do pracovních činností zařadí.

Z nasbíraného přírodního materiálu během Prvouky (výletu do přírody) žáci vytvoří koláž a poté uspořádají výstavu svých prací. Je na zvážení učitele, zda bude mít tato výstava pouze třídní nebo celoškolní rozsah a zda zařadí popis zobrazeného ročního období v angličtině při prezentaci svých prací žáky.

Koláž můžeme buď vytvořit během školního roku čtyřikrát, vždy podle aktuálního ročního období, nebo pouze jednou na zvolené roční období.

Poznámky

Metodický plakát k výuce ročních období bývá běžně k dispozici na 1. stupni základní školy, lze ho zakoupit i v knihkupectví.

Novou slovní zásobu v anglickém jazyce je třeba neustále opakovat, dle možností se ke slovíčkům vracet a procvičovat. Do některé z hodin Pracovních činností, Výtvarné výchovy, případně Prvouky, můžeme zařadit stolní hru v angličtině určenou pro 2 - 4 hráče. Návod a hrací plán jsou v přílohách č. 1 a 2.

Přílohy

Příloha č. 1 - Návod ke hře Měsíce ročních období
Příloha č. 2 - Hrací plán hry Měsíce ročních období

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 07. 2009
Zobrazeno: 14540krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SCHMUTTERMEIEROVÁ, . Čtyři roční období v přírodě. Metodický portál: Články [online]. 03. 07. 2009, [cit. 2020-09-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/3190/CTYRI-ROCNI-OBDOBI-V-PRIRODE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.