Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Podpora technického vzdělávání na základních...

Podpora technického vzdělávání na základních školách v Pardubickém kraji - aktualizovaná verze

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jana Smetanová
Na základě nedostatku kvalifikovaných pracovníků pro technické profese přistoupil Pardubický kraj k opatřením, pomocí nichž informuje žáky a jejich rodiče o vývoji na trhu práce. Pardubický kraj řeší otázky kariérového poradenství s výchovnými poradci na základních školách, a to za spolupráce jednotlivých firem, středních škol a v neposlední řadě i úřadů práce.

Na základě nedostatku pracovníků pro technické profese se rozhodl Pardubický kraj prostřednictvím Rady Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělání a zaměstnanost pomoci základním školám s realizací vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, konkrétně tematického okruhu Svět práce.

Vzdělávací obor Člověk a svět práce by měl být zařazen do učebních osnov školního vzdělávacího programu základních škol na 1. i 2. stupnizákladního vzdělávání. Časová dotace pro tento vzdělávací obor je na 1. stupni pět hodin, na 2. stupni následně tři hodiny. Ze vzdělávacího oboru je možné vytvořit samostatný vyučovací předmět, povinně se však škola musí věnovat tematickému okruhu Svět práce. Dále škola vybírá minimálně jeden další tematický okruh, a to na základě materiálních, organizačních a personálních podmínek školy, rovněž tak i podle zájmu žáků. Tematický okruh (tematické okruhy), který si škola vybere, musí realizovat v plném rozsahu (není možné naplnit pouze některé očekávané výstupy z tematického okruhu). Vybrané tematické okruhy (včetně tematického okruhu Svět práce) je možné integrovat do jiných vyučovacích předmětů, případně je možné volit jinou formu realizace tohoto vzdělávacího obsahu - exkurze, besedy, projekty. Škola může také vyčlenit dotaci z disponibilních hodin na posílení různých forem realizace tohoto vzdělávacího obsahu.

Pardubický kraj má nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro technické profese, a to zejména ve strojírenství, stavebnictví, elektrotechnice a chemickém průmyslu. Firmy musejí zaměstnávat pracovníky ze zahraničí a řešit problémy s tím spojené. Zájem žáků, kteří se rozhodují o budoucím povolání, je stále orientován mnohem více na obory humanitní než technické a rodiče žáků nemají dostatek informací o vývoji na trhu práce a o změnách, ke kterým u jednotlivých profesí dochází, takže žákům stále doporučují zejména povolání, která znají z vlastní zkušenosti nebo z okruhu svých příbuzných a známých.

Informace z oblasti motivace žáků k volbě povolání jsme si v Pardubickém kraji ověřili vlastním šetřením mezi žáky 8. tříd základních škol. Žáci i rodiče potřebují více informací k volbě povolání, a to zejména v tištěné podobě, protože internet využívá pouze nízké procento rodičů. Málo jsou také využívány pedagogicko-psychologické poradny, poradenská střediska úřadů práce a funkce výchovných poradců, kteří jsou povinni řešit i otázky kariérového poradenství. Výchovní poradci ve školách však nemohou poskytovat rady o vývoji na trhu práce, protože informace nemají. Mnozí se již mnoho let nepodívali do prostředí firem a nová povolání vůbec neznají.

Pardubický kraj má proto vlastní projekt na podporu technického vzdělávání, kterým chce zvýšit zájem žáků o technické profese.

Veřejnost je informována o chybějících profesích na trhu práce prostřednictvím článků v tisku i letáků ve veřejné dopravě.

V květnu 2006 se 15 významných firem kraje prezentovalo v Domě techniky v Pardubicích v roli zaměstnavatelů. Poskytovaly informace žákům základních škol, středních škol i dospělým o možnostech práce, výdělků, benefitů, kariérového růstu i možnostech dalšího profesního vzdělávání a partnery jim byly i střední školy, které pro tyto firmy připravují absolventy. Zájemci zde získali přehled o tom, jaké je budoucí uplatnění po skončení studia a co firmy pracovníkům nabízejí.

Nyní na podzim akce pokračují, pouze v opačném pořadí - školy zvou firmy. Na přehlídkách středních škol v kraji, které mají tradici a jsou hojně navštěvované, se firmy staly partnery a opět se prezentují společně. Takže pokud si rodiče kladou otázku, co s jejich potomkem bude, zde mohou získat dostatek informací o studiu i možnostech budoucí práce.

