Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hodnocení žáků ve školním vzdělávacím programu...

Hodnocení žáků ve školním vzdělávacím programu ZŠ Gajdošova II

1. Hodnocení známkou podle daných kritérií hodnocení ve druhém období a na 2. stupni

Od 4. ročníku hodnotíme ostatní předměty (kromě výchovných) známkou, s tím, že jsou přesně daná kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení jsou nastavena zvlášť pro čtvrtý až pátý ročník a zvlášť pro druhý stupeň.

Využíváme elektronickou žákovskou knížku, do které pedagog zapíše, kolik bodů za kterou práci mohl žák získat a kolik získal, vyjádří se to procenty. Každá aktivita má jinou „váhu“, takže výsledná známka není průměrem známek, ale vychází z procentuálního výsledku za všechny oblasti hodnocení. Naším společným cílem bylo to, aby se žáci nevyhýbali testům a dalším pracím, které se hodnotí. Proto je ve specifických kritériích předmětů srozumitelně popsáno, co a jak je nutné splnit.

Rodiče žáků mají do elektronického systému samozřejmě přístup. Snažíme se, aby byli co nejvíce informováni a vtaženi do dění ve škole. Součástí systému je tzv. povinnostník (záznamník úkolů), takže rodiče vidí, jaká zadání má jejich dítě splnit a dokdy. Žáci mají k dispozici studijní materiály, kterými jsou prezentace, pracovní listy, zápisy hodiny vytvořené učitelem, ale také např. videonahrávky pokusu v chemii nebo fyzice. Tímto způsobem ulehčujeme výuku těm, kteří jsou nemocní nebo se z jiných důvodů nemohli výuky zúčastnit.

Chceme v žácích vypěstovat pocit osobní odpovědnosti za výsledky jejich práce a dobře je připravit i k dalšímu studiu. Proto je vedeme k tomu, aby samostatně požádali o to, co potřebují pro své učení. Učitelé mají pravidelné konzultační hodiny, v rámci kterých mají žáci možnost požádat o vysvětlení látky, které nerozumí, napsat opravu písemné práce či testu, dopsat test, který kvůli nepřítomnosti ve škole nesplnili.

Vzhledem k tomu, že jedním z „průkopníků“ specifických kritérií jednotlivých předmětů byl vyučující chemie, zde jako příklad uvedu právě kritéria tohoto předmětu uvedená v ŠVP.

Příklad č. 1: chemie; 8.–9. ročník

Žák má k dispozici:

 • učebnici chemie
 • další výukové materiály (prezentace, zápisy z hodin, doplňkové materiály), má od vyučujícího na výukovém serveru Aristoteles
 • pokud doma nemá počítač a přístup na internet, má možnost s ním pracovat každý den po vyučování ve škole
 • svůj sešit – musí v něm mít nadpisy témat, která probíráme, a datum – ostatní záleží pouze na něm, je to jeho sešit a vede si ho tak, jak mu to nejlépe vyhovuje
 • někdy dostává k procvičení pracovní listy, kde si může vyzkoušet, jestli učivo správně pochopil
 • pokud mu něco není jasné, může se kdykoliv obrátit na učitele v době konzultačních hodin nebo si s ním domluvit individuální konzultaci nebo mu prostě svůj dotaz poslat elektronicky prostřednictvím výukového serveru
 • potřebuje-li čerpat další informace, má možnost navštěvovat studovnu, kde je celá řada encyklopedií a materiálů

Povinnosti žáka:

 • pravidelně se do chemie připravovat, alespoň tím, že si přečte v učebnici kapitolu, kterou jsme posledně probírali; jeho úkolem je pochopit, co probíráme, a přemýšlet nad tím, o čem se učíme, a rozhodně se nemá učit nazpaměť souvislé texty, a to zejména, když jejich významu nerozumí a neumí je využít (výjimku tvoří zejména chemické názvosloví, kde se bude muset občas snažit naučit i něco zpaměti)
 • vést si svůj sešit, který má vyučující právo kontrolovat a hodnotit
 • nosit do výuky pomůcky (učebnice, sešit, složku s pracovními listy a psací potřeby – pero, tužku, pastelky, nůžky, lepidlo)
 • odevzdávat ke kontrole vypracované a logicky seřazené pracovní listy
 • vyřešit svědomitě drobné domácí úkoly a odevzdat je do odevzdávárny výukového serveru či v jiné požadované formě; je-li nemocen, domluví se ihned po příchodu do školy s vyučujícím na nových termínech a úkoly splní zpětně
 • kdykoli mu něco není jasné, má se zeptat nebo zajít za vyučujícím a domluvit si s ním konzultaci
 • splnit povinné projekty zadané vyučujícím, v opačném případě žák nebude z předmětu hodnocen

