Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Positive Ageing

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Naďa Holická
Spoluautor: PhDr. Jitka Tůmová --
Anotace: Výuková lekce je určena pro žáky od 6. ročníku ZŠ. Je zaměřena na téma starých lidí, dobrovolnictví a charity a je propojena s osvojováním anglického jazyka. Základ tvoří krátký text, který vychází ze skutečného příběhu. Aktivita podněcuje k zamyšlení nad životem seniorů a nad tím, kdo a jak je schopen pomáhat nezištně ostatním. Otázky k diskusi vedou žáky k tvorbě vlastního názoru a seznámení s klíčovými pojmy v anglickém jazyce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: vytištěný pracovní list
Klíčová slova: anglický jazyk, stáří, mezigenerační vztahy, senior, charita

Cílem aktivity je přiblížit žákům život seniorů, přivést je k pochopení potřeby seberealizace v jakémkoliv věku. Součástí je také snaha o odstranění bariér pro vytvoření pozitivních mezigeneračních vztahů s konkrétními osobami tím, že vede k zamyšlení nad životem starších lidí v okolí. Současně nenásilně v rámci příběhu aktivita upozorňuje na charitativní činnost a dotýká se i situace v zemích, kde je nedostatek prostředků k uspokojení základních životních potřeb.

Jazykovým cílem je identifikace neznámých pojmů, vyhledání jejich významu a vysvětlení odpovídajícím způsobem spolužákům. Aktivita je pro žáky náročnější a vyžaduje porozumění větnému a mezivětnému kontextu.

V textu se objevují slova z vyšší jazykové úrovně, než je A1 a A2 (dle Společného evropského referenčního rámce). Jejich význam je však zřejmý z kontextu a případně se jedná o anglicismy, které jsou používány v českém jazyce (např. charity). Součástí aktivity jsou možné otázky k diskusi a příklad cvičení pro porozumění textu.

Lilian Weber is a 99 year old woman...

Lilian Weber is a 99 year old woman. She lives in a small village in Iowa. She has a big goal. She creates dresses for African children. She wants to create 1,000 dresses for African children by her 100th birthday. She helps support Little Dresses for Africa. It´s a charity that helps African children. Some very young African girls are responsible for raising the other children in their family. Lillian would like to show them to that the World and the other people cares about them. Lillian will probably never meet them.

At 99 years old, she is a great example of the difference we can all make no matter what our age.

List new words and find their meaning. Try to explain them to your classmates.

Discussion: read, say and write

 • What do you think this story is about?
 • How did reading this story make you feel?
 • What do you know about Lillian?
 • Do you know anyone like Lillian?
 • What are the most important ideas in this article?
 • Talk about an older person who inspires you.
 • Can you involve in charity? How?

Look and circle

1. Lillian helps children in

a) Iowa
b) Africa 

Lillian is going to create

a) 1,000 dresses
b) 100 dresses

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Role vzdělávání v přípravě na stárnutí a prodlužování lidského života .

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - [cit. 2014-9-12]. Dostupný z WWW: [http://inspirem.com/].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc30 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 10. 2015
Zobrazeno: 6459krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
3 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLICKÁ, Naďa. Positive Ageing. Metodický portál: Články [online]. 27. 10. 2015, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20411/POSITIVE-AGEING.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.