Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Lidské tělo

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Táňa Kapinusová
Anotace: Příspěvek popisuje možnost, jak s žáky procvičovat pojmenovávání částí lidského těla i výrazů obličeje a změn pocitů a nálad.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: židle, obrázky nebo fotografie obličejů, balící papír, fixy, temperové barvy, izolepa, připínáčky
Klíčová slova: lidské tělo, mimika, obličej, pocit, emoce, pantomima

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Lidské tělo

Metodika je jednou ze závěrečných prací účastníků kurzu Osobnostní a sociální výchovy B, který je částí projektu „Dokážu to?". Autory jsou učitelé, kteří už využívají poznatků těchto výchov v praxi a dále se v nich chtějí zdokonalovat.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1. Pojmenování částí obličeje a těla

1. Seskupování v úvodní hře podle fyzických vlastností

1. Všichni sedí v kruhu, mění si místa podle pokynů (hnědé oči....)

1. Židle v kruhu

2. Změny částí obličeje při různých emocích - sociální vnímání

2. Obrázky obličeje - neutrální, úsměv, pláč, údiv, úlek, bolest, vztek, smutek

2. Skupiny se střídají v poznávání emocí

2. Obrázky obličeje

3. Rozvoj spolupráce, empatie, sebehodnocení, dramatizace

3. Skupiny mají pantomimicky předvést zadanou emoci

3. Společná pantomima celé skupiny

4. Vyjádřit jednoslovně (zkráceně) důvody emocí. Vyjádřit jednoslovně (zkráceně) důvody emocí.

4. Skupiny vyjadřují příčiny emocí: 1. skupina - radost, 2. skupina - smutek. Odpovědi uvnitř skupin mohou být velmi rozdílné.

4. Tabule rozdělená na dvě poloviny: 1. obrázek veselého obličeje, 2. obrázek smutného obličeje. Učitel píše odpovědi žáků pod obrázky.

4. Tabule,
obrázky obličejů

5. Empatie, schopnost rozpoznat a vyjádřit emoce změnou v obličeji

5. Reakce na daný podnět - pantomima, změna výrazu tváře

5. Učitel ukazuje na tabuli napsané příčiny emocí, žáci reagují změnou obličeje

5. Tabule

6. Pojmenování částí lidského těla

6. Názvy částí těla - nahlas, pak pouze v duchu

6. Žáci pohodlně stojí v kruhu, ukazují na sobě, pak zaměřují se zavřenýma očima na dané části pozornost. Poté přenášejí váhu pouze na paty, špičky, hrany... a sledují pocity a změny.

7. Změny částí těla při různých emocích, empatie, sociální zralost

7. Obrázky postav - neutrální, stud, pohoda, kárání, vstřícnost...

7. Skupiny se střídají v poznávání emocí.

7. Obrázky postav

8. Rozvoj spolupráce, empatie, kreativity, kresba fixem

8. Kresba obrysu postavy: 1. skupina - pohodlná poloha (spánek...); 2. skupina - strnulá poloha (úlek, strach...)

8. Žáci určí člena skupiny, který se položí na velký balící papír a ostatní ho obkreslí v dané poloze

8. Balicí papír, fixy

9. Rozvoj spolupráce, empatie, kreativity, kresba fixem. Názvy částí těla.

Vyjadřování - výstižné, formulace zážitků.

9. Žáci ve skupině pojmenují části těla, které mění pozici při různých polohách. Popisují své zážitky a situace, kdy se tělo nachází v nakresleném stavu.

9. Skupiny popisují svůj obrázek

10. Barevné vyjádření nálady, cit pro barvy

10. Vyjádřit barevně svou postavu - uvolněná poloha -veselé, zářivé barvy; strnulá poloha - temné, smutné barvy.

10. Žáci vymalují svou postavu barvami

10. Tempery

11. Prezentace své práce, schopnost hodnocení a sebehodnocení

11. Vystavení obrázků ve třídě (dveře, stěna), zhodnocení výtvarné hodnoty i vhodnosti polohy a barev

11. Žáci sami určí místo, kde chtějí obrazy mít

11. Izolepa, připínáčky

12. Závěrečná reflexe

12. Učitel vyzve žáky, aby se zatvářili a zaujali takovou polohu, jak se cítí právě teď

12. Děti se různě pitvoří a kroutí

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 01. 2008
Zobrazeno: 17804krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KAPINUSOVÁ, . Lidské tělo. Metodický portál: Články [online]. 24. 01. 2008, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1912/LIDSKE-TELO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.