Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak se bránit reklamě na internetu - 2. díl
Odborný článek

Jak se bránit reklamě na internetu - 2. díl

Anotace

S nárůstem požadavků digitální gramotnosti se do škol dostává téma internetové reklamy z toho důvodu, aby žáci se při svém využívání ICT prostředků dovedli nástrahám online inzerce účinně bránit. Cílem tohoto příspěvku je integrovat průřezové téma Mediální výchova do výuky anglického jazyka. Druhý díl obsahuje aktivity, jak reklamu odhalit a jak se jí v digitálním prostředí bránit.

Media advertising and English - part II.

Obsahové cíle:

Poznat cíle reklamy - její důvod za účelem poskytnutí informace, prodeje  služby/výrobku nebo přesvědčení o názoru.

Zmapovat formy reklamy v našem okolí - seznámit se s různými typy reklamních míst a sloganů, poznat jejich funkce.

Zdůvodnit proč různé typy inzerátů v dané formě jsou zaměřené na specifickou cílovou skupinu.

Kriticky přistupovat k obsahu, zaměření i formátu reklamy, reklamního letáku či inzerátu v digitálních i tištěných médiích.

Chránit svá osobní data na internetu před zneužitím pro reklamu.

Jazykové cíle:

Build on the vocabulary connected with marketing, media and advertising.

Listening for specific information in an unknown text.

Internet security behaviour vocabulary: privacy setting, unsubscribe, user account.

Preposition enhancement – on the internet, on the wall, in our school, on the side of.., on a mobile phone,  in a newspaper.

Typy aktivit:

Vyučovací jednotka:

Věková skupina:

Pomůcky:

 

Poznámky:

Přiřazování, poslech, kritické myšlení, analýza, vyjádření názoru.

2 vyučovací hod (1. a 2. díl článku), pokud žáci v CLIL nikdy nepracovali: 3 vyučovací hodiny

12 – 14 let

PowerPoint, online interaktivní podpora Mediasmart, Worksheet 1.1, Worksheet 1.2.

Inter. - interakce, např. S - S párová, mezi dvěma žáky

Každá aktivita má přiřazenou očekávanou časovou dotaci.

2. vyučovací hodina z dvouhodinového bloku

1. Activity sheet 1.1., 10 min, Inter: S - S

Rozdáme žákům pracovní list s názvem Activity sheet 1.1 (ke stažení Lesson 1). Ve dvojicích žáci sepíší reklamy, které znají, s nimiž se již setkali v tištěných nebo elektronických médiích. Poté přiřadí reklamy pod odpovídající funkci (3 sloupce – prostěsdělovací – tell something you need to know, přesvědčovací – persuade you to buy a product, vysvětlující – put forward a point of view).

Rozdáme nakopírované kartičky z Activity sheet 1.2 (ke stažení Lesson 1), abychom mohli dobře aktivitu překontrolovat. Vyvoláme jednotlivé žáky, kteří sdělí: o jakou reklamu jde, případně ji přiblíží žákům, a žáci vyjadřují svůj názor zvednutím dané kartičky nad hlavu. Tím zjistíme, jaké měly jednotlivé dvojice nápady a k jaké funkci danou reklamu přiřadili.

2. Panel discussion (plenary): What do you think about advertising? 10 min, Inter.S - Ss

Agree or disagree?

Použijeme interaktivní online podporu nebo ofotíme do pracovního listu žákům.

Aktivitu začneme tím, že vyvoláváme žáky, aby přečetli nahlas jednotlivé výroky. Překontrolujeme porozumění výrokům. Vybereme 2 žáky, z nichž jeden bude představovat skupinu, co nesouhlasí s výroky, a druhý bude reprezentovat skupinu, jež s výroky souhlasí. Sednou si dopředu jako panel, každý z jedné strany stolu. Ostatní žáci si individuálně rozřadí výroky – postupně chodí dopředu k dané skupině nahlásit svůj názor alespoň na jeden z výroků. Žáci v panelu musí zapisovat ke každému výroku, kolik žáků třídy s daným výrokem souhlasí a nesouhlasí.

Na konci aktivity by se měl panel dohodnout podle demokratického většinového hlasování, v kterém sloupečku budou dané výroky. Výsledky nereprezentují názor panelu, ale názor většiny ve třídě. Panel poté prezentuje výsledky třídě k diskuzi.

