Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Bohatství kultur – projekt Velká světová...

Ikona prakticky

Bohatství kultur – projekt Velká světová náboženství

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Petr Hopfinger
Anotace: Cílem tohoto projektu je seznámení žáků s pěti tzv. velkými světovými náboženstvími a kulturou z nich vyrůstající.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Společenské a hospodářské prostředí » posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Literatura, internet, velké čtvrtky pro výrobu posterů, školní atlas světa, malé kopie slepých mapek světa
Klíčová slova: Zeměpis, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, judaismus, kultura, Člověk a příroda, Multikulturní výchova, Náboženství, Inspiromat

Svět pod jedním nebem je květnové téma Inspiromatu, které otevírá pohled na širší souvislosti našich životů. Čtyři podtémata nabízí společné poznávání toho, v co různí lidé věří, čemu naslouchají, co jim chutná, i to, jak žijí a pracují ve svých zemích. Stojí za to více se vzájemně poznat. Zvlášť v době, kdy je svět stále otevřenější a propojenější. Příspěvky k jednotlivým tématům mají charakter nabídky praktických činností projektového charakteru. Velká světová náboženství je projekt, který přináší možnost alespoň trochu porozumět základním myšlenkám hlavních světových náboženství a zejména si uvědomit, jak snadno může neznalost a netaktnost v této věci způsobovat nedorozumění a konflikty. Pro naše žáky je to o to důležitější, že mnoho z nich nemá žádnou osobní zkušenost jako věřící. Příspěvek Muzikoterapie zdůrazňuje vztah hudby a psychiky, odkrývá terapeutický, kultivační potenciál hudby - hudby jako balzámu na duši. Tak ji přece mnoho z nás vnímá. Hudba z různých koutů světa, z různých dob, stylů. Od múz k velmi prozaickému druhu umění, kterým je gastronomie, nás přenáší další příspěvek. O tom, že jídlo je dobrým prostředníkem vzájemného poznávání, se ví dávno. V příspěvku Gastronomie národních kuchyní se stává jídlo prostředkem k poznání a porozumění. Je to zajímavá a příjemná cesta. Tak proč ji s žáky nevyzkoušet? Poslední z čtveřice příspěvků - Sousedé - je popis aktivity, při níž se žáci zmocňují základních informací o sousedních zemích a jejich obyvatelích aktivním způsobem. Poznat svět je celoživotní úkol. Tématem se ve škole zabýváme mnohokrát a v různých souvislostech. Stokrát jinak platí i zde. Výběr, rozsah i provedení je na vás.

PaedDr. Karel Tomek

Co je to kultura? Z čeho vychází a jak se projevuje? Existují různé kultury? Z čeho vycházejí, čím se liší, co je jim společné? Jednou z možných odpovědí na takovéto otázky je pohlížet na svět jako na soustavu několika kulturních oblastí, které vycházejí v náboženství. Cílem našeho projektu je představit si velká náboženství a kulturu z nich vzešlou. Hledat rozdíly a styčné body.

1. Rozdělení a zadání tématu

Rozdělíme třídu do pěti skupin, každé z nich přidělíme jedno z pěti náboženství (buddhismus, křesťanství, judaismus, hinduismus a islám). V jednotlivých skupinách je možné stanovit role, které budou jednotlivé provázet po celý projekt (např. prezentátor, zapisovatel). Žákům vysvětlíme kritéria hodnocení, představíme smysl a cíle projektu. Navrhuji hodnotit vždy výstupy jednotlivých bodů/kroků. Pro kroky 2 - 5 je to výroba a prezentace posteru, kroky 6 - 7 nejlépe powerpointová prezentace, krok 8 individuální práce se srovnávací tabulkou a reflexe s celou třídou.

2. Základní pojmy

Rozdáme žákům seznam pojmů spojených s „jejich" náboženstvím (viz Příloha 1). Jejich úkolem je tyto pojmy s vysvětlením přepsat na poster. Výstupem je prezentace této části plakátu.

3. Historie

Úkolem skupiny je nastínit historický vývoj náboženství. Výstupem je opět prezentace výsledku před zbytkem třídy.