Co je hodnoceno:

 • znalosti faktů – písemné zkoušení a testy (žáci jsou předem informováni)
 • drobná písemná opakování z učiva minulé hodiny (pomněnky) – žáci nemusí být předem informováni,  nelze opravit
 • ústní zkoušení – bez předchozího informování, nelze opravit
 • praktické úkoly – praktická cvičení
 • vedení sešitu
 • vyplněné a seřazené pracovní listy
 • projektové a skupinové práce (např. prezentace, powerpointové prezentace, wordové práce, výukové plakáty)
 • aktivita v hodinách
 • samostatné domácí práce

 

Výborný

Žák získá při hodnoceních v součtu nejméně 85 % bodů.

Žák absolvuje všechny povinné testy, nemůže-li se jich z objektivních důvodů zúčastnit, sám si domluví s vyučujícím náhradní termín.

Úkoly plní pravidelně a věcně správně a předává je formou stanovenou vyučujícím. Svůj sešit má v pořádku a zapisovat si do něj informace mu nečiní potíže. Všechny pracovní listy a další doplňkové materiály má vždy v řádném termínu úplně vyplněné, věcně správné a logicky seřazené tak, aby věděl, ke kterému tématu se vztahují, a mohl je kdykoli použít při výuce.

Ovládá další pro chemii specifické dovednosti, zejména:

 • Ochotně a aktivně se podílí se na skupinových projektech. Jeho práce má pro skupinu velký přínos.
 • Výborně se orientuje v periodické tabulce prvků a je schopen ji maximálně využívat pro svoji práci.
 • Ovládá bezpečně a bezchybně chemické názvosloví na úrovni stanovené vyučujícím, a to jen s pomocí materiálů, které mu vyučující doporučí.
 • Je schopen samostatně zapisovat chemické rovnice a bezchybně se v nich orientovat.
 • Bez problémů je schopen provádět základní výpočty a výpočty z chemických rovnic a je schopen samostatně míchat roztoky požadovaného složení (9. ročník).
 • Je schopen samostatně vyhledat a v požadované formě zpracovat informace k vybraným chemickým prvkům a sloučeninám tak, že jsou věcně správné a odpovídají zadanému rozsahu; tyto informace je schopen odpovídající formou prezentovat; k prezentaci je schopen využít multimediální techniku.

Chvalitebný

Žák získá při hodnoceních v součtu nejméně 70 % bodů.

Absolvuje všechny povinné testy, nemůže-li se jich z objektivních důvodů zúčastnit, sám si domluví s vyučujícím náhradní termín. Svůj sešit má v pořádku a zapisovat si do něj informace mu zpravidla nečiní potíže.

Úkoly plní pravidelně, většinou věcně správně a předává je formou stanovenou vyučujícím.

Pracovní listy a další doplňkové materiály má většinou v řádném termínu úplně vyplněné, věcně správné a logicky seřazené tak, aby věděl, ke kterému tématu se vztahují, a mohl je kdykoli použít při výuce.

Ovládá další pro chemii specifické dovednosti, zejména:

 • Ochotně a aktivně se podílí se na skupinových projektech. Jeho práce je pro skupinu přínosná.
 • Základním způsobem se orientuje v periodické tabulce prvků a je schopen ji využívat pro svoji práci.
 • Ovládá bezpečně chemické názvosloví na úrovni stanovené vyučujícím, a to s pomocí materiálů, které mu vyučující doporučí. Pomoc vyučujícího je nutná jen občas.
 • Je schopen převážně samostatně zapisovat chemické rovnice a orientovat se v nich.
 • Základní výpočty a výpočty z chemických rovnic provádí jen s drobnými nedostatky, míchání roztoků požadovaného složení zvládá jen s drobnou pomocí vyučujícího (9. ročník).
 • Je schopen samostatně vyhledat a zpracovat informace k vybraným chemickým prvkům a sloučeninám tak, že neobsahují závažné chyby a jsou převážně věcně správné; tyto informace je schopen jen s menšími obtížemi prezentovat; k prezentaci je schopen využít multimediální techniku.

Dobrý

Žák získá při hodnoceních v součtu nejméně 50 % bodů.

Absolvuje nejméně 80 % povinných testů, nemůže-li se jich z objektivních důvodů zúčastnit, sám si domluví s vyučujícím náhradní termín. Ve svém sešitě má zapsaná data a témata hodin a snaží se zapisovat si do něj další informace. Snaží se odevzdávat v řádných termínech domácí úkoly. Má-li se zadanými úkoly problém, samostatně bez vyzvání vyučujícího využívá konzultačních hodin. Úkoly předává formou stanovenou vyučujícím.