Jako následující aktivitu by se měli žáci pokusit vysvětlit důvody – najít (alespoň česky) argumenty pro své přiřazení.

Follow-up: Vyberte tři výroky, se kterými žáci nejvíce souhlasí, a zjistěte zdůvodnění, např. hlasováním. Tak dostanete obrázek/zpětnou vazbu o tom, jak na reklamu většina nahlíží. Když zbyde čas, můžete rozšířit o volbu 3 nejméně věrohodných výroků - proč s nimi žáci nesouhlasí apod.

3. Ads on the World Wide Web, 30 min, Inter.:T – S, Ss - Ss

Podle zdatnosti třídy v Aj se rozhodneme, která slova z níže uvedené transkripce poslechu předučíme žáky. Aktivita staví na strategii poslechu, tzn. že žák nebude rozumět všemu, ale nebude mu to překážkou v porozumění zadání, které můžeme zjednodušit. Níže uvedená nahrávka z Youtube představuje autentický materiál, který není určen nerodilým mluvčím, a tudíž není upraven pro výukové účely či pro žáky, kteří mají angličtinu jako cizí jazyk. Z tohoto důvodu budeme poslech pouštět 3x a vždy budeme zvyšovat požadavky zadání o jeden stupeň na informace z textu.

Video „What does the ad say?“: https://www.youtube.com/watch?v=iRDy-2JkBtc

a) Internet vocabulary building - Elicit from pupils what they can do online: play games, find pictures, communicate with someone, send email, search for information, read articles, watch TV, call someone, sell or buy things, pay for something, upload pictures, download something, advertise,  enter personal details, fill in a form, etc.

Vysvětlíme, že angličani tyto aktivity (Internet) hodnotí jako AWESOME nebo COOL, a tím, že se pohybujeme na Internetu, zvyšujeme své digitální dovednosti = GET SMART.

b) Pre-view matching activity: Tabulku dáme k dispozici žákům buď po celou hodinu (správně přiřazenou sloužící jako slovník) nebo před samotným poslechem žáky seznámíme s některými obtížnějšími obraty. Žáci ve dvojicích přiřazují:

Remain

Unexpected or unusual/překvapující

Background

Phrase that identifies something/nápis (banner, reklamní nabídka)

Hint

Adults/dospělí

Fault

Mistake/chyba

Label

Stay/zůstat

Surprising

Small piece of info/nápověda

Wrinkles, gray hair, boldness

Signs of old age/znaky stáří (vrásky, šedé vlasy, pleš)

Game face (slang)

colour or surface that is behind something/pozadí

Grown-ups

When you are ready/být připraven

 

c) While-watching activites: Při prvním poslechu mají žáci uhodnout základní téma videa – internet advertising,  což by se jim s vizuální oporou mělo dobře podařit. Můžeme na tabuli napsat vícero témat, z nichž žáci jedno vybírají (world wide web, adults, technology, how to use a computer).

Při druhém poslechu rozdáme žákům několik hojně se opakujících slov z textu (např. ADVERT, GROWN-UPs, WEB) podle oddělení, skupin, či řad, jak žáci sedí. Úkolem je vždy se postavit, když zazní jejich přidělené slovo. Tato aktivita aktivizuje žákovskou dovednost poslechu pro vyhledání specifické informace z videa.

Před třetím poslechem zadáme, že budeme hledat tipy, jak nepropadnout reklamě na internetu. Žák heslovitě zapíše do tabulky.

Tip 1#

 

Tip 2#

 

Tip 3#

 

Tip 4#

 

Tip 5#

 

Tip 6#

 

Tip 7#

 

 

Zhodnocení aktivity: Prvně si žáci porovnají odpovědi ve dvojicích, pak učitel s celou třídou. Při zpětné vazbě je důležité rozebrat (i v Čj), co daný tip znamená.

Odpovědi:

Tip 1#

TALK TO EACH OTHER (teach parents and learn from them)

Tip 2#

SEARCH FOR THE SPONSOR (reklama = sponsored ad)

Tip 3#

SPOT THE AD and think (what the advert means, why is it there, IS IT TRUE?