4. Svátky, rituály, znaky, symboly...

 • svátky a rituály- rozepsat (nakreslit) přehled svátků během roku; jeden, dva nejdůležitější svátky rozepsat a přiblížit podrobněji
 • poster - „vymalovat" obrázky, znaky a symboly, které se k danému náboženství vztahují
 • posvátná místa - vyhledat klíčová posvátná místa a uvést základní informace, které se k nim vážou

5. Náboženství v dnešním světě

Do mapky zakreslit státy nebo oblasti, kde má vybrané náboženství většinu, šrafovaně zakreslit i ty oblasti, kde je výraznou menšinou (zdroj: atlas str. 28 - 29), k mapce uvést také počet vyznavačů. Mapka se vlepí na poster.

6. Teorie a praxe

 • přiblížit věrouku vybraného náboženství; v co vyznavači věří, nejdůležitější zákony a principy; přiblížit i klíčové posvátné texty, blíže charakterizovat obřady a bohoslužby...
 • rodina a společnost - jak vypadá rodinný a společenský život, jak je ovlivňován a utvářen touto vírou
 • jsem vyznavačem - varianta A: pokusit se najít odlišnosti mezi vaším životem a životem vyznavače vámi zpracovávaného náboženství; varianta B: pokusit se napsat příběh o životním stylu jednoho konkrétního vyznavače; inspirace pro tuto část naleznou žáci například v Lexikonu sv. náboženství (viz literatura)

7. Závěrečná prezentace

 • stručná PPT - přehledný a stručný souhrn všeho dosud popsaného, délka prezentace cca 5 - 10 min., na závěr tyto shrnující slidy:
  • co jsme už věděli předem
  • jaké informace nás zaujaly
  • co stále nevíme či čemu jsme se v naší prezentaci náboženství nevěnovali

8. Srovnávací tabulka a závěrečná reflexe (viz Příloha 2)

Tuto tabulku vyplňují žáci sami na základě předchozích hodin a dokončených posterů, které jsou rozmístěné ve třídě. Po vyplnění následuje shrnutí a reflexe s celou třídou.

 • faktografická část - zkontrolovat, zda žáci mají v tabulce fakta správně. Sami by měli uvést, jak se jim s postery spolužáků pracovalo. To pak může být i součástí hodnocení.
 • reflexe velkých náboženství - zaměříme se na spodní řádky srovnávací tabulky, pracujeme se stereotypy, zavádějícími představami, vysvětlujeme. Nyní bychom se měli pokusit najít některé body a zásady, které jsou pro všechna náboženství stejné. Stejně bychom pro každou víru měli nalézt prvky, které jsou unikátní.
 • reflexe projektu - hovoříme s žáky o silných a slabých místech; o tom, co jim práci komplikovalo a co naopak usnadňovalo. Skupiny mohou např. prezentovat pracovní deník, do něhož zapisovaly, kolik času jim zabraly jednotlivé kroky projektu.
Citace a použitá literatura:
[1] - DENNY, F. M. Islám. Prostor, 2008. ISBN 80-7260-088-5. 
[2] - FISHBANE, M. A. Judaismus. 1. vydání. Prostor, 2008. ISBN 80-7260-086-9. 
[3] - KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B. Základy asijských náboženství I. díl. 1. vydání. Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0994-0. 
[4] - LESTER, R. C. Buddhismus. 1. vydání. Prostor, 2008. ISBN 80-7260-087-7. 
[5] - PARTRIDGE, Ch. Lexikon světových náboženství. 1. vydání. Slovart, 2008. ISBN 80-7209-796-2. 
[6] - PETROSILLO, P. Křesťanství od A do Z. 1. vydání. Karmelitánské nakladatelství, ISBN 80-7192-365-6. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc26 kBPříloha 1
Odstranitdoc39 kBPříloha 2
Anotované odkazy:
Encyklopedie NavajoNavajo je experimentální strojový překlad internetové encyklopedie Wikipedia. Jeho snahou je zpřístupnit českému uživateli rozsáhlé informační bohatství, které se v tomto v ní nachází. Stejně jako Wikipedie je i Navajo otevřená encyklopedie.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 05. 2009
Zobrazeno: 11857krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOPFINGER, Petr. Bohatství kultur – projekt Velká světová náboženství. Metodický portál: Články [online]. 04. 05. 2009, [cit. 2020-11-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2856/BOHATSTVI-KULTUR---PROJEKT-VELKA-SVETOVA-NABOZENSTVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.