Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Doba měst a hradů; husité

Ikona prakticky

Doba měst a hradů; husité

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Aisis o.s.
Anotace: Příspěvek nabízí inspiraci, jak obohatit výuku v rámci vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Žáci se účastní interaktivní výstavy, zapamatování informací je podpořeno interaktivností aktivity i vyplňováním pracovních listů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Exkurze
Nutné pomůcky: Pracovní list (viz příloha 1)
Klíčová slova: muzeum, výstava, středověk, husité

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Pracovní list Městského muzea v Poličce je průřezem učiva vlastivědy 4. ročníku a dějepisu 5. ročníku ZŠ. Materiál vznikl jako pomůcka k absolvování interaktivní výstavy. Je psán přitažlivou formou kvízů, časových řad, příkladů a doplňovacích úkolů. Spolu s prohlídkou hmotných exponátů může iniciovat samostatnou poznávací aktivitu žáka. Pomáhá tak k trvalejšímu uchování poznatků.

Záměr výstavy
Základním smyslem interaktivní výstavy Městského muzea v Poličce bylo přiblížit žákům učivo s pomocí muzejních exponátů. Naprostá většina předmětů přitom je určena k dotýkání, aby žáci mohli vyzkoušet jejich materiálové vlastnosti - váhu, povrchovou úpravu, někdy i funkčnost (zčásti se jedná o odolné originály, zčásti o kvalitní repliky).
V expozici zaměřené na středověk budí pozornost třeba kompletní dětské brnění, které si může vybraný žák obléknout. Pro ostatní je k dispozici množství přileb, kroužková košile s kapucí, dámské gotické klobouky a dívčí a chlapecké šaty. Děti si také mohou vyzkoušet většinu vystavených zbraní (cep, sudlice, meč, hákovnice), písařský pult, vrhcáby... Třídy mohou využít kostýmů a zbrojních součástí k sehrání krátké scénky z historie (např. založení města).

Organizace aktivit
Žáci v muzeu nejprve dostanou pracovní sešity. Zčásti je vyplňují na místě, zčásti ve škole a doma. Návštěva trvá 45 minut, nejdéle jednu hodinu. Výjimkou mohou být odpolední návštěvy výtvarných kroužků - jejich návštěvy zpravidla přesahují i dvě hodiny.

Autoři a partneři programu
Autor vzdělávacího programu muzea: David Junek
Spolupráce na programu: Středisko experimentální archeologie Villa Nova v Uhřínově, Dům dětí a mládeže v Poličce, brněnská muzea.
Spolupráce při přípravě pracovních listů: Jitka Junková (ZŠ TGM, Polička) a Jaroslav Jan Glose (ZŠ Na Lukách, Polička).

Program je realizován díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha.

Příloha 1 - Pracovní list Doba měst a hradů; husité

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence občanská – respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.
Mezioborové přesahy a vazby Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Organizace řízení učební činnosti skupinová
individuální
Organizace prostorová exkurze
Organizace časová do 45 minut
blok více hodin
Vyučovací metoda aktivizující – heuristická
Nutné pomůcky a prostředky Pracovní list (viz příloha 1)
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf184 kBPracovní list Doba měst a hradů; husité
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 26. 02. 2008
Zobrazeno: 8478krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Doba měst a hradů; husité. Metodický portál: Články [online]. 26. 02. 2008, [cit. 2019-12-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2016/DOBA-MEST-A-HRADU-HUSITE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.