Tip 4#

GET YOUR GAME FACE ON (ads can be part of a game, to be able to continue you can be asked to pay money!)

Tip 5#

ENTER YOUR REAL AGE  (when asked to prevent ads aiming at different age)

Tip 6#

REPORT YOUR OWN REGISTRATION TO PARENTS (if you are under 13, you have to report it to your parents)

Tip 7#

BRUSH UP YOUR PRIVACY (to control what you send and receive to www)

 

Transcript:

[You can do a lot of cool things online; get help with your homework, play games, find funny pictures of cats (here they go, laugh). Those cats are honey. But as with any technology it´s important to know how to use it. That´s why everyone needs to get smart about how ads on the Web work. Follow these top tips so that you remain a Master of Ads on the World Wide Web!  Kids,  it´s probably not surprising if grown-ups need help understanding  the internet. That´s why you should explain what you see online to adults. However, in spite of their faults, grown-ups can help you understand what you see. Adults can help you figure out when someone is trying to sell you something or when someone is trying to influence your feelings or when you have to pay for something you thought you were using for free. Being able to find answers to any question ever is what makes the internet so awesome.  But did you know that when you are searching for something online some of the listed sites have paid to be there? There is often a handy label that says „sponsored“. Try and spot the adverts;  here is the hint; they are all over the place. Ads help pay things online. When you do spot an ad, think about WHAT you´re seeing, WHY you might be seeing it, and IF it´s TRUE. Games have adverts too. There isn´t obvious that adverts are there, they are often presented in subtle ways, they make them look like a part of a game.. Sometimes the entire game itself is an advert! Ah, I tell you what – I once bought a two-hundred pounds of oysters and after playing the Willis the Walrus classic, it was truly an hour! Enter your real age online when asked. That way you won´t hear about boring grown-up things like wrinkles and grey hair, boldness.. Parents, these helps ensure that ads about these and other adult matters don´t bore your children to tears. If you are under 13, you have to let your parents know that you are entering your details into a website. One of the cleverest parts of the internet is all the stuff you can´t see that happens in the background. Your computer or phone constantly sends and receives data helping the right ads and other stuff reach you. Use the handy feature in your web browser to control the things you send and receive. Well, there you have it. Now that you know more how ads work online, you can be a master of the World Wide Web. Scared about these cats! Ha ha ha, he´s on the skateboard,  brilliant!].

d) After-watching activites: Discussion

 • Zeptáme se, zda je u nás stejné nařízení, které platí pro děti pod 13 let při zadávání osobních údajů do online prostředí a zda můžeme toto nějak korigovat.
  Odpověď: Ano (věk 13 let – vychází z legislativy USA a právního krytí provozovatelů soc. sítí v prostředí této legislativy). Je důležité, aby se speciálně na sociálních sítích vložily pravé osobní údaje, aby se zamezilo neadekvátnímu obsahu a reklamě, která může být žákům nabízena: alkohol, tabákové výrobky aj. Některé sociální sítě monitorují věk uživatelů, např. Facebook, který není určen pro děti pod 13 let, a tyto uživatele nahlásí (www.facebook.com/safety).
 • Zeptáme se, zda můžeme kontrolovat „privacy setting“ webových stránek nebo nějaké aplikace.
  Odpověď: Ano, na každém digitálním médiu můžeme nastavit oprávnění. Vždy můžeme reklamní spoty nebo nevyžádané maily vypnout, např. každý reklamní email by měl mít v zápatí „unsubscribe“. Většina operačních systémů umožňuje nastavit různé uživatelské účty – různou míru oprávnění pro různé uživatele (vhodné zejména pro členy domácnosti, kteří sdílí jeden společný počítač/notebook/tablet).

Více informací ohledně cílené placené reklamy a jak s ní zacházet lze najít na www.youronlinechoices.eu.

e) Follow-up: Na konec můžeme zařadit kulturní okénko z GB a přiblížit žákům anglickou kreslenou postavu/hru the Willis the Walrus.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Tereza Šmídová MBA

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 12. 2014
Druhá část inspirace s tématem metody CLIL a internetové bezpečnosti. Kvalitní podpora prostřednictvím odkazů na zahraniční zdroje a videa.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Předchozí díl:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení