Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Exkurze do místního závodu

Ikona prakticky

Exkurze do místního závodu

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Alena Matušková
Anotace: Autorka popisuje výuku probíhající formou exkurze do výrobního závodu. Žáci tak získají představu o konkrétní výrobě, o technologických postupech, seznámí se s různými profesemi, což by mělo žáky vést k přemýšlení o vlastní profesní orientaci a postupné přípravě k ní.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Exkurze
Nutné pomůcky: Zápisníky a tužky.
Klíčová slova: exkurze, profese, práce, vzdělání, zaměstnanec, výrobek, suroviny
Dílčí výstup, který plníme
 • vytvoření představy o konkrétní výrobě v místním podniku
 • navození zájmu žáků o vlastní profesní orientaci a přípravu k ní
Činnosti předcházející exkurzi

V hodině předcházející exkurzi upozorníme žáky na plánovanou exkurzi. Je pravděpodobné, že o místním závodě, který chceme navštívit, mají již řadu informací. V rámci řízeného rozhovoru zjistíme rozsah těchto informací a utřídíme je, v případě nutnosti též korigujeme.

Žáky poučíme o bezpečnostních zásadách, které je potřebné dodržovat během exkurze, o časovém průběhu a vhodném oblečení.

Žáky rozdělíme do několika skupin a zadáme jim úkoly, které budou plnit během exkurze.

V závodě, který plánujeme navštívit, zabezpečíme předem přijetí a vhodného průvodce. Vhodná je předchozí osobní návštěva učitele.

V případě nároků na dopravu veřejnými prostředky zabezpečíme potřebné náležitosti. Je vhodné, aby se exkurze zúčastnili alespoň dva pedagogičtí pracovníci.

Vlastní exkurze

a) Přesun na místo.

Možné činnosti s předpokládanou kontrolou po návratu z exkurze a využitím v dalších vyučovacích hodinách:

 • náčrt trasy od školy k závodu s vyznačením nejvýznamnějších orientačních bodů a linií
 • odhady vzdáleností na určitých částech trasy
 • sledování dopravního ruchu na křižovatkách, hustoty silničního provozu, chování jeho účastníků
 • sledování a zapisování názvů dopravních značek
 • zaznamenávání pamětihodností podél trasy do připraveného schematického plánku
 • zaznamenávání příkladů vhodných a nevhodných zásahů lidí do životního prostředí, které lze sledovat na trase

b) Aktivity v závodě.

Frontálně:

 • úvodní seznámení se závodem a průvodcem
 • seznámení s výrobním programem
 • stručná informace o dodavatelsko-odběratelských vztazích
 • vlastní prohlídka závodu s postupným vysvětlováním základů technologického postupu při výrobě
 • diskuse se zaměstnanci nebo s vedením závodu

Práce skupin - každá skupina si z nabídnutých možností v hodině před exkurzí vybrala téma, ke kterému má zjistit co nejvíce informací během prohlídky závodu a diskusí se o to snaží.

Témata:

 • jak závod pečuje o své zaměstnance
 • jak je zabezpečeno, aby závod nenarušoval životní prostředí, jak jsou eliminovány negativní vlivy
 • jak závod spolupracuje s místní samosprávou, jak se podílí na životě obce
 • jaké má závod perspektivy, jak se bude asi vyvíjet
 • jaké různé profese se v závodě uplatňují, jak zaměřené pracovníky závod nejvíce zaměstnává
Závěr, shrnutí, návrat do školy

c) Aktivity po provedené exkurzi:

 • kontrola úkolů, které žáci plnili během cesty (dle konkrétního zadání)
 • úkoly týkající se dopravní situace a zásahů člověka do životního prostředí, ponechat jako témata některých dalších vyučovacích hodin
 • vlastní využití exkurze
Pracovní list - co jsme si zapamatovali z naší exkurze:

1. Navštívili jsme závod, jehož úplný a správný název je: __________________
2. Uveďte alespoň pět různých výrobků, které závod vyrábí: ________________
3. Nakreslete nějaký výrobek závodu:

Vyberte základní suroviny, ze kterých závod tyto výrobky vyrábí. Jejich názvy podtrhněte (učitel doplní seznam tak, aby odpovídal konkrétním potřebám): uhlí, železná ruda, mouka, vejce, kůže, písek, voda, ocel, litina, látky, kyseliny, barevné kovy, plastické hmoty, vápenec, tuha, dřevo, křemen, kaolín.

4. Napište několik míst, kam jsou dodávány výrobky závodu:

v místě bydliště - např. škola ________________________________
v místním regionu _________________________________________
v ČR ____________________________________________________
ve světě _________________________________________________

5. Podle předchozí odpovědi zvažte, jaký je význam závodu, zda místní, celostátní či mezinárodní. Správnou odpověď podtrhněte.

6. Doplňte věty:

V závodě se mi líbilo _________________________________________
Za nejsložitější část výroby považuji _____________________________
Zaujala mne především práce __________________________________
Až budu velký(á), chtěl(a)-nechtěl(a) bych v tomto závodě pracovat (nehodící se škrtněte).

7. Navrhněte, co by mohl závod zlepšit

a) v přístupu ke svým zaměstnancům: ___________________________ b) ve spolupráci s obcí, městem: ________________________________

Pracovní list využijeme jako zpětnou vazbu a kontrolu toho, co si žáci z exkurze zapamatovali, a jako východisko k následnému řízenému rozhovoru a diskusi zaměřeným k volbě povolání.

Hlavní body řízeného rozhovoru:

 • které profese v závodě pracovaly
 • které profese by jednotliví žáci chtěli v budoucnu vykonávat
 • jaké mají tyto profese podle nich přednosti, je na této práci i něco z jejich pohledu negativního
 • chtěli by pracovat v místě bydliště, v místním závodě nebo za prací někam dojíždět
 • musí každý pracovat, měl by každý pracovat
 • co je to vlastně práce
 • rozdíly práce duševní a fyzické, snižování těchto rozdílů s rozvojem vědy a techniky
 • je nějaká práce zbytečná nebo si vážíme každé práce
 • co budeme muset všechno umět, abychom mohli dobře vykonávat nějakou profesi
 • musí si zaměstnaní lidé dále doplňovat své vzdělání, proč

Učitel navozuje jednotlivé body rozhovoru, a pokud je to možné, nechá žáky, aby přešli ve volnou diskusi. Téma zaměřené na profesní orientaci vyžaduje dostatek času.

Další možnosti využití exkurze:

 • výstavka výrobků
 • zhotovení nástěnky ze získaných materiálů
 • napsání děkovného dopisu za umožnění exkurze
 • výroba drobných pozorností (např. vánočních přání) pro zaměstnance závodu
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 03. 2005
Zobrazeno: 7799krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MATUŠKOVÁ, . Exkurze do místního závodu. Metodický portál: Články [online]. 14. 03. 2005, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/193/EXKURZE-DO-MISTNIHO-ZAVODU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.