Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Poznávání lidí

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Petr Šusta
Anotace: Pod velmi širokým tématem poznávání lidí se skrývá mnoho témat. Příspěvek nabízí jednu z her, která vhodně podpoří vzájemné poznávání spolužáků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: lístečky s textem neúplných předtištěných tvrzení pro každého žáka, tužky
Klíčová slova: skupina, poznávání, skupinová dynamika, jednotlivec, lidé

Motto: Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým,
ale pochopit navzájem svou identitu.
Václav Havel

Pod velmi širokým tématem poznávání lidí se skrývá mnoho témat z něho odvozených či přesahujících do tematiky příbuzné a můžeme jej nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Lze klást mnoho otázek. Co a jak lze na člověku poznávat? Je toto poznávání spolehlivé? Můžeme dělat chyby? Soustředíme se na poznávání skupiny a její dynamiky nebo jednotlivců?  Poznáváme mezilidské vztahy? Každá z takto položených otázek předjímá, jaký úhel pohledu zvolíme a jak k tomuto tématu přistoupíme, co z něj vybereme a rozvoji čeho se budeme věnovat. Vzhledem k  značné rozsáhlosti tématu poznávání lidí je tedy nezbytné: přesná konkretizace našich cílů, pečlivý výběr dílčích témat, od tohoto se odvíjející volba přiléhavých technik a v neposlední řadě také udržení reflexe v takové rovině, kdy tato povede k naplnění těchto vytyčených cílů.

Lovci lidí

Poznámky k technice: Technika je vhodná zejména jako technika seznamovací nebo pro použití se žáky, kteří se ještě příliš neznají.
Cíl hodiny: Vzájemné poznávání členů skupiny (třídy).
Časová administrace:

 • instrukce - 5 minut
 • akce (tj. příprava lístků + hledání odpovědí) - 10 minut
 • reflexe - 15-20 minut

Učitel(ka) žákům rozdá lístky, na nichž je natištěno (lze také připravit s žáky):

Najdi někoho, kdo...

* ... má rád/ baví ho _______ (na toto volné místo žák doplní odpověď, např. sport atd.)      Jméno:
* ... ví, co znamená slovo__________  Jméno:
* ... zažil ________                                     Jméno:
* ... věří, že _________                             Jméno:
* ... má doma ___________                     Jméno:
* ... chce ____________                           Jméno:
* ... byl ___________                                Jméno:

atd.

Po vyplnění chybějících slov učitel(ka) lístky vybere, zamíchá a rozdá náhodně zpět žákům pokud možno tak, aby žádný žák nedostal lístek, který vyplňoval. Po rozdání lístků se všichni hráči naráz rozejdou po prostoru a hledají hráče, který jim poskytne odpověď na jejich otázku (dotazovaný hráč může říci své jméno či jméno někoho jiného tak, aby odpověď byla pravdivá). Po vyplnění celého lístečku se žáci posadí zpět na své místo, hra končí, když většina hráčů nebo nejlépe všichni hráči sedí na svých místech. Následuje reflexe, jejíž součástí je prezentace úlovků. Hru může s žáky hrát i učitel(ka).

Co důležitého v průběhu aktivity žák dělá:

 • Poznává své spolužáky. Poprvé při zjišťování jmen k doplnění lístečku, podruhé v průběhu závěrečné reflexe
 • Aktivně komunikuje se spolužáky.
 • Zapojuje svou představivost při přípravě lístečků.
 • Je-li aktivita použita jako seznamovací, žák ztrácí v průběhu hry ostych komunikovat s dosud neznámými spolužáky nenásilnou a zábavnou formou.
 • Seznamuje se rovněž se jmény spolužáků.Baví se, což může napomoci „prolomení ledů".

Co může tato aktivita přinést žákovi:

 • Praktické poznávání spolužáků, informace + jména.
 • Pozitivní zkušenost s komunikací se spolužáky, ztrátu ostychu, atmosféru prolomení ledů.
 • Praktické seznámení se s formou práce v kurzech osobnostně sociální výchovy.

Instrukce

 • Instrukce pro tuto techniku nebývá obtížná a z hlediska pochopení pro žáky náročná.
 • Jako součást instrukce je vhodné klást důraz na hledání spíše netradičních slov při přípravě lístků, což může vést k větší náročnosti i zábavnosti techniky.

Reflexe

Zakončení hry veřejnou prezentací úlovků lze považovat za součást reflexe. Je vhodné posadit se s žáky do kroužku a vybídnout je, aby každý vybral a přečetl 1-3 doplněná slova se jménem, která považuje za zajímavá/vtipná (zahrnuje princip „chvilky pro každého").
Následně lze společně sestavovat „profil" každého žáka otázkami typu: „Co se kdo dozvěděl o Blance?", načež žáci dle svých kartiček odpovídají. Pozor - hrozí však riziko, že u málo aktivních žáků se vyskytne velmi málo odpovědí, popř. žádná!
V průběhu reflexe je vhodné opírat se o témata, která se nabídnou v průběhu společné rozpravy nad výsledkem hry, směřovat reflexi spíše k prohloubení vzájemného poznávání žáků a ke ztrátě ostychu z veřejného vystupování v rámci chvilky pro každého.

Témata reflexe:

 • Vzájemné poznávání lidí uvnitř skupiny.
 • Verbální komunikace v průběhu akce.

Příklady otázek použitelných pro reflex k tématu poznávání lidí:

 • Bylo snadné/obtížné získávat informace od spolužáků?
 • Překvapil vás někdo něčím, co byste do něj předtím neřekli?
 • Věděli jste v nějakém případě jasnou odpověď již předem?
 • Kdo byl s úkolem nejdříve hotov?
 • Chtěl by někdo k tomu, co o vás vypovídají lístečky, něco dodat?
 • Chtěl by někdo něco vysvětlit?
 • Chtěl by se někdo někoho na něco zeptat?

Možná rizika, která je dobré mít na zřeteli:

 • Slova použitá na lístečkách mohou být banální (např. ... kdo má doma míč), čímž technika nebude příliš zábavná, a ztratí tak část svého potenciálu jako ice-breaker. Chyba může být v nepříznivé atmosféře ve třídě pro užití této techniky, popř. v instrukci. Hrozí zejména u menších dětí.
 • V rámci reflexe, je-li technika použita jako seznamovací, není vhodné jít příliš „do hloubky" či se zabývat zjevnými obtížemi v komunikaci některých žáků. Rovněž není vhodné reflektovat, proč se někomu nepodařilo úkol dokončit, je-li příčina zjevně v ostychu žáka. Nutno brát v potaz, že žáci ještě nebudou na principy práce kurzů osobnostně sociální výchovy zvyklí.
 • Pokud je chvilka pro každého někomu zjevně nepříjemná, v žádném případě by neměl být do mluvení nucen!
Citace a použitá literatura:
[1] - VALENTA, J. Učit se být. Praha : Agentura Strom, Aisis, 2003. 95 s.  
[2] - HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno : Aisis, 2005.  
[3] - VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova. Kladno : Aisis, 2003.  
[4] - VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno : AISIS, 2006.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 10. 2008
Zobrazeno: 13516krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠUSTA, Petr. Poznávání lidí. Metodický portál: Články [online]. 27. 10. 2008, [cit. 2020-09-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1864/POZNAVANI-LIDI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.