Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Určování kamenů podle popisu jejich vlas...

Ikona prakticky

Určování kamenů podle popisu jejich vlastností

Ikona inspirace
Autor: Pavlína Holcová
Spoluautor: Mgr. Jakub Holec Ph.D.
Anotace: V aktivitě se žáci učí výstižně popisovat horniny podle jejich barvy, tvaru, struktury, textury apod. Hlavním smyslem přitom není poznávat a pojmenovávat konkrétní horniny, ale spíše na základě pozorování horniny a jejího osahání vybrat ty vlastnosti a charakteristiky, které mohou dopomoci ke správné identifikaci.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Praktické poznávání přírody » aplikuje praktické metody poznávání přírody
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Fyzika
 2. Základní vzdělávání -> Chemie
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: různé horniny, papír, tužky, podložní desky s klipem (optimální)
Klíčová slova: geologie, hornina, kámen, neživá příroda, vlastnosti hornin, struktura a textura hornin

Horniny obecně pro většinu z nás nejsou zrovna nejzajímavější objekty k pozorování. Ostatně se od nich nedá očekávat příliš pohybu a z časového měřítka lidí jsou téměř neměnné. Pokud třeba při terénních úpravách zahrádky narazíme na kámen, jen málokdo z nás ho bude někomu dalšímu popisovat slovy: ,,Narazil jsem na středně zrnitou magmatickou horninu s krásnými porfyrickými vyrostlicemi růžových až světle červených živců, našedlým křemenem a tmavou slídou.“ Cílem této aktivity není žáky naučit se vyjadřovat výše uvedeným způsobem, ale spíše na základě pozorování dokázat obstojně popsat danou neživou přírodninu podle zjevných vlastností. Nakonec velký žulový ,,balvan“ může pro případnou terénní úpravu zahrádky představovat podstatně větší problém, než třeba dobře štípatelná břidlice či drolivá opuka.

 1. V průběhu terénní vycházky necháme žáky, aby nasbírali co nejvíce různě vypadajících kamenů. Může se přitom jednat i o stejnou horninu, která vypadá jinak (např. mléčný křemen a do oranžova zbarvený křemen, zaoblený svor z potoka či nezaoblený svor u cesty). Všechny nalezené horniny si na vhodném místě vyskládáme a vybereme ty nejvíce odlišné v počtu, který odpovídá celkovému počtu žáků ve skupině.
 2. Vyzveme každého z žáků, aby si vybral jeden kámen a ostatním ho popsal na základě pozorovaných vlastností jako je barva, tvar, textura, struktura apod.
 3. Poté si kameny od žáků opět vybereme a na vhodném místě je seřadíme jeden vedle druhého.
 4. Žáci si všechny kameny důkladně prohlédnou i osahají. Posléze kameny opět vyskládají na původní místo na zemi a v naprosté tajnosti si každý žák vybere jeden kámen, u kterého bude popisovat jeho vlastnosti. Nikomu se přitom se svým výběrem nesvěřuje.
 5. Po výběru oblíbené horniny si žáci do záznamového listu zapíší vlastnosti, kterými mohou nejlépe jejich tajně zvolenou horninu charakterizovat za použití co nejvíce možných detailů.
 6. Po několika minutách strávených heslovitým popisem zvolené horniny si žáci vytvoří dvojice. Úkolem každého žáka ve dvojici bude na základě vytvořeného popisu vlastností určit, o jaký kámen se jedná. Čím preciznější popis kamene žák od svého spolužáka dostane, tím snadnější může být výsledné určení. Není důležité konkrétní kámen přesně pojmenovat, ale spíše na základě detailního popisu a pozorování vyskládaných kamenů rozhodnout, který z nich nejvíce danému popisu odpovídá.
 7. Poté, co si žáci vzájemně vlastní kameny určí, tak je možné dvojice obměnit a určovací aktivita může dále pokračovat.
Autor díla: Glitch

V rámci této aktivity si žáci při popisu neživých přírodnin mohou všímat věcí, kterých by si za normálních okolností třeba ani nevšimli. Přitom se hravou formou seznámí se vzhledem konkrétních horninami a jejich vlastnostmi. Této znalosti pak mohou využít v rámci dalšího studie, kdy budou jednotlivé horniny určovat a pojmenovávat. Aktivita je uplatnitelná i v případě žáků 1. stupně základní školy, kteří se v rámci výuky dosud s horninami a nerosty nesetkali.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výuka geologie kreativně a prakticky.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Harvestable Resources Rock. [cit. 2015-7-31]. Dostupný z WWW: [https://openclipart.org/detail/209758/Harvestable%...].  
[2] - Harvestable Resources Rock Dullite 3. [cit. 2015-7-31]. Dostupný z WWW: [https://openclipart.org/detail/209751/Harvestable%...].  
[3] - Ilmenskie Rock Beryl Fore1. [cit. 2015-7-31]. Dostupný z WWW: [https://openclipart.org/detail/210038/Ilmenskie%20...].  
[4] - Ilmenskie Rock Sparkly Fore1. [cit. 2015-7-31]. Dostupný z WWW: [https://openclipart.org/detail/210059/Ilmenskie%20...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 31. 08. 2015
Zobrazeno: 4688krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLCOVÁ, Pavlína. Určování kamenů podle popisu jejich vlastností. Metodický portál: Články [online]. 31. 08. 2015, [cit. 2020-02-17]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20223/URCOVANI-KAMENU-PODLE-POPISU-JEJICH-VLASTNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.