Spolupráce v kraji probíhá při podpoře zájmu o technické profese mezi krajem, úřady práce, zaměstnavateli, základními a středními školami, Univerzitou Pardubice a veřejností.

Úřad práce v Pardubicích připravil pro žáky i dospělé JOBKINO, ve kterém si mohou prohlédnout různé profese a zjistit, co která práce obnáší, nebo se seznámit s prostředím firem a změnami, ke kterým v pracovním prostředí dochází. Lépe se pak mohou při hledání práce orientovat.

Informace o vývoji na trhu práce také dostávají výchovní poradci základních škol. Pardubický kraj pro ně 1x ročně - na začátku školního roku - pořádá na své náklady dvoudenní seminář, kde získají aktuální informace od Úřadu práce v Pardubicích, pedagogicko-psychologické poradny a zaměstnavatelů, kteří mezi ně přicházejí s prezentacemi svých firem. Nabízejí školám další spolupráci, a tak školy více jezdí na exkurze a zaměstnavatelé jsou do škol zváni na schůzky s rodiči, aby i jim při svých prezentacích dali informace o vývoji na trhu práce a nedostatkových profesích.

Exkurze do firem pro výchovné poradce ze škol uspořádal na jaře 2006 Pardubický kraj, aby se žáci sami podívali do výrobních firem. Pro všechny základní školy v kraji vyrobil kraj CD s prezentacemi firem, aby je vyučující mohli využívat při výchově k volbě povolání. Od počátku roku 2005 proběhlo také pět setkání ředitelů středních odborných škol, základních škol a zaměstnavatelů, na nichž si vyměňují své poznatky z přípravy žáků pro budoucí praxi a navazují další spolupráci. Pardubický kraj spolupracuje i se společností AMAVET, která pořádá soutěže pro technické talenty. Pro pracovníky základních i středních škol pořádá kraj 25. října setkání s pracovníky z univerzity z Philadelphie, která s AMAVETEM spolupracuje. Pracovníci univerzity seznámí účastníky semináře se svými aktivitami při vyhledávání a podpoře technických talentů.

Protože zájem žáků je třeba podchytit již na základních školách, podpořil kraj vznik a vybavení kroužků mladých techniků stavebnicemi řízenými počítačovými programy. Žáci si mohou sestavovat roboty a přes počítač je uvádět do pohybu. O vybavení kroužku požádalo 10 základních škol, které vybavení na počátku r. 2007 také dostanou.

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajistí kraj "kuchařku pro výchovné poradce". Poradna zpracuje podle dr. Hollanda typologie žáků a jejich vhodné budoucí profesní uplatnění, aby výchovní poradci mohli využít i těchto poznatků a žákům poradit podle toho, zda se např. hodí pro práci technickou nebo mají předpoklady pro obory umělecké.

V listopadu proběhne v Pardubickém kraji již podruhé Týden vzdělání dospělých, při kterém je veřejnosti zdarma nabízeno bezplatně 48 přednášek, seminářů a kurzů. Účastníky akce jsou i firmy, které se opět veřejnosti představí, ale ve všech čtyřech okresech kraje, i úřady práce, jejichž pracovníci připravili informace o rekvalifikačních kurzech a možnostech dalšího vzdělávání.

Projekt, jehož aktivity jsou financovány z prostředků Pardubického kraje, probíhá druhý rok. Letos se již mírně zvýšil zájem žáků o technické profese a po letech se podařilo otevřít i některé učňovské obory, o které dříve vůbec nebyl zájem. Přesná čísla budou k dispozici na konci října podle zahajovacích výkazů, které školy odevzdávají.

Pardubický kraj má nadstandardní spolupráci zejména s Úřadem práce v Pardubicích, takže společné organizování akcí i přístup k informacím přinášejí velmi dobré výsledky. Kraj má také jako jediný v republice zřízenu samostatnou funkci členky rady pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost. Proto se zaměstnatelnosti obyvatel, budoucí uplatnitelnosti žáků na trhu práce i spolupráci se zaměstnavateli při zajišťování kvalifikovaných pracovních sil intenzivně a s dlouhodobou koncepcí věnuje.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek