Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pojetí vzdělávacího obsahu oboru Přírodopis...

Ikona teoreticky

Pojetí vzdělávacího obsahu oboru Přírodopis - aktualizovaná verze

Ikona odbornost
Autor: Olga Doležalová
Anotace: Teoretický příspěvek vysvětluje pojetí vzdělávacího oboru Přírodopis v RVP ZV - jak nakládat se vzdělávacím obsahem oboru, jak pracovat s očekávanými výstupy, jak naplňovat průřezová témata.
Obor příspěvku:Přírodopis
Klíčová slova: člověk a příroda, přírodopis
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Vzdělávací obor Přírodopis je v RVP ZV součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda a jeho obsah je rozčleněn do osmi tematických okruhů. Každý z těchto okruhů obsahuje očekávané výstupy a učivo.

RVP ZV, na rozdíl od předchozích učebních dokumentů, neuvádí jako stěžejní část vzdělávacího obsahu učivo, ale očekávané výstupy. Ty jsou formulovány jako činnost, jejímž prostřednictvím žák prokáže zvládnutí vzdělávacího obsahu. Splnění očekávaných výstupů stanovených RVP ZV je pro školu závazné.

Se vzdělávacím obsahem oboru Přírodopis lze nakládat několika způsoby:

  • vytvořit samostatný předmět, který bude obsahovat pouze vzdělávací obsah oboru Přírodopis;
  • vytvořit předmět, který bude vycházet především ze vzdělávacího obsahu oboru Přírodopis a zároveň bude obsahovat tematické okruhy nebo jen některé výstupy ostatních oborů (pozor, nemusí se jednat pouze o obory ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda);
  • celý vzdělávací obsah oboru Přírodopis lze integrovat do jednoho nebo více předmětů, které budou vycházet ze vzdělávacího obsahu i jiných oborů;
  • vytvořit ze vzdělávacího obsahu oboru Přírodopis více předmětů (i s případnou integrací).

Pro vzdělávací obsah oboru Přírodopis prakticky platí pouze jediné omezení: všechny očekávané výstupy uvedené v RVP ZV musí být splněny, a to v průběhu druhého stupně základního vzdělávání. Metody a formy výuky, distribuce očekávaných výstupů do ročníků, vyučovací předmět a jeho pojetí jsou zcela v kompetenci školy.

Další změnou oproti dosavadním učebním dokumentům je hodinová dotace. Rámcový učební plán stanovuje hodinovou dotaci pro celou oblast Člověk a příroda, a to 21 hodin (s možností využití i disponibilních hodin). Povinností je realizovat vzdělávací obsah vzdělávací oblasti ve všech ročnících 2. stupně základního vzdělávání. Záleží tedy zcela na škole, v jakých ročnících a s jakou hodinovou dotací to bude.

Jak pracovat s očekávanými výstupy

Očekávané výstupy jsou závazné a škola musí zajistit, aby jich žák dosáhl. Při jejich formulaci a při výběru učiva vycházeli autoři ze skutečnosti, že obor Přírodopis přímo nabízí nejen možnost předávání teoretických poznatků, ale i praktických cvičení, projektů a pozorování v terénu.

Výstupy jsou formulovány v obecné rovině a jejich rozpracování záleží jen na samotné škole. V učebních osnovách, které si vytváří škola, jsou výstupy konkretizovány učivem. Učivo uvedené v RVP ZV není závazné, je pouze doporučené. Škola je může redukovat nebo doplňovat podle svých možností. Avšak učivo, které uvádí ve svých učebních osnovách, již pro ni závazné je.

Jak naplňovat průřezová témata

Při tvorbě učebních osnov vycházejících ze vzdělávacího obsahu oboru Přírodopis se nabízí řada možností, jak naplňovat průřezová témata a jejich tematické okruhy. Průřezová témata jsou součástí RVP ZV a jejich zvláštností je, že nejsou definována žádným vzdělávacím obsahem. To proto, že slouží k rozvíjení postojů a hodnot žáka a prolínají celým vzděláváním. Povinností školy je naplnění všech tematických okruhů průřezových témat v průběhu základního vzdělávání.

Vzdělávací obsah oboru Přírodopis nabízí naplňování především těchto průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova (např. tematický okruh "rozvoj schopností poznávání" při laboratorních cvičeních; "seberegulace a sebeorganizace" při skupinové práci, projektu, laboratorních cvičeních), Multikulturní výchova (např. tematický okruh "lidské vztahy" a "etnický původ" lze včlenit do Biologie člověka) a samozřejmě Environmentální výchova, která se pojí k řadě očekávaných výstupů, dokonce k celému tematickému celku Základy ekologie.

Záleží ovšem na samotné škole a jejích podmínkách, která průřezová témata a jejich tematické okruhy, a jakým způsobem (projekt, praktická cvičení atd.), bude v rámci oboru Přírodopis naplňovat.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 01. 2008
Zobrazeno: 3799krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOLEŽALOVÁ, Olga. Pojetí vzdělávacího obsahu oboru Přírodopis - aktualizovaná verze. Metodický portál: Články [online]. 29. 01. 2008, [cit. 2020-08-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1931/POJETI-VZDELAVACIHO-OBSAHU-OBORU-PRIRODOPIS---AKTUALIZOVANA-VERZE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.