Mívá problémy s včasným a úplným vyplňováním pracovních listů a dalších doplňkových materiálů. Často má problém s jejich řazením k jednotlivým tématům a jejich využitím při výuce.

Ovládá další pro chemii specifické dovednosti, zejména:

 • Podílí se na skupinových projektech a má snahu najít vhodnou roli ve skupině tak, aby jeho práce byla pro skupinu přínosná.
 • Pro správnou orientaci v periodické tabulce prvků vyžaduje zpravidla pomoc vyučujícího.
 • Ovládá základní chemické názvosloví na úrovni stanovené vyučujícím a s pomocí materiálů, které mu vyučující doporučí. Zpravidla je nutná pomoc vyučujícího.
 • S pomocí vyučujícího je schopen zapisovat chemické rovnice; orientace v nich mu činí zpravidla potíže.
 • Samostatně provádí jen nejjednodušší výpočty; výpočty z chemických rovnic provádí se značnými obtížemi a vždy vyžaduje pomoc vyučujícího; míchání roztoků požadovaného složení zvládá jen s asistencí vyučujícího (9. ročník).
 • Je schopen vyhledat a zpracovat informace k vybraným chemickým prvkům a sloučeninám; při zpracovávání informací spolupracuje formou konzultací s vyučujícím, aby omezil případné věcné chyby a z větší části splnil rozsah práce; tyto informace je schopen s pomocí vyučujícího prezentovat; k prezentaci je schopen využít multimediální techniku.

Dostatečný

Žák získá při hodnoceních v součtu nejméně 30 % bodů.

Domácí úkoly často zapomíná plnit nebo je neplní zcela vědomě. Vede si svůj sešit.

Pracovní listy má většinou jen částečně vyplněné nebo je nemá vyplněné vůbec a často neví, kam je založil, takže je jen s obtížemi může použít k výuce. Má problémy s vedením sešitu.

Další pro chemii specifické dovednosti:

 • Do skupinových prací a projektů neprojevuje většinou zájem se zapojit a jeho přínos pro skupinu je velice malý.
 • Bez vyučujícího prakticky není schopen využívat periodickou tabulku prvků.
 • Má závažné problémy se zvládnutím chemického názvosloví, ovládá jen názvy a vzorce nejzákladnějších látek a je nutná pomoc vyučujícího.
 • Má značné problémy se zápisem chemických rovnic a s orientací v chemických rovnicích.
 • Není schopen provádět výpočty z chemických rovnic; snaží se zvládnout jen nejzákladnější výpočty a namíchat roztok požadovaného složení mu činí velké potíže i s asistencí vyučujícího (9. ročník).
 • Při vyhledávání a zpracování informací k vybraným chemickým prvkům a sloučeninám musí spolupracovat s vyučujícím na odstranění závažných chyb; informace zpracovává jen v omezeném rozsahu; prezentuje s významnou asistencí vyučujícího; k prezentaci je schopen za pomoci vyučujícího využít multimediální techniku.

Nedostatečný

Žák získá při hodnoceních v součtu méně než 30 % bodů.

Domácí úkoly často neplní vůbec. Pracovní listy vyplňuje jen sporadicky, chybně a nemá v nich pořádek. Není schopen samostatně vést sešit.

Není schopen zvládnout specifické dovednosti předmětu chemie, což se projevuje zpravidla takto:

 • Nedaří se mu ani s pomocí zapojit se do skupinové práce na projektech nebo se skupinové práce účastnit zcela odmítá.
 • Periodickou tabulku není schopen používat.
 • Při vyhledávání a zpracování informací k vybraným chemickým prvkům a sloučeninám často nespolupracuje s vyučujícím, práce vykazuje mnoho závažných chyb nebo není vypracovaná vůbec. Prezentace není schopen vůbec nebo jen s hrubými nedostatky.
 • Není schopen zapisovat chemické rovnice ani s pomocí vyučujícího a není schopen se v nich orientovat.
 • Chemické výpočty nezvládá; roztoky není schopen míchat (9. ročník).
 • V názvosloví chemických látek se neorientuje.

Odložení klasifikace

Vyučující může rozhodnout o tom, že žák nebude hodnocen z chemie v řádném termínu a klasifikace bude odložena za podmínek, že jeho absence v hodinách chemie přesáhla 40 %, nebo za podmínky, že žák neabsolvoval alespoň 60 % hlavních testů a nemohl je vykonat v náhradním termínu nebo je konat odmítl.“

(vybráno z ŠVP)

 

Zdroje: ŠVP Základní školy, Brno, Gajdošova 3

Koncepce školy ZŠ Gajdošova 2016–2020

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám