Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kolik skoků měří tělocvična?

Ikona prakticky

Kolik skoků měří tělocvična?

Ikona zkusenost
Autor: Petr Polívka
Spoluautor: Monika Lopriasová
Anotace: Článek je zaměřen na objevování možností rozvoje matematické a digitální gramotnosti ve vyučovací hodině TV pomocí netradičních úkolů, které si žáci mohou sami navrhnout.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 1. stupeň » Tělesná výchova » 2. období » změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: matematická gramotnost, digitální gramotnost, PPUČ, 1. stupeň ZŠ, tělesná výchova, kreativita žáků

V rámci projektu PPUČ, který se zaměřuje na rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v jednotlivých vzdělávacích oborech, a jeho pravidelného setkávání v podobě společenství praxe (v tomto případě pro 1. stupeň), jsme se rozhodli zaměřit část programu na tělesnou výchovu. Učitelky ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice se chopily nabídnuté příležitosti a se svými žáky si některé aktivity samy vyzkoušely.

Ptáte se jak?

Jako společné téma napříč vzděláváním na 1. stupni bylo vybráno téma: „Znám místo, kde žiji“. Pro tělesnou výchovu si ho v tomto případě upravily na místo s tělesnou výchovou nejvíce spojované, a to na tělocvičnu.

Žáci 3.–5. třídy dostali nejprve za úkol načrtnout si tabulku, do které budou při měření v tělesné výchově zaznamenávat různé „disciplíny“ a „parametry“. Na tom, co by se v tělocvičně mohlo odhadovat, měřit či počítat, se domluvily učitelky společně se žáky. Důležité bylo, aby si většinu „disciplín“ a „parametrů“ vymýšleli sami žáci.

Bylo velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem žáci vytváří tabulku tak, aby se v ní hlavně sami orientovali a jaké disciplíny si dokázali vymyslet.

Vymysleli např. změření délky tyče na šplh (pracovat měli ve dvojicích, jeden vyšplhá s metrem na vršek tyče, druhý přidrží metr u země; pro kontrolu se vždy vystřídají), délku a šířku tělocvičny, kterou změří ve skocích snožmo „žabáci“. Nejprve si změří jeden skok metrem, následně přeskáčou celou tělocvičnu a nakonec počet skoků vynásobí změřenou délkou skoku. Dopracují se tak k délce tělocvičny v cm, kterou ještě převedou na metry. Obdobně jako délka tyče se může odhadovat a měřit délka žebřin, váha medicinbalu a délka skoku z místa s medicinbalem.

U dalších disciplín se mohlo měřit (či lépe odhadovat) v nestandardních jednotkách, jako třeba počet žabáků potřebných na zdolání 20 metrů nebo kolik žáků obejme středový kruh v tělocvičně. Žáci si prostě mohli vymyslet různé „disciplíny“ i prapodivné jednotky měření či odhadování.

Následné měření v tělocvičně proběhlo nad očekávání s nadšením. Žáci měli k dispozici metr, na němž byly hodnoty uvedeny v centimetrech. Bylo zajímavé sledovat, jaké žáci používali jednotky a „aha efekt“ převodu jednotek z centimetrů na metry, protože tuto jednotku si společně stanovili na začátku úkolu.

Dále bylo velmi zajímavé zjištění při odhadování váhy medicinbalu. Žáci neměli vůbec žádný odhad, kolik co může vážit (klidně tipovali, že 2 kg medicinbal váží 8 kg). Jejich představa, do jaké vzdálenosti skočí s medicinbalem z místa, byla ještě horší. Neuměli ani odhadnout, jakou vzdálenost představuje např. 1 metr (odhadovali délku skoku většinou 3–5 metrů).

Po praktické části v hodině tělesné výchovy žáci 5. třídy vytvářeli tabulku v tabulkovém editoru, do které zaznamenali údaje z prvotně načrtnuté tabulky. Vytváření tabulky v tabulkovém editoru už znali, takže to pro žáky nebyl problém.

Úloha by šla jistě modifikovat i pro různé stupně vzdělání. Na druhém stupni by šlo zaměřit se i na jiné sportoviště než jen tělocvičnu, či zadat různé měrné jednotky pro zaznamenávání parametrů i disciplín, a tím procvičovat převody jednotek. V neposlední řadě si žáci mohou sami určovat disciplíny vhodné jejich věku, kondici a zájmům, a tím rozvíjet i jejich kreativitu.

Celkově byl tento úkol hodnocen velmi pozitivně. Žáci měli oživenou hodinu tělesné výchovy a využívali dovednosti z hodin matematiky a informatiky v nových kontextech a nezvyklé situaci z reálného života. Uvědomili si, že matematika je všude kolem nás, že to nejsou pouze čísla na papíře.

Na druhou stranu učitelky zjistily, že matematická a digitální gramotnost se dá objevovat a prohlubovat i v takových předmětech, jako je tělesná výchova, stačí pouze chtít.

 
 
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ II.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 02. 2019
Zobrazeno: 2248krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
POLÍVKA, Petr. Kolik skoků měří tělocvična?. Metodický portál: Články [online]. 05. 02. 2019, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/21990/KOLIK-SKOKU-MERI-TELOCVICNA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.