Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Realizace průřezových témat RVP ZV formou...

Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit

Projekt je zaměřen na „netradiční způsob“ výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou formou center aktivit.

Představujeme Vám ukázky ze Sborníků metodických námětů pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Sborníky vznikly v rámci projektu „Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů“. Hlavním cílem projektu bylo využít zkušenosti získané v projektovém vyučování a při práci formou center aktivit podpořit v běžné vzdělávací praxi na školách aktivní metody učení při naplňování cílů a očekávaných výstupů průřezových témat. Projektová výuka nabízí žákům možnost netradičním způsobem poznávat reálné životní situace, řešit problémy a diskutovat o nich s vrstevníky, nacházet smysl získaných poznatků. Předložený soubor námětů byl vytvořen zkušenými učiteli, je ověřen pedagogickou praxí.

Metodické náměty jsou řazeny podle ročníků a průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech a mediální výchova). Každý námět je zpracován v přehledné tabulce, která obsahuje mimo jiné i podrobný popis postupu při realizaci projektové výuky.

Sborník si můžete stáhnout na webu projektu včetně doprovodných aktivit, pracovních listů, přípravy interaktivní výuky a dalších materiálů. V seriálu s názvem Centra aktivit vám představíme vybrané metodické náměty z těchto sborníků.
 
Věříme, že ve sbornících naleznete zajímavé náměty pro rozvoj aktivních metod výuky i ve svých vyučovacích jednotkách. Jsme přesvědčeni o přínosu této vzdělávací metody pro rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Proč realizujeme projektové dny?

Vnímáme potřebu rozvíjet v dětech takové schopnosti a dovednosti, které jim pomohou plnohodnotně se uplatnit v současné společnosti. Projektové vyučování nabízí možnost získávání poznatků aktivní formou, kdy děti samy objevují jevy a souvislosti. Tyto poznatky pak mají trvalejší charakter a motivují děti k dalšímu zkoumání a objevování. V rámci projektových dnů se žákům nabízí celá řada zajímavých témat a reálných situací, s nimiž se ve svém životě mohou setkat. Klademe rovněž důraz na rozvoj dovednosti spolupracovat a vhodně komunikovat.

Proč se učíme v centrech aktivit?

Díky práci formou center aktivit u dětí rozvíjíme komunikační dovednosti a spolupráci. Podporujeme jejich přirozenou zvídavost a touhu poznávat nové věci. Při činnostech v centrech děti zapojují více smyslů, čímž dochází ke snadnějšímu pochopení probírané látky. Úkoly jsou vypracovány tak, aby děti mohly nahlédnout na danou problematiku z více úhlů pohledu, nacházet různá řešení a následně se dopracovat k určitému závěru. Získají tak prostor k utvoření vlastního názoru. Tímto způsobem se děti více aktivizují a zvyšuje se tak jejich zájem o výuku.

Za projektový tým

Ing. Tomáš Řebíček,
hlavní manažer projektu „Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů“


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám