Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Povrch, vodstvo, města a vyvození pojmů počasí...

Ikona prakticky

Povrch, vodstvo, města a vyvození pojmů počasí a podnebí ve 4. ročníku

Ikona prikladIkona hodina
Autor: Lenka Šnapková
Anotace: Příspěvek je praktickým popisem vyučovací hodiny vlastivědy. Vyučovací jednotka je rozdělena na část opakovací (prohloubení učiva Povrch, vodstvo a města ČR), dále na část osvojování nového učiva (pojmy počasí, podnebí; praktická dovednost čtení v mapě). Žáci se učí kooperaci ve skupině.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Tabule, křídy, magnetická tabule, Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 4. ročník (autor H. Mühlhauserová), sada karet (rozstříhané názvy řek) pro práci na magnetické tabuli, slepá mapa - Vodstvo ČR, zkopírovaný materiál pro samostatnou práci, sada pojmů - části řeky + plastická hmota, nástěnná mapa ČR - oboustranná, v měřítku 1 : 375 000 (povrch + kraje ČR, na tuto mapu lze suchým zipem připínat části - kraje s městy, průmyslem a zemědělstvím), teploměr, učebnice Alter - Naše vlast, encyklopedie Obrázky Země (přeložena z francouzštiny), školní nástěnná mapa ČR v měřítku 1 : 350 000, žákovský sešit, žákovská příruční mapa v měřítku 1 : 1 200 000
Klíčová slova: mapa, pramen, města, podnebí, povrch, vodstvo, počasí, pohoří, pranostika, ústí

Cíl výuky:

* Žák určí polohu měst, vodstva a pohoří v krajině. * Žák zjišťuje vliv krajiny na život lidí. * Žák vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody (povrch, počasí a podnebí). * Žák samostatně pozoruje, porovnává a vyvozuje závěry - počasí a podnebí.
Vlastní popis praktického námětu

Vyučovací jednotka se dělí na část opakovací - aktivity vedoucí k prohloubení učiva Povrch, vodstvo a města ČR; a na část, která obsahuje motivaci k pojmům počasí, podnebí a jejich osvojení. Prakticky prohlubuje dovednost čtení v mapě, vyhledávání příslušných objektů. Formuje postoje ke kooperaci ve skupině, cílem je úspěšné splnění společného úkolu.

Dílčí výstup
 • Žák určí polohu měst, vodstva a pohoří v krajině.
 • Žák zjišťuje vliv krajiny na život lidí.
 • Žák vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody (povrch, počasí a podnebí).
 • Žák samostatně pozoruje, porovnává a vyvozuje závěry - počasí a podnebí.
Příspěvek ke klíčovým kompetencím
 • Žák používá a rozumí základním literárním pojmům - pranostika.
 • Žák pracuje ve skupině - rozvíjí se jeho schopnost spolupracovat a respektovat druhé.
 • Žák propojuje poznatky ekologické, přírodovědné a jazykové.
 • Žák zlepšuje pracovní návyky při samostatné práci.
 • Žák dodržuje plnění povinností u společných úkolů.
Opakování - Vodstvo (části řeky)

Na tabuli jsem nakreslila obrázek, který znázorňuje jednotlivé části toku řeky. Na vedlejší magnetické tabuli byly kartičky s názvy (např. pramen, ústí), které děti přilepovaly plastickou hmotou do příslušné části obrázku (viz příloha - obsahuje nákres obrázku i pojmy, které lze zapsat na karty).

Hledej názvy osmi řek ČR

Názvy řek jsem rozstříhala po slabikách, na karty jsem nakreslila obrázky ryb, které tyto slabiky obsahovaly. Žáci hledali a skládali názvy řek (jedna ryba = jedna slabika).

 • VL-TA-VA
 • MO-RA-VA
 • BE-ROUN-KA
 • SÁ-ZA-VA
 • OH-ŘE
 • DY-JE
 • LA-BE
 • OD-RA
Skupinová práce - zakreslení řek do slepé mapy

Předešlé aktivity jsme využili pro skupinovou práci. Zadání bylo na tabuli. 1., 2., 3. skupina zakresluje do zkopírované slepé mapy čtyři řeky - Vltava, Morava, Berounka, Sázava; 4., 5., 6. skupina - Ohře, Dyje. Odra, Labe. Vše jsme nakonec zkontrolovali na školní nástěnné mapě.

Samostatná práce

Žáci pracují se zkopírovaným materiálem. Jejich úkolem je vypsat k pohořím nejvyšší horu. U nejvyšší hory ČR píší i kótu. Mohou používat mapy k učebnicím i svou příruční mapu.

 • Krkonoše - Sněžka 1 602
 • Jeseníky - Praděd
 • Beskydy - Lysá hora
 • Orlické hory - Velká Deštná
 • Šumava - Plechý
 • Krušné hory - Klínovec

Na závěr jsme práci společně zhodnotili, informace se dále upevňují.

Rébus - města

Na tabuli je napsáno deset měst ČR, která mají žáci rozluštit:

 • AAHRP - Praha
 • BONR - Brno
 • TRAVAOS - Ostrava
 • ZELPŇ - Plzeň
 • OMOLUCO - Olomouc
 • CLERIEB - Liberec
 • ECHARD KLOÁVÉR - Hradec Králové
 • ÉSKČE JOBEDCĚIUV - České Budějovice
 • ÚTSÍ DAN ABLEM - Ústí nad Labem
 • ACIBUDRPE - Pardubice

Po rozluštění jde žák k nástěnné mapě, kde příslušný kraj s městem přilepí suchým zipem. Mapa je koncipována již na procvičení řazení krajů. Žáci s tímto vzdělávacím obsahem ještě nepracují. Abych mohla této pomůcky využít, operuji tedy s pojmem město a jeho okolí, což mi velice zjednodušeně v této fázi vyučovacího procesu nahradí pojem kraj. Dílčím výstupem je určení polohy města v krajině.

