Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Předsudky a stereotypy o stáří

Ikona prakticky

Předsudky a stereotypy o stáří

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Marie Veverková
Anotace: Příspěvek popisuje realizace pracovní dílny na téma předsudky a stereotypy o stáří. Účastníkům dílny jsou rozdány fotografie známých i neznámých starých lidí, poté probíhá diskuze k prvním dojmům z tváře na fotografii. Zajímavá je práce s pracovním listem „Pořád jsem to já“.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: fotografie starých lidí, papíry, psací potřeby, fixy, nafukovací balónky, provázek
Klíčová slova: předsudek, stáří, stereotyp, první dojem
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek byl převzat od MŠMT ze sborníku Mezigenerační vztahy a stárnutí v školním vzdělávacím programu, jenž vznikl v rámci grantového projektu Mezigenerační vztahy a stárnutí v RVP, který realizoval Kruh spolupracovníků obecné a občanské školy společně s Diakonií ČCE v roce 2005.


První dojem

Cíl:
- uvědomit si, jak stereotypy a předsudky ovlivňují první dojmy

Pomůcky:
- dvě série zajímavých fotografií starých lidí (např. z časopisů) - 1. skupina lidé známí, 2. skupina anonymní tváře - vhodné znát alespoň část jejich životního příběhu, zařadit také foto člověka, jehož životní příběh je v kontrastu s prvním dojmem z fotografie. Fotografie nalepit na záhlaví čistých papírů - jeden pro každého účastníka.

 1. Sezení v kruhu. Každý dostane jeden list papíru s fotografií. Na spodní okraj zaznamená první dojem, papír přeloží a pošle jej po kruhu dalšímu účastníkovi.
 2. Když zaznamenají první dojem všichni ke všem fotografiím, rozbalí si svou první fotografii a přečtou si první dojmy ostatních.
 3. Reflexe:
  • Co vás nejvíce překvapilo?
  • Liší se první dojmy? Jak? Kdy nejvíce? Proč?
  • Která tvář na vás udělala největší dojem? Která nejhorší a proč?
  • Jak se lišily první dojmy u osob vám známých a neznámých? Na čem byl nejčastěji založen první dojem u osob známých, na čem u osob neznámých?

Osoby z fotografií můžete představit i s jejich životním příběhem.

Stereotypy a předsudky o stáří

Cíl:
Cílem dílny bylo ukázat učitelům způsob, jak pracovat ve výuce se stereotypy a předsudky o stáří. Zároveň měli účastníci kurzu úkol zformulovat argumenty proti nejčastějším předsudkům o stáří, s využitím učiva z předchozích dílen a přednášek.

Pomůcky:
- psací potřeby, fixy, nafukovací balónky, provázek

1. Jaký je slovotvorný původ slova předsudek? Napište slova příbuzná.

 • Předsudek - předem učiněný nebo tradovaný pochybený závěr nebo zaujatý ustálený názor, chovat se bez předsudků - bez ohledu na společenské formy (SSČ). Před - sudek - soudit - přemýšleti, sudovati - mysliti si, umíniti si, sudba - osud, z ruštiny (Václav Machek, Etymologický slovník j. č.)
 • Stereotyp - navyklý ustálený úkon, způsob reagování, jednání (SSČ)
  • zevšeobecňující mínění a hodnocení toho, k čemu se vztahuje
  • není výsledkem přímé zkušenosti, je přebírán a udržuje se tradicí
  • předsudek vnímán jako negativní stereotyp

2. Jaké jsou významy slov, která jste napsali? Jaké situace vám evokují?
3. Zamyslete se, jestli (a jaké) existují předsudky vůči profesním, etnickým či zájmovým skupinám, do nichž patříte. Jsou vaše vlastnosti v souladu s obsahem předsudku?
4. Pokuste se formulovat nejčastější stereotypy nebo předsudky o stáří.
5. Zapište je na nafukovací balónek. Je možné nalézt podobnost mezi předsudky a balónkem?

Stáří = moudrost
Stáří nic nepotřebuje
Stáří = odchod do důchodu
Staří lidé si pořád na něco stěžují
Staří zabírají místo mladším
Stáří = nemoc, nemohoucnost
Staří volí komunisty
Staří mají plno času
Staří jezdí tramvají ve špičce

6. Hledejte a formulujte argumenty proti těmto předsudkům tak, aby byly použitelné při výuce, například když se daný předsudek objeví v diskuzi s žáky.
7. Balónek s předsudkem, proti kterému skupina nalezla argumenty, lze píchnout = předsudek splaskne.

Příloha Pořád jsem to já
Pracovní list je vytvořen ke stejnojmenné výstavě, kterou uspořádala Diakonie ČCE v roce 2005. Předpokládám, že se stejně dobře dá využít k úvodu a reflexi lekce, hodiny nebo projektu o stáří. Jednotlivé formulace otázek jsou vázány na původní doprovodné texty k výstavě a dají se upravit dle cílů vaší výuky.

Postup při práci s pracovními listy:
1. pracovní list si žáci vyplní před výstavou/zahájením tématu;
2. pracovní list vypracují na výstavě - může být vynechán, pozměněn dle potřeby;
3. pracovní list vypracují na závěr výstavy/tématu.

Následuje reflexe

 • Co mne překvapilo?
 • Co se mi líbilo/nelíbilo?
 • Co jsem si uvědomil?
 • Co mohu udělat/neudělat pro to, aby se představy o mém stáří naplnily/nenaplnily?

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf28 kBPracovní list - Pořád jsem to já
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 07. 2008
Zobrazeno: 9204krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VEVERKOVÁ, Marie. Předsudky a stereotypy o stáří. Metodický portál: Články [online]. 30. 07. 2008, [cit. 2020-07-16]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2468/PREDSUDKY-A-STEREOTYPY-O-STARI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.