Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Chtěli bychom v naší obci postavit koupa...

Ikona prakticky

Chtěli bychom v naší obci postavit koupaliště

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Matušková
Anotace: Praktický příspěvek je zaměřen na popis jedné vyučovací hodiny, v jejímž průběhu žáci (na základě práce ve skupinách) zjišťují, co všechno je zapotřebí pro zbudování koupaliště v obci. Žáci se učí diskutovat nad návrhy, přednášet svá stanoviska a protinávrhy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Formy participace občanů v politickém životě
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Plánky obce, základní regionální informace (např. o kapacitách vodních zdrojů, ceně vody, majetkových poměrech v uvažovaných lokalitách, cenách pozemků atd.).
Klíčová slova: obec, argumentace, diskuse, koupaliště, stavba, odborník, pozitiva, negativa, protinávrh
Vlastní popis praktického námětu

Žáky je možné seznámit s plánovanou činností již v předcházející hodině a nechat jim tak možnost prodiskutovat řadu otázek, které souvisejí s problematikou, např. s rodiči.

Dílčí výstup, který plníme
 • žák posoudí význam prostředí v konkrétním místě
 • žák zváží a navrhne možné využití
 • žák je schopen uvažovat o pozitivních i negativních důsledcích navrhované činnosti
Motivace

Bylo krásné počasí a děti měly prázdniny. Ota a Jindra seděli na břehu místního potoka a rádi by se byli vykoupali. Jenže v potoce bylo velmi málo vody. A také o jeho čistotě mohli s úspěchem pochybovat. Přáli si, aby bylo v obci koupaliště.

Expoziční část hodiny

Problémové vyučování.
Charakteristika problému - co všechno by bylo zapotřebí, aby mohlo v obci koupaliště vzniknout. Na této činnosti se v případě realizace podílí řada odborníků. Také žáci budou pracovat v "odborných skupinách" zaměřených různými směry. (Výchozí situace je buď reálná nebo učitel udá základní situační podmínky ve fiktivním prostředí.)

Práce skupin:

a) Vzájemná diskuse ve skupinách a návrhy k daným tématům:

 1. skupina - hledání vhodného místa pro koupaliště, práce s plánem obce, zakreslení plánovaného koupaliště do plánu
 2. skupina - hledání zdrojů vody, její dostatečný přívod, čištění
 3. skupina - návrh velikosti koupaliště, vybavení
 4. skupina - finanční náležitosti, provozovatel
 5. skupina - zkoumá, zda vybudování koupaliště nějakým nevhodným způsobem nemůže zasáhnout do životního prostředí a života lidí obce
 6. skupina - pozitivní přínos koupaliště pro obec (koupání místních, zdroj vody v případě požáru, zvýšení přitažlivosti pro cestovní ruch, sezonní pracovní příležitosti apod.)

b) Změna složení skupin tak, že v nově vzniklých skupinách bude jeden "odborník" z každé skupiny předchozí (v případě menšího počtu žáků některá témata spojíme a vytvoříme nižší počet skupin). Nově vzniklé skupiny na základě různých informací, které přinesli jejich členové, připraví nejvhodnější návrh na zbudování koupaliště v obci. Hlavní body svého návrhu zpracují písemně.

c) Veřejné (v rámci třídy) přednesení a předvedení návrhů jednotlivých skupin prostřednictvím zvolených mluvčí. Oponentem je učitel, který dává protinávrhy a upozorňuje na těžkosti. Např. v případě, že koupaliště bude mít dané rozměry (délka, šířka, hloubka), bude mít tedy objem vody … m3. Protože cena za 1 m3 je u nás v současnosti … Kč, bude jedno napuštění koupaliště stát … Kč. V případě průtoku vody v množství l/hod to bude denně dalších … Kč atd. Navrhněte způsob, jak uhradit tyto náklady.

d) Vybrání nejvhodnějšího návrhu.

e) Diskuse nad vybraným návrhem. Žáci jsou rozděleni tentokrát na dvě velké skupiny - přívrženců a odpůrců stavby koupaliště. Dále mohou představovat různé zájmové skupiny žijící v obci (podnikatelé, ekologové, děti chtějící koupaliště, staří lidé, kteří mají zájem ve zmíněné lokalitě vybudovat park atd.). Mohou si i udělat vizitky, aby každý věděl, s jakým zástupcem hovoří. Navzájem diskutují nad návrhem, učí se přednášet svá stanoviska, protinávrhy, argumentují, učí se diskutovat kulturním a konstruktivním způsobem. Učitel diskusi řídí, v případě uspokojivého průběhu může stanovit jednoho žáka "starostou" obce a nechat řídit diskusi jím.

f) V případě zbylého času můžeme nechat žáky napsat "zprávu do místního tisku" o připravované stavbě koupaliště, pozitivech a negativech této stavby.

Závěr

Shrnutí výsledků a uvědomění si toho, co všechno jsme se dnes naučili. Zhodnocení práce třídy jako celku i jednotlivých skupin.

Obměny problémového úkolu: navrhujeme stavbu hřiště, nové továrny, obchvatu obce atd. Podle charakteru návrhu stanovíme příslušné skupiny "odborníků".

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 03. 2005
Zobrazeno: 8765krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MATUŠKOVÁ, . Chtěli bychom v naší obci postavit koupaliště. Metodický portál: Články [online]. 14. 03. 2005, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/192/CHTELI-BYCHOM-V-NASI-OBCI-POSTAVIT-KOUPALISTE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.