Doplňovačka - motivace k novému učivu

Řešíme ji společně. Znění je v příloze.

Počasí, podnebí - vyvození pojmů

Metodou rozhovoru chci po dětech sestavení osnovy - dílčích pojmů, které nám přiblíží náplň tématu (dílčí výstup - žák pozoruje, porovnává a vyvozuje závěry o počasí a podnebí) - co ovlivňuje počasí (teplota, vodní srážky, sluneční svit, vítr). Ukazujeme si teploměr a říkáme si, co jím měříme, pouštíme vodu (jak se projevuje v ovzduší), rozsvítím světlo (počasí ovlivňuje sluneční energie), ptám se, co proudí oknem do místnosti (vítr). Osnova je zapsána na tabuli, zapíši však do ní bod navíc - meteorologickou stanici. Žáci mají rozhodnout, zda stanice také ovlivňuje počasí venku. Dále si připomeneme, že měření teploty se provádí již několik století. Pak vyvodím pojem podnebí - opakující se souhrn počasí na určitém místě. Prohlédneme si podnebné oblasti ČR na mapě z učebnice.

Pranostika - integrace s Literární výchovou

Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje. Vysvětlíme si toto rčení.

Práce s učebnicí a encyklopedií Obrázky Země

V učebnici si společně prohlédneme typy značení počasí (např. déšť, sníh ap.). Informace doplním o čtení hesel z encyklopedie - sníh, duha a vítr. Děti si značky zakreslí do sešitu za domácí úkol a budou tři dny sledovat počasí a přenášet do tabulky příslušné kódy i stupně celsia, které vystihují počasí určitého dne (např. déšť, sníh, polojasno, zataženo, vítr ap.). Vše směřuje k výstupu, kdy žák prakticky využívá získaných poznatků při pozorování přírody, analyzuje a vyvozuje závěry o počasí ve svém bydlišti v určitém ročním období a jeho vlivu na život obyvatel.

 

Příloha č. 1 - Nákres tabulí

obr.
1. obr.

 


Příloha č. 2 - Doplňovačka

obr.
2. obr.

 

 1. Území, z něhož vodu odvádí 1 tok.
 2. V povodí jaké řeky leží Ostrava.
 3. Nejznámější jezero na Šumavě.
 4. Největší povodí v ČR má řeka ...
 5. Název pohoří - nejvyšší hora je Lysá.
 6. Území, odkud voda odtéká do 1 moře.

Obrázek - části řeky

obr.
3. obr.

 


 

 

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat
 • Environmentální výchova - Základní podmínky života (ovzduší), vzdělávací obor Český jazyk a literatura - složka Literární výchova
Didaktická povaha příspěvku
 • Ucelená hodina vlastivědy, která zahrnuje procvičovací aktivity Vodstvo, pohoří, města ČR i aktivity na podporu výkladu nového učiva - Počasí a podnebí.
Forma výuky
 • Frontální, skupinová, samostatná práce žáků
Metoda výuky
 • Praktická (práce ve skupinách, samostatná práce, TV chvilka), rozhovor - vyvození pojmu počasí
Předpokládaný časový nárok
 • 1 vyučovací hodina
Nutné pomůcky a prostředky
 • Tabule, křídy, magnetická tabule, Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 4. ročník (autor H. Mühlhauserová), sada karet (rozstříhané názvy řek) pro práci na magnetické tabuli, slepá mapa - Vodstvo ČR, zkopírovaný materiál pro samostatnou práci, sada pojmů - části řeky + plastická hmota, nástěnná mapa ČR - oboustranná, v měřítku 1 : 375 000 (povrch + kraje ČR, na tuto mapu lze suchým zipem připínat části - kraje s městy, průmyslem a zemědělstvím), teploměr, učebnice Alter - Naše vlast, encyklopedie Obrázky Země (přeložena z francouzštiny), školní nástěnná mapa ČR v měřítku 1 : 350 000, žákovský sešit, žákovská příruční mapa v měřítku 1 : 1 200 000
Informační zdroje
 • Učebnice Alter pro 4. ročník, Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 4. ročník, encyklopedie Obrázky Země
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Ve třídě jsou 2 děti dyslektické a 1 žák s LMD, tito se zapojují do běžného vyučovacího procesu v hodinách vlastivědy, aktivita je využitelná i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Reflexe:

Povrch, vodstvo, města a vyvození pojmů počasí a podnebí ve 4. ročníku - vyučovací hodina
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 05. 2005
Zobrazeno: 27430krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠNAPKOVÁ, . Povrch, vodstvo, města a vyvození pojmů počasí a podnebí ve 4. ročníku. Metodický portál: Články [online]. 20. 05. 2005, [cit. 2020-09-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/237/POVRCH-VODSTVO-MESTA-A-VYVOZENI-POJMU-POCASI-A-PODNEBI-VE-4-ROCNIKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jana KneřováVloženo: 16. 02. 2010 06:48
K části počasí můžete využít obrázků z naší Wiki:http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Po%c4%8das%c3%ad
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.