Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Asie – kolébka světových náboženství

Asie – kolébka světových náboženství

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Miroslav Soukup
Na příkladu Asie provedený základní přehled 6 největších náboženství světa. Přibližuje různorodost směrů lidské religiozity a umožňuje jejich porovnání z několika hledisek.

Průběh hodiny

Evokace
(5 minut/Σ5 minut), brainstorming

Učitel uvede žáky do problematiky náboženství:
„O Asii se říká, že je to nejen „kolébka kultur", ale i „kolébka (světových) náboženství". Pojďme se nejprve zaměřit na to, co vůbec lidé pod pojmem náboženství chápou. Co to je náboženství? Zkusme nejprve zjistit, co se vám při tomto slově vybaví ve vaší mysli."

Dva žáci jsou vybráni k tabuli, aby zapisovali asociace svých kolegů. Učitel uděluje slovo žákům, kteří mají chuť se vyjádřit, nebo zapojuje do činnosti i ty, kteří se nehlásí.

Uvědomění si
5 minut/Σ10 minut, heuristický rozhovor

Učitel položí tyto otázky:

  • „Pokud je zde někdo věřící a nepříčí se mu, aby pověděl ostatním, co pro něj jeho náboženská víra znamená, má prostor."
  • „Definic pro fenomén náboženství je velká spousta, většinou jsou složité. Dokáže někdo z vás nějakou jednoduchou definici vyslovit?"

Pokud se žáci nevyjádří nebo (pravděpodobně) nebudou jejich definice přesné, učitel připojí svou definici, která by měla být zapsána do sešitu:

Náboženství je ucelený soubor představ lidí o tom, co člověka přesahuje, o nadpřirozeném.

Následuje učitelův komentář k hlavní aktivitě hodiny:
„Přestože náboženská víra nepředstavuje pro většinu obyvatel naší vlasti nic příliš podstatného (60 % obyvatel se k žádnému náboženství nehlásí), většina světové populace věřící je. Uvědomit si a pochopit význam náboženské víry pro jiné lidi patří k obecnému vzdělání a jednotlivci velmi usnadňuje orientaci v dnešním světě, kde se často mísí různé kultury i náboženské skupiny. Využijme toho, že všechna světová náboženství vznikla v Asii, o níž se právě učíme, a zkusme zjistit o těchto náboženství alespoň základní informace."

Zadání
5 minut, vlastní skupinová práce 12 minut/Σ27 minut
skupinová práce řízená, metoda skládankového učení (jigsaw) - sběr dat

V další fázi dojde k rozdělení žáků na skupiny tak, že učitel dá každému žákovi papírek se jménem některého ze starověkých římských bohů a číslem. Žáci se sejdou nejprve podle čísel, aby se seznámili a později se našli (kdyby některý z členů skupiny do té doby ztratil lístek). Ve třicetičlenné třídě se vytvoří 5 tzv. domovských skupin po 6 členech. V každé skupině jsou žáci, kteří měli na lístečku uvedené stejné číslo, ale každý z nich zastupuje jiného boha. Bohové mohou být například: Neptun, Venuše, Merkur, Mars, Pluto a Jupiter.

Žáci si vyslechnou zadání skupinové práce. Všichni žáci mají v jejím průběhu zjišťovat informace ne pouze o jednom, ale o všech náboženstvích. Specializace spočívá v tom, že z každého náboženství, zajímá každého z bohů prozatím pouze jeden aspekt. Neptunové budou zjišťovat pouze informace o posvátných místech každého náboženství. Venuše se mezitím seznámí se základními údaji o každém náboženství. Merkury v téže době zaměstná osvojování si základních věroučných bodů. Marsové budou studovat výzdobu svatyň, chrámů a náboženskou symboliku. Plutové se naučí rozdělení každého z náboženství na různé proudy a směry. O náboženské svátky a zvláštní znaky každého z náboženství se budou zajímat Jupiterové.

Následuje vytvoření tzv. expertních skupin, složených z žáků (jeden z každé předchozí skupiny), kteří mají na lístečku uvedeného stejného římského boha. Např. všichni Neptunové se stále drží při sobě a jsou spolu u jednoho stanoviště. Stanoviště se nacházejí v prostoru učebny a je zde vždy přilepen papír se strukturovaným přehledem o jednom z náboženství. Doba pobytu u každého stanoviště je cca 2 minuty. Žáci mohou k lepšímu zapamatování údajů využít poznámkový blok či sešit a psací náčiní. Kapitoly na papírech umístěných na stanovištích jsou zřetelně nadepsané, proto žáci nemusí „své" informace dlouho hledat a mohou celé dvě minuty využít k zaznamenání údajů, které jsou pro ně důležité.

Učitel určí počáteční stanoviště pro každého z bohů a směr, kterým se bude postupovat k dalšímu stanovišti. Práce může začít a pokračuje tak dlouho, dokud se skupiny nevystřídají na všech stanovištích.

Reflexe
8 minut/Σ35 minut
skupinová práce neřízená metoda skládankového učení (jigsaw) - předávání dat („učíme se navzájem")

Po skončení předchozí aktivity se expertní skupiny rozchází opět podle čísel do skupin původních. Během pěti minut si mají vzájemně předat zjištěné informace. Učitelem není předem stanoveno, jak při této činnosti mají postupovat. Způsob si volí každá skupina samostatně.

Zhodnocení shrnutí: Učitel přeruší výměnu informací a zjišťuje, jak si členové každé skupiny předávali informace. Nejsmysluplnější samozřejmě nebylo, aby si vzal slovo každý z bohů a předával najednou své informace ke všem náboženstvím. Správný postup byl, aby k danému náboženství hovořil každý ze svého pohledu a vytvořily se vazby.

10 minut/Σ45 minut
řízená práce ve skupinách, metoda - Vennovy diagramy

Poslední úkol - syntéza:
Učitel rozdá do každé skupiny předkreslený formulář Vennových diagramů. U každého kruhu je uveden název jednoho z monoteistických náboženství (judaismus, křesťanství, islám). Zatímco žáci pracují, vyučující si na tabuli připraví podobný náčrt, oblasti průniku kruhů zvýrazní a napíše do nich plus. Skupiny mají za úkol na základě zjištěných faktů vyhledat společné znaky tří monoteistických náboženství a společné znaky pro všechny z nich zapsat do průniku všech kruhů. Společné znaky dvou náboženství mají uvést do oblasti, kde se protínají jejich digramy, a do zbylé části kruhů napsat to, co je pro dané náboženství typické, ale není společné s ostatními. Před zahájením činnosti, učitel upozorní žáky na to, že bodovat se budou pouze znaky v průnicích. Na konci hodiny se Vennovy diagramy vyberou, učitel je vyhodnotí a na příští hodině rozebere a doplní. Poté nechá prostor pro dotazy.

Ověření výukových cílů:

  • cíl kognitivní: skupinově - Vennovy diagramy, individuálně: didaktický test
  • cíl postojový: esej
  • cíl psychomotorický: v průběhu činnosti shrnutí práce expertních skupin v domovské skupině

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek